งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551
คณะที่ ตัวชี้วัดทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1 5 4 80.00 3 100.00 6 83.33 7 85.71 8 9 2 71.43 10 - 11 12 50.00 รวม 54 41 13 75.93

2 สรุปตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คณะที่ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 0101 4 0402 5 0505 7 0706 8 0805 9 0906,0907_1 10 1001,1002_1, _2 12 1203,1204,1205,1206_1,_2

3 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ
0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 100.00% 60 55 91.67 เขาย้อย 40 100.00 หนองหญ้าปล้อง 17 ชะอำ 30 ท่ายาง 25 83.33 บ้านลาด 15 บ้านแหลม 18 แก่งกระจาน 12 80.00 คลินิกเอกชน รวมทั้งจังหวัด 250 237 94.80

4 0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน
0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน ≥ 30 ppm) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 5,986 5,727 95.67 เขาย้อย 9,204 8,107 88.08 หนองหญ้าปล้อง 823 64 7.78 ชะอำ 6,324 6,097 96.41 ท่ายาง 5,314 5,083 95.65 บ้านลาด 2,727 2,453 89.95 บ้านแหลม 2,540 2,292 90.24 แก่งกระจาน 1,585 1,196 75.46 รวมทั้งจังหวัด 34,503 31,019 89.90

5 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด
0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 20 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 20.00% 2,317 399 17.22 เขาย้อย 86 5 5.81 หนองหญ้าปล้อง 77 14 18.18 ชะอำ 228 71 31.14 ท่ายาง 291 63 21.65 บ้านลาด 42 11.90 บ้านแหลม 94 28 29.79 แก่งกระจาน 18 19.15 เอกชน 205 55 26.83 รวมทั้งจังหวัด 3,434 658 19.16

6 0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One
0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ ปี เป็นสมาชิก To Be Number One อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 26,933 26,260 97.50 เขาย้อย 7,768 6,616 85.17 หนองหญ้าปล้อง 3,526 2,849 80.80 ชะอำ 15,764 14,137 89.68 ท่ายาง 18,120 15,483 85.45 บ้านลาด 9,965 8,221 82.50 บ้านแหลม 12,189 10,690 87.70 แก่งกระจาน 6,665 6,436 96.56 รวมทั้งจังหวัด 100,930 90,692 89.86

7 0105 ร้อยละ 90 ของอำเภอที่มีชมรม To Be Number One
และดำเนินงานเพื่อนใจวัยรุ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

8 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด

9 0301 ร้อยละ 80 ของสถานบริการสุขภาพคู่สัญญา
มีการพัฒนาระบบบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

10 0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน
0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 6.3 118,765 4 3.37 เขาย้อย 37,390 1 2.67 หนองหญ้าปล้อง 14,511 - ชะอำ 69,275 2 2.89 ท่ายาง 83,315 1.20 บ้านลาด 50,125 2.00 บ้านแหลม 55,128 3.63 แก่งกระจาน 28,172 14.20 รวมทั้งจังหวัด 456,681 15 3.28

11 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( = 0.82) เกณฑ์ = ร้อยละ ของ ปชก.ที่คาดว่าจะป่วย โรงพยาบาล ปชก. เป้าหมาย ผลงาน อัตรา ทะเบียนราษฎร์ คาดว่าจะป่วย (คน) พระจอมเกล้าฯ 179,746 8,556 156 243 2.84 เขาย้อย 35,294 1,680 31 1 0.06 หนองหญ้าปล้อง 14,542 692 13 4 0.58 ชะอำ 69,079 3,288 60 0.40 ท่ายาง 74,308 3,537 64 11 0.31 บ้านลาด 24,731 1,177 21 25 2.12 บ้านแหลม 32,980 1,570 29 7 0.45 แก่งกระจาน 27,642 1,316 24 1.82 รวมทั้งจังหวัด 458,322 21,816 397 328 1.50

12 0403 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 1 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 80.00% 7 100.00

13 0404_1 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง
0404_1 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย กลุ่มสาธารณสุขละ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 20 16 80.00 รวมทั้งจังหวัด 1 100.00

14 0404_2 รพช. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง
0404_2 รพช. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 80.00% 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 7

15 0405 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพศ./รพท. และ รพช.
ที่ดำเนินงานจิตอาสา ตามแนวทางการส่งเสริมงานจิตอาสา ในระบบบริการสุขภาพ หรือตามโครงการดำเนินงาน จิตอาสาในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

16 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 4
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 4 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( = 0.82) เกณฑ์ = ร้อยละ ของ ปชก.ที่คาดว่าจะป่วย

17 0501 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาใน อำเภอเมือง และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมืองดำเนินการวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง

18 0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ
0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 200 100.00 เขาย้อย 54 หนองหญ้าปล้อง 31 ชะอำ 88 84 95.45 ท่ายาง 125 บ้านลาด 115 บ้านแหลม 93 แก่งกระจาน 64 รวมทั้งจังหวัด 770 766 99.48

19 0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ
0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ มัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 7 100.00 0501_3 ร้อยละ 80 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 11 100.00

20 0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ
0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 160 145 90.63 เขาย้อย 36 100.00 หนองหญ้าปล้อง 31 26 83.87 ชะอำ 40 ท่ายาง 97 77 79.38 บ้านลาด 107 78 72.90 บ้านแหลม 54 53 98.15 แก่งกระจาน 52 42 80.77 รวมทั้งจังหวัด 577 497 86.14

21 0503_1 ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน
0503_1 ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 76.00% 3 100.00 เขาย้อย 1 ชะอำ 2 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม รวมทั้งจังหวัด 11

22 0503_2 ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
0503_2 ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 18 8 44.44 เขาย้อย 7 1 14.29 หนองหญ้าปล้อง 3 2 66.67 ชะอำ 5 40.00 ท่ายาง 11 27.27 บ้านลาด 14 35.71 บ้านแหลม 9 33.33 แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 73 26 35.62

23 0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 92.00% 8

24 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 อ.เมือง รร.เซนต์โยเซฟ อ.ท่ายาง โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์

25 0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม สุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 24 100.00 เขาย้อย 10 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 9 ท่ายาง 12 บ้านลาด 18 บ้านแหลม แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 93

26 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 5
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 5 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน

27 0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด
0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือ รักษาระดับสูงสุด (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 0601_1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ที่ดำเนินการอยู่ขั้น 1 ผ่านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (122 คะแนนขึ้นไป) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) หนองหญ้าปล้อง 1 - แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30.00% 2 50.00

28 0601_2 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
0601_2 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ที่ดำเนินการอยู่ขั้น 2 ผ่านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (183 คะแนนขึ้นไป) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 เขาย้อย - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม รวมทั้งจังหวัด 30.00% 6 4 66.67

29 0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน
0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน บริการของกลุ่มการพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50.00% 8 100.00

30 0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เกณฑ์ < ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน 25.00 ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน (เกณฑ์ผ่านประเมิน ได้ 3 จาก 5 คะแนน) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 25.00% 6,884 1,446 21.01 3 เขาย้อย 549 157 28.60 หนองหญ้าปล้อง 565 80 14.16 1 ชะอำ 969 369 38.08 5 ท่ายาง 1,244 94 7.56 บ้านลาด 628 174 27.71 บ้านแหลม 430 120 27.91 แก่งกระจาน 515 41 7.96 รวมทั้งจังหวัด 11,784 2,481 21.05

31 0604 คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี 5 3 ผ่าน 0605 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี 5 ผ่าน

32 0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน
0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ ) ตามปีปฏิทิน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 78.30 118,765 78 65.68 เขาย้อย 37,390 6 16.05 หนองหญ้าปล้อง 14,511 1 6.89 ชะอำ 69,275 40 57.74 ท่ายาง 83,315 38 45.61 บ้านลาด 50,125 33 65.84 บ้านแหลม 55,128 29 52.60 แก่งกระจาน 28,172 - รวมทั้งจังหวัด 456,681 225 49.27

33 0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13
0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 0.13% 78 - เขาย้อย 6 หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 40 ท่ายาง 38 บ้านลาด 33 บ้านแหลม 29 แก่งกระจาน #DIV/0! รวมทั้งจังหวัด 225

34 0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค
0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB treatment Success Rate) มากกว่าร้อยละ 85 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 85.00% 72 63 87.50 เขาย้อย 17 16 94.12 หนองหญ้าปล้อง 2 100.00 ชะอำ 18 94.44 ท่ายาง 21 19 90.48 บ้านลาด บ้านแหลม 8 แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 144 131 90.97

35 0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง
0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรค ตามนโยบายและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้ตามที่กำหนด จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 70.00% 8 100.00

36 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 70.00% 714 709 99.30 เขาย้อย 84 80 95.24 หนองหญ้าปล้อง 25 23 92.00 ชะอำ 151 136 90.07 ท่ายาง 148 98.01 บ้านลาด 58 55 94.83 บ้านแหลม 185 176 95.14 แก่งกระจาน 28 27 96.43 รวมทั้งจังหวัด 1,396 1,354 96.99

37 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา
ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 98.00% 18 17 94.44 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง 2 100.00 ชะอำ 4 3 75.00 ท่ายาง 8 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 34 32 94.12

38 0707 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 18-24 เดือน ที่เกิดจากแม่ที่
ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจเลือด หาการติดเชื้อ HIV โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 43 36 83.72 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 3 33.33 ท่ายาง 11 9 81.82 บ้านลาด - บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 64 53 82.81

39 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 7
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 7 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์

40 0801_1 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
0801_1 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 39,159 68.28 เขาย้อย 18,899 12,744 67.43 หนองหญ้าปล้อง 6,139 4,189 68.24 ชะอำ 31,856 21,046 66.07 ท่ายาง 39,596 27,590 69.68 บ้านลาด 25,348 19,483 76.86 บ้านแหลม 24,477 17,724 72.41 แก่งกระจาน 11,722 7,821 66.72 รวมทั้งจังหวัด 215,387 149,756 69.53

41 0801_2 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
0801_2 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 37,521 65.42 เขาย้อย 18,899 12,735 67.38 หนองหญ้าปล้อง 6,139 3,989 64.98 ชะอำ 31,856 21,046 66.07 ท่ายาง 39,596 26,167 66.08 บ้านลาด 25,348 19,483 76.86 บ้านแหลม 24,477 17,724 72.41 แก่งกระจาน 11,722 7,821 66.72 รวมทั้งจังหวัด 215,387 146,486 68.01

42 0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม
0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) จังหวัดเพชรบุรี 70.00% 25 21 84.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา

43 0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ
0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 31,878 26,075 81.80 เขาย้อย 10,257 8,652 84.35 หนองหญ้าปล้อง 3,098 2,470 79.73 ชะอำ 17,034 15,318 89.93 ท่ายาง 21,464 19,562 91.14 บ้านลาด 13,907 11,547 83.03 บ้านแหลม 13,022 11,799 90.61 แก่งกระจาน 5,837 5,615 96.20 รวมทั้งจังหวัด 116,497 101,038 86.73

44 0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ
0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 5,205 3,162 60.75 เขาย้อย 1,603 593 36.99 หนองหญ้าปล้อง 570 362 63.51 ชะอำ 3,029 1,516 50.05 ท่ายาง 3,658 1,596 43.63 บ้านลาด 2,215 1,579 71.29 บ้านแหลม 2,159 1,437 66.56 แก่งกระจาน 1,064 496 46.62 รวมทั้งจังหวัด 19,503 10,741 55.07

45 0806 ร้อยละ 100 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ
60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear และมีผลผิดปกติ (Epithelial Cell Abnominality) ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 14 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 4 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 19

46 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 8
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 8 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear

47 0901 ร้อยละ 70 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย อาหารได้มาตรฐาน CFGT
อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% 417 311 74.58 เขาย้อย 35 29 82.86 หนองหญ้าปล้อง 28 25 89.29 ชะอำ 314 256 81.53 ท่ายาง 101 91 90.10 บ้านลาด 111 88 79.28 บ้านแหลม 68 77.27 แก่งกระจาน 64 54 84.38 รวมทั้งจังหวัด 1,158 922 79.62

48 0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท
0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 44 100.00 เขาย้อย 5 หนองหญ้าปล้อง 2 ชะอำ 21 ท่ายาง 13 บ้านลาด 9 บ้านแหลม 10 แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 108

49 0903 ร้อยละ 85 ของร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านการ
รับรองอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด (ได้รับป้ายทอง) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา มีป้ายจริง เมือง 85.00% 587 534 90.97 เขาย้อย 302 293 97.02 249 หนองหญ้าปล้อง 19 22 115.79 18 ชะอำ 310 295 95.16 9 ท่ายาง 177 100.00 บ้านลาด 76 บ้านแหลม 118 110 93.22 แก่งกระจาน 61 รวมทั้งจังหวัด 1,650 1,568 95.03 1,234

50 ผ่านเกณฑ์ ยังไม่พบมารดาเสียชีวิต
0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% - ผ่านเกณฑ์ ยังไม่พบมารดาเสียชีวิต เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

51 0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์
0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 11 100.00 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

52 อยู่ระหว่างประเมินตนเอง
0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 อยู่ระหว่างประเมินตนเอง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2

53 0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำแนกเป็น 0907_1 ยาสมุนไพร ร้อยละ 95 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม 95.00% 3 2 66.67 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

54 0907_2 อาหาร ร้อยละ 80 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z)
0907_2 อาหาร ร้อยละ 80 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 13 100.00 เขาย้อย 4 หนองหญ้าปล้อง 7 ชะอำ ท่ายาง 11 10 90.91 บ้านลาด 5 บ้านแหลม แก่งกระจาน 3 รวมทั้งจังหวัด 54 53 98.15

55 0907_3 เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X)
0907_3 เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 1 100.00 เขาย้อย 2 หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 6

56 0907_4 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80
0907_4 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 1 100.00 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

57 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 9
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 9 0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง 0907_1 ร้อยละ 95 ของยาสมุนไพร มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

58 1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ
1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15 CUP เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 15.00% 339,492 13,843 4.08 เขาย้อย 65,078 9,836 15.11 หนองหญ้าปล้อง 45,408 1,426 3.14 ชะอำ 123,956 9,337 7.53 ท่ายาง 134,014 12,906 9.63 บ้านลาด 95,921 15,661 16.33 บ้านแหลม 70,154 5,861 8.35 แก่งกระจาน 70,429 2,301 3.27 รวมทั้งจังหวัด 944,452 71,171 7.54

59 1002_1 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3
1002_1 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 3.00% 43,457,854 104,664 0.24

60 1002_2 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5
1002_2 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5 โรงพยาบาล/สอ. เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 1,856,394.00 31,333 1.69 เขาย้อย 3,403,198.00 151,179 4.44 หนองหญ้าปล้อง 1,269,452.00 30,939 2.44 ชะอำ 6,657,537.00 181,864 2.73 ท่ายาง 8,069,169.00 365,695 4.53 บ้านลาด 6,718,065.00 185,286 2.76 บ้านแหลม 3,215,840.00 64,931 2.02 แก่งกระจาน 2,893,594.00 19,184 0.66 รวมทั้งจังหวัด 34,083,249 1,030,411 3.02

61 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 10
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 10 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5

62 1101 ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ
ที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 46 44 95.65 เขาย้อย 7 - หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 2 ท่ายาง 35 100.00 บ้านลาด 12 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 104 102 98.08

63 1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้
1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) จังหวัดเพชรบุรี 60.00% 20 15 75.00

64 1103 การกระจายวัตถุออกฤทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร้อยละ 90 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 376 100.00

65 1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า
1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 20.00% 67,680,295.00 19,142,339.00 28.28 เขาย้อย 3,403,198.00 1,036,223.00 30.45 หนองหญ้าปล้อง 1,269,452.00 310,475.00 24.46 ชะอำ 6,657,537.00 2,114,519.00 31.76 ท่ายาง 8,069,169.00 2,501,699.00 31.00 บ้านลาด 6,718,065.00 2,178,350.00 32.43 บ้านแหลม 3,215,840.00 1,103,352.00 34.31 แก่งกระจาน 2,893,594.00 794,811.00 27.47 รวมทั้งจังหวัด 99,907,150.00 29,181,768.00 29.21

66 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท.
1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 8.00% 67,680,295.00 4,770,244.00 7.05

67 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช.
1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 35.00% 3,403,198.00 789,237.00 23.19 หนองหญ้าปล้อง 1,269,452.00 229,646.00 18.09 ชะอำ 6,657,537.00 2,013,675.00 30.25 ท่ายาง 8,069,169.00 1,939,539.00 24.04 บ้านลาด 6,718,065.00 2,006,282.00 29.86 บ้านแหลม 3,215,840.00 715,042.00 22.23 แก่งกระจาน 2,893,594.00 1,076,881.00 37.22 รวมทั้งจังหวัด 32,226,855.00 8,770,302.00 27.21

68 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท.,
รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - รพ.พระจอมเกล้าฯ รพ.เขาย้อย 100.00 รพ.หนองหญ้าปล้อง รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม รพ.แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9 7 77.78

69 1206_1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย
1206_1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - รพท. รวมทั้งจังหวัด 2 1206_2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 70.00% 22,940,342 15,382,508 67.05 รพท. 27,986,784 11,210,715 40.06 รวมทั้งจังหวัด 50,927,126.00 26,593,223.00 52.22

70 1207 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอำเภอทั้งหมด มีการจัดตั้ง
ชมรมจริยธรรมหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50.00% 8 100.00

71 1208 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม, ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/ชมรม จริยธรรมในระดับจังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 100.00% 8 100.00

72 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท., รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง

73 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94%


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google