งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่-สุรา ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่-สุรา ปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่-สุรา ปี 2552
การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่-สุรา ปี 2552

2 การดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
1. การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ 2. การประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ครั้งที่ 1 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นเลขานุการ 3. การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ สอ./สสอ.และรพ. แห่งละ 1 คน พร้อม แกนนำ อสม. เมื่อ 19 ก.พ.52 4. การจัดตั้งทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอทุกแห่งและฝึกตรวจ 20 ก.พ.52

3 การดำเนินงานต่อเนื่องระดับพื้นที่ทุกตำบลต้องถือปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้และออกจากการกระทรวงสาธารณสุข สำรวจข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายบุหรี่-สุรา ทั้ง 3 ฉบับ ดำเนินการตรวจแนะนำร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่-สุรา ให้มีความครอบคลุม อย่างน้อยร้อยละ 80 (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ,พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ ) 3. สถานที่ต่อไปนี้ ตรวจแนะนำ ร้อยละ 100 วัด/โบสถ์คริต/มัสยิส ( พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ ) โรงเรียน (พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ) สถานที่ราชการในเขต (พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่)

4 ทีมจังหวัด : เป็นทีมตรวจสุ่มประเมิน ทีม สคร.4 ราชบุรี : สุ่มประเมิน
สถานที่ต่อไปนี้ ตรวจแนะนำ ร้อยละ (ต่อ) ร้านจำหน่ายอาหารติดแอร์ ( พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่) ร้านขายสินค้าติดแอร์ ( พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ( 3 พ.ร.บ.) ทีมปฏิบัติงาน ทีมอำเภอ : เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ให้ตำบล ทีมจังหวัด : เป็นทีมตรวจสุ่มประเมิน ทีม สคร.4 ราชบุรี : สุ่มประเมิน ทีมกรมโรคติดต่อ : สุ่มประเมินร่วมกับ ภาคเอกชน ของ สสส. พิเศษช่วงเทศกาล


ดาวน์โหลด ppt การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่-สุรา ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google