งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553 ผลบังคับใช้วันที่ 29 ก.ย. 53 เป็นต้นไป - ปรับปรุงแบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - เพิ่มเติมมาตรา 15 หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง

2 - เพิ่มเติมมาตรา 5 วรรค 2 หลักเกณฑ์การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- เพิ่มเติมมาตรา 10 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล - เพิ่มเติมมาตรา 11 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัย กรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

3 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้ สิทธิราชการ หรือ สิทธิประกันสังคม โดยกรอกข้อมูลแบบแจ้งการเลือกสิทธิ(แบบ 7128) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง เสนอ ต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม หากผู้มีสิทธิไม่แสดงเจตนาเลือกว่าจะใช้สิทธิใดภายในกำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิประสงค์ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แต่ละหน่วยบริการแจ้งเลือกใช้สิทธิเป็นรายหน่วย ทำบันทึก เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4 หลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553
1. ให้ใช้แบบพิมพ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลใหม่ - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7130 - คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา แบบ 7129 - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 - หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (ฝ่ายเดียว) แบบ 7132 - หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ แบบ 7133 - ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่าย ในสถานพยาบาล แบบ 7135 - หน้างบประกอบคำขอเบิก แบบ 7136 - แบบแจ้งการโอนค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาล แบบ 7139

5 - หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน * ข้าราชการ หรือบุคคลในครอบครัว * ใช้ในกรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเหตุจำเป็นเร่งด่วน อาจเป็น อันตรายต่อชีวิต * มีใบรับรองของแพทย์ - ค่าห้อง/ค่าอาหาร/อุปกรณ์บำบัด เท่ากับราชการ - ค่ารักษาอื่น เบิกได้ครั้งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 4,000.- บาท (เดิม 3,000.- บาท)


ดาวน์โหลด ppt พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google