งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์การเงินการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์การเงินการคลัง

2 : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน

3 : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว
Quick Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว สูตรของการเฝ้าระวัง = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + ลูกหนี้สุทธิ หนี้สินหมุนเวียน

4 Cash Ratio (อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต่อหนี้สินหมุนเวียน) : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สูตรของการเฝ้าระวัง = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + ลูกหนี้สุทธิ หนี้สินหมุนเวียน

5 การวิเคราะห์การเงินการคลัง
รพ.หนองหญ้าปล้อง รพ.บ้านลาด รพ.แก่งกระจาน มค.51 กพ.51 มีค.51 Current Ratio 3.61 2.13 1.63 1.64 1.26 0.83 0.97 Quick Ratio 3.35 2.02 1.33 1.30 1.03 0.66 0.82 0.88 Cash Ratio 2.74 1.94 0.80 0.60 0.67 0.43 0.31 0.53 เงินทุนหมุนเวียน 8.9 8.5 4.8 4.9 3.2 - 1.6 - .2 - .4

6 ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550)
รพ ส่งทัน ส่งไม่ทัน Adj RW % การส่งทัน %การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า 91.11% 8.89% รพ.เขาย้อย 99.21% 2.0751 0.79% รพ.หนองหญ้าฯ 83.31% 16.69% รพ.ชะอำ 89.61% 10.39 รพ.ท่ายาง 97.87% 9.9864 2.13% รพ.บ้านลาด 98.21% 3.0009 1.79% รพ.บ้านแหลม 96.14% 9.2149 3.86% รพ.แก่งฯ 81.60 % 18.40% รพ.ค่ายราม 8.6661 82.74% 1.8077 17.26% รวม 91.61% 8.39%

7 ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำหน่าย
เงินกองทุน IP % เงินกองทุน IP 2.5 % ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำหน่าย ส่งทัน ส่งไม่ทัน ไม่ส่ง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง แก้ไข และส่งทัน แก้ไขแล้ว ส่งไม่ทัน แก้ไข และส่งทัน แก้ไขแล้ว ส่งไม่ทัน ประมาณการ เงิน IP ที่ รพ. คาดว่าจะได้ รายรับIP จริง

8 งบลงทุนเพื่อการทดแทน ปี 51 พัฒนา Excellence Center
งบลงทุนเพื่อการทดแทน ปี 51 บาท 75 % ( บาท ) 25 % งบซ่อมบำรุงและ ทดแทนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จ.เพชรบุรี เขต ,341,056.42 จังหวัด ,642,621.68 หน่วยบริการ 14,039,491.15 10 % ( บาท) 15 % ( บาท) พัฒนา Excellence Center พัฒนาระบบปฐมภูมิ

9 งบลงทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิ งบสร้างเสริมแรงจูงใจ
ปี 51 งบพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (งบจัดหา/ ทดแทน/ ซ่อมบำรุง หรือพัฒนาบุคลากร 1,599,975 บาท การพัฒนา และสนับสนุน การจัด บริการปฐมภูมิ ในเครือข่าย การจัดเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนา โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ งบสร้างเสริมแรงจูงใจ 2,568,491 บาท


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google