งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 หลักการและเหตุผล โครงการ e-Learning ในอดีตไม่ประสบความสำเร็จใน การขยายผล ครูไม่ได้รับการสนับสนุน ผู้บริหารและองค์กรไม่สนับสนุนโครงการ แนวคิดแบบแม่ไก่ออกไปฟักไข่ล้มเหลว Intel Tech to the Future ใช้งบประมาณมหาศาล

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
หารูปแบบครูแกนนำ e-Learning เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำ e-Learning เพื่อศึกษาเกณฑ์ขั้นประสิทธิภาพของครูแกนนำ e-Learning จากรูปแบบที่สร้างขึ้น เพื่อพัฒนาครูแกนนำ e-Learning ให้สามารถสร้างเครือข่าย

4 กรอบแนวคิดการวิจัย School Based Management Direct Sale E-Learning
HPT : Human Performance Technology (Van Tiem, Moseley ,and Dessinger, 2001) HRD : Human Resource Development School Based Management Direct Sale E-Learning

5 ลำดับขั้นตอนการวิจัย
HPT : Human Performance Technology การวิเคราะห์ความสามารถ การวิเคราะห์สาเหตุ การออกแบบและการเลือกวิธีการ การผลักดันให้สำเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลง การประเมินผล

6

7 รูปแบบการพัฒนาครูแกนนำ
การวิเคราะห์ ความสามารถ การวิเคราะห์ สาเหตุ การออกแบบ เลือกวิธีการ การผลักดัน การเปลี่ยนแปลง การประเมินผล ทั้งระบบ HPT School-Based Management E-Learning

8 การวิเคราะห์ความสามารถ
การวิเคราะห์องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลตอบแทน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลการประเมินคัดเลือกครูแกนนำ ครูแกนนำมีความสามารถในระดับมาก หน่วยงานมีความพร้อมมากที่สุด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพองค์กร สภาพที่ทำงาน สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน การประเมินผลก่อนการพัฒนา ประเมินความสามารถ ประเมินหน่วยงาน ประเมินความพร้อม

9 สภาพแวดล้อมไม่สนับสนุน การประเมินผลหน่วยงาน
การวิเคราะห์สาเหตุ สภาพแวดล้อมไม่สนับสนุน ขาดการส่งเสริม ขาดการสนับสนุน ขาดโอกาสพัฒนา ฯลฯ การขาดพฤติกรรม สร้างสมความรู้ การขาดการอบรม ขาดแรงจูงใจ ไม่มีความหวัง ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินโครงการครูแกนนำในอดีต การประเมินผลหน่วยงาน ประเมินผู้บริหาร ประเมินการสนับสนุน ประเมินการเงิน ประเมินเพื่อนร่วมงาน

10 การออกแบบและเลือกวิธีผลักดัน
การจัดโครงการอบรม Moodle E-Learning การทำโครงการร่วมมือ สำนักวิจัยและพัฒนา ชมรม Moodle การพัฒนาการสอน E-Learning การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การสนับสนุนอุปกรณ์ พื้นที่เว็บไซต์ แผ่นโปรแกรม คู่มืออบรม ผลการอบรมได้ครูแกนนำ ที่ผ่านเกณฑ์ E-Learning ต้นแบบ การประเมินผลการพัฒนาครูแกนนำ ประเมินความสามารถ ประเมินศักยภาพ ประเมินความพร้อม ประเมินเจตคติครูแกนนำ

11 ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ
ผู้สมัครเข้ารับการอบรม Learning Management System โปรแกรม Moodle ผู้สมัครได้รับคัดเลือกเมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้สมัครได้พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ e-Learning แบบ LMS เอกสารประกอบการอบรมสำหรับครูแกนนำและลูกข่าย เว็บไซต์ e-Learning ที่สร้างขึ้นจัดเป็นผลงานทางวิชาการ ผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นในการพิจารณาเงินเดือน การเป็นวิทยากรเป็นผลงานในการเลื่อนระดับครู เกียรติประวัติและการยอมรับนับถือ เพื่อนใหม่และคนในวงการเดียวกัน ความท้าทายใหม่และการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ สำหรับลูกศิษย์ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บเสนอเป็นงานวิจัยได้ ฯลฯ

12 การผลักดันให้เปลี่ยนแปลง
การอบรมระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Moodle E-Learning การให้คำปรึกษาและติดตามผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงเครือข่ายครู การสร้างพันธมิตร การพัฒนาครูเครือข่าย การสัมมนาการขยายผล การอบรมตอบแทน ครูแกนนำขยายผลสำเร็จทั้งหมด ครูเครือข่ายจำนวน 1331 คน E-Learning 1548 วิชา การประเมินผลงานครูแกนนำ ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล ประเมินโครงการ การรับรองและยืนยันผลงาน

13 การประเมินผลทั้งระบบ
การประเมินผลก่อนการพัฒนา ประเมินความสามารถ ประเมินหน่วยงาน ประเมินความพร้อม การประเมินผลการพัฒนาครูแกนนำ ประเมินความสามารถ ประเมินศักยภาพ ประเมินความพร้อม ประเมินเจตคติครูแกนนำ การประเมินผลหน่วยงาน ประเมินผู้บริหาร ประเมินการสนับสนุน ประเมินการเงิน ประเมินเพื่อนร่วมงาน การประเมินผลงานครูแกนนำ ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล ประเมินโครงการ การรับรองและยืนยันผลงาน HPT >> School-Based Management >> E-Learning

14 รูปแบบการพัฒนาครูแกนนำอาชีวศึกษา

15 ตัวอย่าง E-Learning จากรูปแบบ HPT

16

17 Elearning สถาบันพระบรมราชชนก

18

19

20

21 Questions ??? Prachyanun Nilsook, Ph.D.
Ph.D. (Educational Communications and Technology) http//www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา e-Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google