งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์
เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2 ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ
จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ

3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4 คำนำ การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร และตำราที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงจัดทำให้มีเนื้อหาประกอบ ตัวอักษรชัดเจน นำเสนอเป็นเว็บเพจ ที่น่าสนใจ น่าติดตาม จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ทั้งหมด 5 ตอน คือ

5 1 First Condition 2. Second Condition 3. Third Condition 4. Mixed - Type Condition 5. Mixed Conditions

6 ผู้จัดทำได้นำไปแก้ปัญหานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนประสบความสำเร็จ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง และตัวอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โสภา อุณหพงศา

7 จุดประสงค์ เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์นี้แล้ว จะมีพฤติกรรมดังนี้ 1. อธิบายโครงสร้างของประโยคจากแบบฝึกได้ถูกต้อง 2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง 3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 4. สรุปและแสดงความคิดเห็น โดยใช้โครงสร้างประโยค Conditional Sentences ได้


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google