งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ajarn Pornwilai Kaewprachan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ajarn Pornwilai Kaewprachan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ajarn Pornwilai Kaewprachan.
Past Simple Tense by Ajarn Pornwilai Kaewprachan.

2 นักเรียนวงคำที่บอกอดีตจากเรื่องที่อ่าน คลิกดูเฉลย
นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดใน อดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต It was Saturday evening. Simon was very bored. He couldn’t go out because his girlfriend was sick. She had a sore throat and was in bed. There weren’t any interesting shows on T.V. and he didn’t want to play computer games. Suddenly, the telephone rang. It was Simon’s best friend, Tony.

3 นักเรียนทราบไหมว่า Tense ที่บอกอดีตคือข้อใด
Present Simple Tense Past Simple Tense Future Simple Tense คลิกเฉลย ตอบถูกใช่ไหมคะ

4 Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใด
คำตอบคือ เหตุการณ์ในอดีต คราวนี้มาศึกษาวิธีการทำกริยาเป็น Past Simple กันนะคะ ตอบถูกใช่ไหมคะ

5 yesterday, last…month…, formerly,
Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีต จบสิ้นไปแล้ว ไม่ได้ทำอีก โดยมีตัวบอกเวลาดังนี้ yesterday, last…month…, formerly, ……years (weeks) ago, the other day, in the past, in those days, just now , the previous day, in the ancient time

6 Ex: - He bought a new car three days ago.
- Mr. Brown worked in that company before he works here. - We came by bus this morning.

7 คำใดบอกเวลาในอดีต today yesterday this morning last month the other day just now two weeks ago in three days tonight in those days in the past last year when I was young next month tomorrow in the ancient time ________ __________ ________ ___________ _______ ___________ __________ _________ _______ ______________ _______________

8 โครงสร้างของ Past Simple Tense
Subject + verb ช่องที่ 2 เช่น She went to Supan Buri yesterday. They passed their English test. Subject + didn’t + verb (รากคำ) I didn’t see her at the last meeting. We didn’t buy anything during the last trip. Did + subject + verb (รากคำ) ? Did you see her at the last meeting? Did the boy break the vase?

9 กฎการสร้างกริยารูปอดีตโดยการเติม -ed
กริยาที่ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่น cry – cried ร้องไห้ carry- carried แบก ถือ try- tried ลอง พยายาม study- studied ศึกษา เรียน copy- copied ทำสำเนา identify-identified ชี้ตัว แสดงตัว fry-fried ทอด beautify-beautified ทำให้งดงาม marry-married แต่งงาน

10 แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ(a,e,i,o,u) เติม ed เช่น
play- played เล่น delay- delayed ล่าช้า enjoy - enjoyed สนุกสนานstay - stayed พัก อาศัยอยู่ชั่วคราว คำทั่วไปเติม ed ได้เลย เช่น start - started เริ่มต้น continue - continued ทำต่อไป ทำต่อเนื่อง prepare - prepared จัดเตรียม manage - managed จัดการ serve - served เสริฟ บริการ breathe – breathed หายใจ

11 คำที่คงรูปเติมในการทำเป็นอดีต ไม่เติมed เช่น
bet – bet พนัน melt – melt ละลาย cut – cut ตัด set – set ตก ตั้ง put – put วาง let – let ยอมให้ อนุญาต shut – shut ปิด cost – cost มีราคา quit – quit ออก เลิก hurt – hurt ทำให้เจ็บ คำที่เปลี่ยนรูปในการทำเป็นอดีต ไม่เติมed เช่น is – was เป็น อยู่ คือ give – gave ให้ wear – wore สวมใส่ build – built ก่อสร้าง make – made ทำ pay – paid จ่าย think – thought คิด spend- spent ใช้

12 คำที่มักสับสน see –saw – seen เห็น saw –sawed – sawn เลื่อย sew – sewed –sewn เย็บผ้า buy – bought ซื้อ bring – brought นำมา find – found พบ หา found – founded ก่อตั้ง catch - caught จับ teach – taught สอน think – thought คิด fall – fell – fallen ตก feel – felt – felt รู้สึก fail – failed ล้มเหลว fly - flew บิน flow – flowed ไหล

13 เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของ Present Simple Tense และ Past Simple Tense เลือกคลิก

14 ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (+s, es)
Present Simple Tense ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (+s, es) 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆเป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions, customs and habits) >He visits his family every weekend. (repeated action) >Ethiopians celebrate Christmas on January. (custom) >He goes to bed at 9 o’clock every night. (habit)

15 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (Universal Truth)
>The earth goes round the sun. >The sun rises in the east and sets in the west. >The sun shines by day; the moon shines by night. 3. ใช้กับความสามารถ (ability) >He plays the guitar very well. >The man speaks English as well as he speaks his own language.

16 4. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกับการเดินทางจะมีข้อความบอกอนาคตไว้ชัดเจน
>John gets back to the south tonight. >We take the examination next week. >He leaves London next year.

17 5. ใช้แทน Future Tense หลังคำ if, unless, in caseในประโยคเงื่อนไขและคำ when, until, as soon as, before, after >If the weather is fine tomorrow, we shall have a picnic. >We shall go out when the rain stops. >We can’t begin until he arrives. >They will stop playing as soon as the whistle blows. >I shall eat it before he arrives.

18 6. คำกริยาบางคำ เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense ถึงแม้ว่าจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be – I am late now.ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ 1. กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (Verbs for stages over which we have no control) ได้แก่กริยา see, hear, feel, taste, smell เช่น >This towel feels very damp. >This soup tastes good. >I hear the wind blowing.

19 2. กริยาที่แสดงความนึกคิด (Verbs for ideas) เช่น
know understand think (that) believe disbelieve suppose doubt agree disagree realize consider notice recognize forget remember recall >I believe what he is saying is true. >I think (that) it is time for us to leaves. >I notice that you are healthy today. >We understand what he says.

20 3. กริยาที่แสดงความชอบและไม่ชอบ (verbs for liking
and disliking) เช่น like dislike love hate detest prefer forgive trust distrust >I dislike this book. >I distrust this young boy. >He loves red roses. 4. กริยาที่แสดงความปรารถนา (verb of wishing) เช่น wish want desire >She wants to go to Italy. >He wishes to leave as early as possible.

21 5. กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น
possess have own belong to >He possesses two new cars. >This belongs to me. >She has more money than she needs.

22 6. กริยาเฉพาะบางคำ(certain other verbs) เช่น
be appear seem mean please displease differ depend resemble deserve refuse result suffice consist of contain hold fit suit >She is very selfish. >She doesn’t understand what you mean. >He appears to be more intelligent. >He deserves the promotion.

23 7. ใช้กับ adverbs of time ต่อไปนี้ คือ
always usually generally in general as a rule normally often frequently sometimes now and again occasionally from time to time scarcely hardly seldom rarely never nowadays ซึ่งวางไว้หน้ากริยาแท้ หลังกริยาช่วย >He always studies grammar in the morning. >He is never late for school.

24 และสำนวนที่บอกความถี่ต่อไปนี้ โดยวางไว้ท้ายประโยค

25

26 โครงสร้างประโยค Subject + V2 วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในแล้วในอดีต เช่น Our family went fishing last week. My brother cut his finger yesterday. My cousin went to the zoo yesterday. ประโยคที่แสดงกาลนี้มักมีคำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of time) กำกับอยู่ เช่น ago last year last month yesterday once last week this morning in 1975 in the past in those days in the former time

27

28

29 Present Simple Past Simple
เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดขึ้นในอดีต นิสัยที่ทำอยู่ในปัจจุบัน นิสัยที่เลิกทำแล้ว เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตใกล้ๆ - สุภาษิต คำพังเพย

30 Present Simple Past Simple
daily, weekly, monthly yearly, always, everyday, usually, regularly, generally, frequently, often, sometimes, every week, every month, every other day ago, last week last month, yesterday, this morning, in the past, in those days in the former time in the past

31 Choose the best answer to fill in the blank.
walks 1.He always ……………….to work nowadays. a. walks b. walked forgot 2.Penny often ……..…to do her homework when she was a student a.forgets b. forgot คราวนี้ลองมาฝึกกันนะคะ got 3.Although I ……….. good grades, I still felt that I could do better a. get b. got


ดาวน์โหลด ppt Ajarn Pornwilai Kaewprachan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google