งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานต่อฝ่ายริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานต่อฝ่ายริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานต่อฝ่ายริหาร
โดย นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด

2 1. ชื่อโครงการ เขียนให้กระชับ รัดกุมได้ใจความ สื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาด

3 2. สถานภาพปัจจุบัน/ปัญหา
คล้ายกับความเป็นที่นักศึกษาเคยเขียน จะกล่าวถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงทำโครงการนี้ เช่น ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว บุคคลทั่วไปสามารถเข้า ถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ มีการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรจะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกได้มากขึ้น

4 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ควรเขียนเป็นข้อๆ แต่ละหัวข้อควรเป็นวัตถุประสงค์เดียวกัน และหัวข้อแรกควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการเริ่มแรก เช่น 1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 2. เพื่อเป็นการขยายฐานการตลาด

5 4. แนวทางการแก้ปัญหา อาจเขียนถึงกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้กระทำ

6 5. งบประมาณ แจกแจงถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการดำเนินงาน อาจเขียนในรูปของตารางราการอุปกรณ์ กิจกรรม จำนวน รายการ ราคา/หน่วย เป็นเงิน

7 6.ระยะเวลาในการดำเนินงาน
กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ รวม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ใช้สอย วัสดุ 1.ขั้นเตรียมการ - สำรวจความต้องการ 2.ขั้นดำเนินการ - 3.ขั้นประเมินผล

8 7.ผังการดำเนินการ

9 8.อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
เขียนถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ กิจกรรม จำนวน รายการ ราคา/หน่วย เป็นเงิน อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่คาดว่าต้องใช้ อุปกรณ์ที่มีอยู่

10 9.ผู้ดำเนินโครงการ ระบุทีมงานที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยกำหนดว่าผู้บริหารคือใคร และทีมงานแต่ละคนทำหน้าที่อะไร


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานต่อฝ่ายริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google