งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การสัมมนา นำผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 25 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Add your company slogan กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

2 กลุ่ม 2.1 คณะ ประธาน นางอนงค์ศรี งอสอน (คณะแพทยศาสตร์) เลขา
กลุ่ม คณะ ประธาน นางอนงค์ศรี งอสอน (คณะแพทยศาสตร์) เลขา นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ (คณะวิทยาศาสตร์) ที่ปรึกษาของกลุ่ม ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล (ผช.อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ/ผอ.สำนักงานประเมินฯ)

3 1.การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา
การตรวจประเมินระดับภาควิชา/สาขา/หลักสูตร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วย เพื่อรองรับการตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบ กลไก ในการตรวจประเมิน ระดับภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร การประเมินภาควิชาและหลักสูตร ควรมีการแยกรูปแบบการตรวจประเมิน

4 ควรจะกำหนดให้ทุกคณะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้าตรวจประเมินหรือไม่ ปัจจุบันพบว่าหลายคณะไม่มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จะดำเนินการแค่จัดทำรายงานการประเมินเอง (SAR) และเสนอมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ตรวจประเมินในช่วงเดือน กรกฎาคม เห็นด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระดับคณะจากมหาวิทยาลัย ข้อจำกัด บางคณะมีหน่วยงานภายในมาก การบริหารงานภายในไม่สามารถดำเนินงานได้เสร็จ ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินให้แก่คณะเพิ่มขึ้น

5 หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะตรวจประเมินคุณภาพภายในตนเองก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้าตรวจประเมิน กระบวนการตรวจประเมินควรจะดำเนินการอย่างไร ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและรูปแบบในการตรวจประเมินให้คณะทราบล่วงหน้า (ประมาณเดือน ธ.ค.) การถ่ายทอดตัวชี้วัดที่จะทำการตรวจประเมินในระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร ให้ชัดเจน ระยะเวลาในการถ่ายทอดตัวชี้วัดควรอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ได้วางแผนในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินงาน

6 2 การนำผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ/กลุ่มสาขา มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนั้น ควรจะดำเนินการอย่างไร (หมายถึงผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงของ สกอ. สมศ. กพร. ผลการประเมินคุณภาพภายใน/ผลการประเมินตนเอง/ผลการดำเนินงานตามแผน) นำเอาผลการประเมินของ กพร. สมศ. IQA นำตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป สำหรับตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย หาแนวทางในการรักษาระดับ ควรมีคณะกรรมการในการติดตามการนำผลการประเมินไปพัฒนาจากส่วนกลางในระดับมหาวิทยาลัย ข้อสังเกต คณะกรรมการประเมินระดับคณะควรส่งผลการประเมินให้คณะทราบโดยเร็ว เพื่อคณะจะได้นำข้อมูลไปประกอบในการปรับแผน

7 ควรกำหนดมาตรการในการดำเนินการอย่างไร
ควรมีคณะกรรมการติดตามผลการประเมินจากส่วนกลาง ควรมีคำสั่ง/ประกาศ จากมหาวิทยาลัยการกำหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติการที่เกิดจากการตรวจประเมินควรได้รับการจัดสรร/สนับสนุน ทรัพยากรในอันดับต้น

8 การติดตามการนำเอาผลการประเมินมาใช้ควรดำเนินการอย่างไร (ใครติดตาม ระยะเวลาที่ติดตาม
ระบบการายงานและตรวจสอบ) ตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา

9 ควรมีผลประเมิน ADLI ที่ชัดเจน ให้มีการประเมินกระบวนการในแต่ละด้าน
3. การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (หมายถึงการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายจากการประกันคุณภาพว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีอะไรบ้าง) จะประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพอย่างไร (วิธีการ/ผู้รับผิดชอบ/ประเด็นการประเมินผลลัพธ์/การคัดเลือกและยกย่องหน่วยงานที่มีผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับดี/การให้รางวัล) ควรมีผลประเมิน ADLI ที่ชัดเจน ให้มีการประเมินกระบวนการในแต่ละด้าน ถ้ามีผล Best Practice จากแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ดูจากผลการประเมินในภาพรวมของ SAR ระดับคณะในแต่ละปี

10 ให้รางวัลตามหมวดของเกณฑ์ PMQA
การจัดกิจกรรม KKU Quality Award (รูปแบบการจัดงาน การคัดเลือกผลงานเพื่อให้รางวัล) ให้รางวัลตามหมวดของเกณฑ์ PMQA ให้รางวัลตามพันธกิจ เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงฯ การบริหารจัดการรูปแบบ เช่น Show and Shareบทความโปสเตอร์web siteการสาธิต/ทดลองใช้งาน รางวัล เงินสดการสนับสนุนทีมงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เสื้อทีม/เสื้อสามารถโล่เกียรติคุณโควตาความดีความชอบจากส่วนกลาง

11 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google