งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน กับกฎหมายสาธารณสุข กานต์ เจิมพวงผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน กับกฎหมายสาธารณสุข กานต์ เจิมพวงผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน กับกฎหมายสาธารณสุข กานต์ เจิมพวงผล
นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 4

2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
รัฐธรรมนูญ การปฏิบัติตาม กฎหมายสาธารณสุข กฎหมาย สาธารณสุข กฎหมาย ทางปกครอง กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

3 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายอื่น ๆ กฎหมายสาธารณสุข

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกฎหมายแม่บท เป็นกฎหมาย ให้ และ จำกัดสิทธิเสรีภาพ กฎหมายใด จะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้

6 อำนาจในการออกกฎหมาย และ ข้อจำกัดของการออกกฎหมาย
ให้ รัฐธรรมนูญ จำกัด อะไร ? อำนาจในการออกกฎหมาย และ ข้อจำกัดของการออกกฎหมาย ม. 29 สิทธิและเสรีภาพใน ร่างกายและชีวิต ม. 32 สิทธิและเสรีภาพใน เคหสถาน ม. 33

7 เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่
สิทธิและเสรีภาพใน เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ ม. 34 สิทธิในทรัพย์สิน ย่อมได้รับการคุ้มครอง ม. 41 เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และ การแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม ม. 43

8 ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น
ให้ตั้ง .... ให้มี .... กฎหมายสาธารณสุข ให้ทำ ...

9 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย กฎหมาย โรงงาน ทางปกครอง กฎหมาย กฎหมาย อาคาร
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย อาคาร

10 กฎหมาย ทางปกครอง

11 เทศบาล อบต. อบต. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 อบต. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารแผ่นดิน พ.ศ. 2534 อบต.

12 เกี่ยวข้องอย่างไร.... การออกกฎหมายใช้ในท้องถิ่นตามกฎหมายที่ ให้อำนาจไว้ การดูแล บำรุง รักษา ด้านสภาพสังคม และ อนามัยสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานภายในของท้องถิ่น หลักการ...การบริหารงานทางปกครอง

13 กำหนดลักษณะ หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการราชการแผ่นดิน
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การบริหาร ปกครอง กำหนดลักษณะ หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการราชการแผ่นดิน อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ..หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มอบอำนาจได้ ห้ามมอบอำนาจ (ม.38)

14 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หน่วยงาน ทางปกครอง กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานทางปกครอง เช่น การออกคำสั่งทางปกครอง ฯลฯ

15 กฎหมาย โรงงาน

16 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ และกฎกระทรวง กำหนดประเภทของโรงงาน เป็นกฎหมายให้จัดตั้ง... ไม่ใช่ประกอบกิจการ กำหนดเขตที่ตั้งของโรงงาน ลักษณะของโรงงาน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

17 ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า ... หรือ
กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป ... หรือ ใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักร หรือไม่ก็ตาม

18 ประเภทโรงงาน ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3
เครื่องจักร แรงม้า ...หรือ คนงาน 7-20 คน ไม่ต้องขออนุญาต ประกอบกิจการได้ทันที ประเภทที่ 1 เครื่องจักรเกิน 20 ไม่เกิน 50 แรงม้า ...หรือ คนงานเกิน 20 ไม่เกิน 50 คน ต้องแจ้ง..ก่อนประกอบกิจการ ประเภทที่ 2 เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ...หรือ คนงานเกิน 50 คน ต้องได้รับอนุญาต..ก่อนประกอบกิจการ ประเภทที่ 3

19 กฎหมาย อาคาร

20 ให้อำนาจท้องถิ่นออกข้อกำหนด
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ควบคุมลักษณะอาคาร การก่อสร้าง การอนุญาต ให้อำนาจท้องถิ่นออกข้อกำหนด

21 กฎหมาย ทางสิ่งแวดล้อม

22 กฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

23 ใช้บังคับใน กทม. เมืองพัทยา เทศบาล
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ให้อำนาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ใช้บังคับใน กทม. เมืองพัทยา เทศบาล อปท. อื่น ตามที่ รมว.มหาดไทยกำหนด

24 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ดูแลเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาค สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

25 การพิจารณา....ใช้กฎหมาย ความเกี่ยวข้อง ขอบเขต อำนาจของกฎหมายนั้น
ข้อจำกัด บทลงโทษ

26 จบ....


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน กับกฎหมายสาธารณสุข กานต์ เจิมพวงผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google