งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา
ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา คิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา พระศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน จากศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอรุณราชวราราม

4 งานคุณธรรม ปี ๒๕๕๑

5

6 ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กลยุทธ์ที่ ๑ คุณธรรมนำความรู้ งบประมาณ ๕๔,๕๙๒,๙๕๐ บาท

7 โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง
งบประมาณหลัก ๒๕๕๒ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง Coaching Team และ Pair Participatory Learning Assessment Pair PLA

8 คุณสมบัติ โรงเรียนวิถีพุทธ และ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

9 COACHING TEAM PAIR Participatory Learning Assessment

10 ทีมนี้คือใคร และโคชใคร ?
COACHING TEAM โรงเรียนวิถีพุทธ ทีมนี้คือใคร และโคชใคร ?

11 แพปลา Pair PLA PAIR Participatory Learning Assessment คู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้

12 ค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธ
งบประมาณเพิ่มเติม ค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียนปฐมวัยวิถีพุทธ ค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธ

13 งบประมาณเพิ่มเติม ค่ายครูพละวิถีพุทธ สพท.ละ ๑ คน Evaluating Coaching Approving EvaCAp

14 ที่ผ่านมาเราทำงานหนัก ?

15

16 ที่ผ่านมาเราโชคดี มีเพื่อนร่วมงานดี ?

17

18 ที่ผ่านมาเราทำงานได้อย่างเต็มกำลัง ถูกต้อง ทันเวลา
ได้ผลดี ?

19

20 แต่....เราพยายามให้ดีขึ้นได้

21 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ : เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
๗- ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ : เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

22 ๒๕๕๓-๒๕๕๕ = ๑๔๓๖.๑๖ ล้านบาท ประมาณ ๑๕ % ของโครงการพัฒนาคุณธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทย

23 ๒๕๕๓ = ๕๔๒ ล้านบาท ๒๕๕๔ =๔๒๒ ล้านบาท ๒๕๕๕ = ๕๗๑ ล้านบาท

24 เป้าหมายนักเรียน ได้รับการพัฒนาจิตใจ รู้ยับยั้งชั่งใจ รู้บาปบุญคุณโทษ มีความกตัญญู มีจิตสำนึกต่อธรรมชาติ มีความประพฤติถูกต้อง มีความพอเพียง

25 มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ เห็นใจผู้อื่น ช่วยแก้ปัญหาสังคม
เป้าหมายนักเรียน มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ เห็นใจผู้อื่น ช่วยแก้ปัญหาสังคม มีความภูมิใจในตนเอง

26 เป้าหมายนักเรียน ปัญหาทางสังคม เช่นทะเลาะวิวาท หนีเรียน ชู้สาว การพนัน ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ติดเกมส์ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ฯลฯ ลดลง

27 บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน
เป้าหมายโรงเรียน บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ร่วมมือกันดูแลนักเรียน ให้ห่างไกลอบายมุข และอยู่ในโรงเรียนอย่างมี ความสุข

28 เป้าหมาย ๓๕๘๔ โรงเรียน ดูหน้า ๙
ไปสู่ ๓๑๘๒๑ โรงเรียน จัดเครือข่ายละ ๖-๘ โรงเรียน

29 และ ทุกโรงเรียนดำเนินการ 3D ดูหน้า ๔ – ๖
๑ เครือข่าย ทำทั้ง ๓ กิจกรรม และ ทุกโรงเรียนดำเนินการ 3D ดูหน้า ๔ – ๖ เฉลี่ย งปม. กิจกรรมละ ๔๖๓๓๓ บาท

30 SP 2 และ 3 D ปี

31 โปรดดูเอกสารที่แจก

32 กิจกรรมเด่น 3 Dสำหรับทุกโรงเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน (Decency Democracy Drug-free) Homeroom ด้วยเรื่องเล่าเร้าพลังความดี โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง 3. เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด 4. สภานักเรียน : ธรรมาธิปไตย

33 และการรายงานผล อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง www.tkk2555.obec.go.th
การติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผล อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

34 เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน ทั้งทางกายภาพ และคุณภาพจิต
ข้อเสนอการดำเนินงาน เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน ทั้งทางกายภาพ และคุณภาพจิต ของผู้เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินงาน

35 ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ต้องมีกี่มือ

36

37 เชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้
ทำดี ฝากชื่อไว้

38

39

40 เมืองใดไร้ซึ่งทหารหาญ เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า
เมืองใดไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้าอับจน เมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศ เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่เพริศพิสมัย เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย พระราชนิพนธ์ ร.๖

41 ชีวิตเป็นไปเพื่อ... ความสุข

42 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google