งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 จิรวัฒน์ วีรังกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554
จิรวัฒน์ วีรังกร

2 กรอบการดำเนินงานเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ สกอ.2554
กรอบเดิม : คุณธรรมนำความรู้ เพิ่มเติม : แนวทางการเสริมสร้างความ ปรองดองตามกรอบ สกอ : แนวทางการเสริมสร้าง บุคลิกอุปนิสัย (Characteristics Building)

3 ทิศทางการดำเนินงานของเครือข่าย
ภารกิจตามกรอบ สกอ. (ประเด็นที่ต้องดำเนินการ) ภารกิจตามความความต้องการร่วม ของเครือข่าย (โจทย์ที่ต้องร่วมกันคิด)

4 กรอบคุณธรรมนำความรู้
กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่นักศึกษาเพื่อการใช้ชีวิตที่มีเหตุผล กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน

5 การดำเนินงานเครือข่าย 2554 บนเส้นทางที่ท้าทาย
ปัจจัยผลักดันใหม่ ๆ คุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวังมากขึ้น การปรับ Process for Change ทิศทางของเครือข่าย ควรไปทิศทางใด

6 แผนการเสริมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด Service Learning

7 แนวทางการเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัย (Characteristics Building)
บุคลิกอุปนิสัยความเป็นบัณฑิต บุคลิกอุปนิสัยความเป็นนักวิชาชีพ บุคลิกอุปนิสัยความเป็นพลเมือง

8 Key Words 2554 ความเป็นพลเมืองไทย ในระบอบประชาธิปไตย (Thai Citizenship) (บุคลิกอุปนิสัย และ ผลลัพธ์การเรียนรู้) Characteristics & Learning Outcome

9 ความเป็นพลเมือง (Citizenship)
สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ ศรัทธาและเชื่อมั่นวิถีประชาธิปไตย เคารพ (ความเป็นมนุษย์ ความหลากหลาย) มีส่วนร่วม - ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับสังคม - ร่วมสร้างกติกา และเคารพกติกา - ร่วมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ - ร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ จิตสาธารณะ / จิตอาสา ยึดประโยชน์ของส่วนรวม / ประเทศเป็นสำคัญ

10 บทบาทเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อน ขับเคลื่อนร่วมกัน พลังสู่การเปลี่ยนแปลง

11 โจทย์ 2554 ปัจจัยผลักดันใหม่ ๆ
เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติเขตภาคกลาง : impact ต่อ การพัฒนานักศึกษา : impact ต่อ สถาบัน ทิศทางควรเป็นอย่างไร แต่ละปีผ่านไป ปัจจัยเอื้อเปลี่ยน การดำรงความเข้มแข็งของเครือข่าย อะไร คือ ความต้องการร่วมของเครือข่าย (สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายต้องร่วมคิด)

12 อดีตที่ผ่านมา การดำเนินงานเครือข่าย ขับเคลื่อนผ่านกลไก - คณะกรรมการประสานกิจ - คณะอนุกรรมการสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ - คณะอนุกรรมการการเรียนการสอนที่เน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” - คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา นอกชั้นเรียน บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อเครือข่ายมี ในวงจำกัด

13 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ 2554 ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งสถาบันและเครือข่าย การดำเนินงานที่เชื่อมโยงกัน สถาบันร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานเครือข่าย Network for All และ All for Network

14 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ 2554 ได้เวลาปรับโครงสร้างการดำเนินงานเครือข่าย / มองการดำเนินงานในอนาคต การดำเนินงานแบบบูรณาการ พัฒนาให้งานเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของ งานประจำ การสื่อสารกับสถาบันในเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google