งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนา นักศึกษานอกชั้นเรียน คณะอนุกรรมการประสานกิจ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนา นักศึกษานอกชั้นเรียน คณะอนุกรรมการประสานกิจ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนา นักศึกษานอกชั้นเรียน คณะอนุกรรมการประสานกิจ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย

2 คณะกรรมการประสานกิจ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย คณะอนุกรรมการกิจกรรมการ สร้างรายวิชาและการเรียนการ สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ พัฒนานิสิตนักศึกษา คณะอนุกรรมการกิจกรรมการ สอนที่เน้น “ ความรู้คู่คุณธรรม ” คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนา นิสิตนักศึกษานอก ชั้นเรียน

3 ภารกิจ กำหนดรูปแบบและ แนวทางในการดำเนิน กิจกรรมเพื่อพัฒนา นักศึกษานอกชั้นเรียน ปฏิบัติงานตามที่ คณะกรรมการประสาน กิจฯมอบหมาย

4 การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม “ การพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ” วันที่ 27 มกราคม 2548 จำนวน 70 คน ณ มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต

5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 8 มีนาคม 2548

6

7 การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม “ การพัฒนาภาวะ อารมณ์ (EQ)” รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 เมษายน 2548 จำนวน 20 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

8 การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม “ การพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ” รุ่นที่ 2 วันที่ พฤษภาคม 2548 จำนวน 40 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

9 กิจกรรมที่อยู่ในแผน แต่ไม่ได้ดำเนินการ

10 กิจกรรมสร้างเครือข่าย นักศึกษา โครงการค่ายวาทศิลป์ สัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษา เขตภาคกลาง วันที่ 1 – 3 กรกฏาคม 2548 ณ วัดพระศรีอารย์ อ. โพ ธาราม จ. ราชบุรี เป้าหมายนักศึกษา 100 คน

11 การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม “ การพัฒนาภาวะ อารมณ์ (EQ)” รุ่นที่ 2 วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2548 จำนวน 40 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

12 ประเด็นปัญหาใน การดำเนินงาน การมาประชุมของ คณะกรรมการ เจ้าภาพการดำเนิน กิจกรรม การเผยแพร่ข่าวสารไป ยังสมาชิกเครือข่าย

13 การประชุม คณะอนุกรรมการ พัฒนานิสิตนักศึกษา นอกชั้นเรียน ครั้งที่ 5/2548 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548

14

15

16

17 แนวคิด คาดการณ์อนาคต เพื่อ กำหนดปัจจุบัน คาดการณ์ความสนใจร่วม ของสมาชิก การได้ประโยชน์ทั่วหน้าของ สมาชิกในกิจกรรมที่ ดำเนินการ สมาชิกมีโอกาสเข้าร่วมได้ ทั้งหมด ไม่เป็นภาระแก่เจ้าภาพมาก นัก

18 ประเด็นอนาคต การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษา การออกแบบเพื่อการพัฒนา นิสิตนักศึกษา การดูแลนักศึกษา กิจกรรมรับน้องใหม่เชิง สร้างสรรค์ วินัยนิสิตนักศึกษา

19 Concept ดำเนินงาน 2549 สร้างองค์ความรู้ด้านการ พัฒนานักศึกษา ( คุณธรรม จริยธรรม ) เสริมประสบการณ์การ เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ร่วมหาทางออกใน ประเด็นปัญหาร่วม

20 แผนดำเนินงาน ปี 2549 กิจกรรมการประชุม 6 ครั้ง กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนา นิสิตนักศึกษา กิจกรรมสังเคราะห์รูปแบบการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสวนา “ รูปแบบกิจกรรม รับน้องใหม่ เชิงสร้างสรรค์ ”

21 กิจกรรมการออกแบบการพัฒนา กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเสริม หลักสูตร Concept : สร้างรูปแบบกิจกรรมเสริม หลักสูตรเพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษา Content : - การสร้างกิจกรรมตามฐาน ชั้นปีนักศึกษา การนำเสนอรูปแบบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อการพัฒนาคุณธรรม - การประชาพิจารณ์ รูปแบบ ช่วงเวลาดำเนินงาน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 กิจกรรมเสวนา รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ใหม่เชิงสร้างสรรค์ Concept : เสวนาเพื่อระดมความ คิดเห็นนิสิต นักศึกษา Content : รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ใหม่เชิง สร้างสรรค์ ช่วงเวลาดำเนินงาน : กุมภาพันธ์ 2549 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำนิสิต นักศึกษา สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญญบุรี

23 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้านการพัฒนานักศึกษา Concept : พัฒนาวิสัยทัศน์และ แนวคิดด้าน การพัฒนานักศึกษา Content : Concept การพัฒนา นักศึกษา การสร้างหลักสูตร ฝึกอบรม การบริหารโครงการ ฝึกอบรม ช่วงเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2549 สถานที่ : ฐานทัพเรือสัตหีบ โรงเรียนนายเรือ เจ้าภาพ

24 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา Concept : พัฒนาวิสัยทัศน์และ แนวคิดด้าน การพัฒนานักศึกษา Content : การนำเสนอรูปแบบ กิจกรรมเพื่อพัฒนา นิสิตนักศึกษาชั้นปี 1 และ กิจกรรม พัฒนานักศึกษาเฉพาะ ด้าน ช่วงเวลาดำเนินงาน : - ทุกครั้งที่มีการ ประชุมอนุกรรมการ - เมษายน 2549 สถานที่ : ฐานทัพเรือสัตหีบ โรงเรียนนายเรือ เจ้าภาพ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนา นักศึกษานอกชั้นเรียน คณะอนุกรรมการประสานกิจ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google