งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภมาศ พนิช ศักดิ์พัฒนา

2 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ กับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน การศึกษาสากล

3 3 หลักสูตร หลักสูตร คุณภาพอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ คุณภาพนิสิต คุณภาพนิสิต ระบบการจัดการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา - ปรับองค์กร : คณะ / ภาควิชา - กลุ่มภารกิจวิชาการ (Cluster of Knowledge) ความพร้อมอื่นๆ ความพร้อมอื่นๆ - อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และปัจจัย เกื้อหนุนต่างๆ ทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 4 การพัฒนาหลักสูตร ผู้มีบทบาทสำคัญ...  คณะกรรมการ การศึกษา  ภาควิชา / คณะ / วิทยา เขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานการศึกษา สากล

5 5 การบริหารจัดการหลักสูตร  ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ สอดคล้องกับ วิทยาเขต และเปิด โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา หลักสูตรมากขึ้น  สอดคล้องกับความต้องการของ สังคมและผู้ใช้บัณฑิต  มีความยืดหยุ่นเอื้อต่อวิทยาเขต  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาของ สกอ.

6 6  การติดตาม / ประเมินผลการนำ หลักสูตร / รายวิชาไปใช้  การพิจารณาทบทวนร่วมกัน ระหว่างวิทยาเขต  ประสานงานและปรับปรุงพัฒนา ร่วมกัน การรักษามาตรฐานเพื่อการ ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร / รายวิชา ระหว่างวิทยา เขต

7 7 หลักสูตรต้องมีคุณภาพ เครื่องมือต้องมีคุณภาพ อาจารย์ต้องมีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ มก. เติบโตด้วย คุณภาพ

8 8 ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ในปี 2547-2548  การปรับปรุงแต่ละหลักสูตรใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจาก คณะวิชา  หลักสูตรใดยังไม่ปรับปรุง เมื่อมีนิสิตสำเร็จ การศึกษาและครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร คณะวิชาต้องมีคำอธิบายต่อสภา มก.  คณะกรรมการประจำคณะใช้เวลาในการ พิจารณาหลักสูตรไม่เกิน 45 วัน  คณะกรรมการการศึกษาใช้เวลาในการ พิจารณาหลักสูตรไม่เกิน 45 วัน

9 9 แนวทางการบริหารจัดการ หลักสูตร กรณีนำ หลักสูตร / รายวิชาไปเปิดสอน ต่างวิทยาเขตและการรักษา มาตรฐานการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการ หลักสูตร กรณีนำ หลักสูตร / รายวิชาไปเปิดสอน ต่างวิทยาเขตและการรักษา มาตรฐานการศึกษา

10 10 ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การ นำหลักสูตร และรายวิชาต่างวิทยาเขต ไปเปิดสอน

11 11 คณะ / วิทยาเขต ที่ต้องการนำ หลักสูตร / รายวิชาต่างวิทยาเขตไปใช้ จะต้องดำเนินการหารือและขอความ เห็นชอบร่วมกัน

12 12 การนำรายวิชาไปใช้สอน ให้ยึดเนื้อหา การสอนในรายวิชานั้นจากคำอธิบาย รายวิชา (course description) และมี การตรวจสอบติดตามทบทวนร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ( ภาคต้น / ภาค ปลาย )

13 13 การนำหลักสูตรและรายวิชาจากต้น สังกัดใดไปใช้ มหาวิทยาลัยมี ข้อกำหนดให้ใช้รหัส 8 หลักตาม ต้นสังกัดนั้น

14 14 มีการกำหนดวิชาแกนขั้นต่ำ (minimum core) ในแต่ละ หลักสูตร และคณะฯ ที่ขอนำ หลักสูตรไปใช้โดยสามารถปรับปรุง รายวิชาเพิ่ม / ลดได้ หากไม่กระทบ ต่อวิชาแกนขั้นต่ำ เพื่อความ เหมาะสมในแต่ละวิทยาเขต

15 15 มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะต้น สังกัด และคณะวิชาที่นำหลักสูตรไป ใช้โดยมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร / รายวิชาร่วมกัน

16 16 การรักษามาตรฐาน การศึกษา ระหว่างวิทยาเขตอาจทำ ได้หลายทาง

17 17 เชิญอาจารย์จากหลักสูตรต้น สังกัดมาช่วยสอนให้กับคณะที่ขอ ใช้หลักสูตร

18 18 คณะที่ขอใช้หลักสูตรสามารถขอ sit in ในรายวิชาของคณะต้น สังกัด

19 19 เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมา ช่วยสอนและมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร / รายวิชาร่วมกัน

20 20 คณะเจ้าของหลักสูตรให้คำแนะนำแนว ทางการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะ / วิทยา เขตที่นำหลักสูตรไปใช้ มีการติดตามประเมินผลและพิจารณา ทบทวนร่วมกัน ฯลฯ

21 21 ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเป็นไปอย่าง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาและธำรงไว้ซึ่งคุณภาพ การศึกษา

22 22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ปี 2547-2548 มก. กำหนดให้เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพและ จัดการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google