งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kasetsart University Powerful eLearning Suite

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kasetsart University Powerful eLearning Suite"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M@xLearn Kasetsart University Powerful eLearning Suite
Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005

2 M@xLearn What is M@xLearn?
= LMS LMS = Learning Management System ระบบการจัดการเรียนการสอน เต็มรูปแบบพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 M@xLearn M@xLearn Benefits
Learning Channels Virtual Classroom Shared Knowledge Time & Place

4 M@xLearn What does it suport?
Training staff Training institution Learn Students Teaching Assesment Administration Certification

5 M@xLearn Which suports what?
Administration Certification Training institution Training staff Teaching Assesment Students Learn Contents

6 M@xLearn Learning Channel

7 M@xLearn M@xLearn History
เปิดตัวและนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ ปัจจุบัน ได้ให้ขยายระบบและการบริการครอบคลุมทุกคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตสกลนคร

8 M@xLearn e-Student Benefits
Grade Homework Students Evaluation Quiz Research Content Chatroom Webboard new upgrade exist

9 M@xLearn M@xLearn Modules
Profile Interacive Content Homework Quiz Grade Publication DX Evaluate

10 การจัดการบริการโครงสร้างของสถานศึกษา ระบบฝากข้อความ
Profile การจัดการบริการงานทะเบียนประวัติบุคคล การจัดการบริการโครงสร้างของสถานศึกษา ระบบฝากข้อความ

11 Profile

12 M@xLearn M@x Interacive
เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ Online Syllabus Course Calendar Webboard Chatroom News Board

13 M@xLearn M@x Interacive

14 Content ระบบการจัดเก็บ สร้าง เรียบเรียงและแสดงเนื้อหาวิชา รองรับสื่ออิเลคทรอนิคส์ทุกประเภท เช่น HTML, MS Word, PowerPoint,Flash, 3D VRML, Java Applet, Movie, Sound และอื่น ๆ

15 Content

16 รองรับการสั่งและส่งงานแบบอัตนัย พร้อมไฟล์แนบทุกประเภท
Homework ระบบการสั่งและส่งการบ้านผ่านเว็บ ระบบเก็บคะแนน รองรับการสั่งและส่งงานแบบอัตนัย พร้อมไฟล์แนบทุกประเภท

17 Homework

18 ระบบการสร้างแบบทดสอบ
Quiz ระบบการสร้างแบบทดสอบ ปรนัย จับคู่ เติมคำ ถูกผิด ระบบตรวจเก็บคะแนน พร้อมแสดงผลเป็นแผนภูมิแบบอัตโนมัติ

19 Quiz

20 Grade ระบบรวมคะแนนจาก Homework และ Quiz แบบอัตโนมัติ ผู้สอนสามารถใส่คะแนนการสอบอื่น ๆ พร้อมระบบตัดคะแนนแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์อัตโนมัติ

21 Grade

22 M@xLearn M@x Publication
ระบบจัดเก็บและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์โครงงานของอาจารย์และนิสิต

23 M@xLearn M@x Publication

24 ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระหว่าง M@xLearn กับระบบอื่น ๆ
Dx ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระหว่าง กับระบบอื่น ๆ DX ทำให้ เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ แบบไม่มีรอยต่อ (Seamless) ด้วยเทคโนโลยีของ Web Services

25 Dx

26 Evaluate ระบบการประเมินการสอนอาจารย์โดยนิสิต อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลา คำถาม และดำเนินการประเมินได้ทันที ไม่ต้องรอจนถึงเวลาใกล้สอบ

27 Evaluate

28 M@xLearn Join now … http://course.ku.ac.th Requirement
Username & Password from Office of the University Computer Services


ดาวน์โหลด ppt Kasetsart University Powerful eLearning Suite

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google