งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JAVA PROGRAMMING PART IV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JAVA PROGRAMMING PART IV."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JAVA PROGRAMMING PART IV

2 INHERITANCE Inheritance is a form of software reusability in which new classes are created from existing classes by absorbing their attributes and behaviors and adding new capabilities the new classes require. Newly created classes of objects are derived by absorbing characteristics of existing classes and adding unique characteristics of their own

3 KEYWORD Given Class A, and we want to define class B that derive from Class A we used keyword “extends” as Class B extends A { //definition of class B }

4 Super class & Sub Class Class A : parent class/base class/super class
Class B : child class/extended class/sub class class A { void printA() {System.out.println(‘A’);} } class B extends A { void printB() {System.out.println(‘B’);}

5 Relationship Sub Classes inherit all member (data&method) from its Super Class except The private member of Super Class Constructor of Super Class class InheritTest1 { public static void main(String args[]) { A x = new A(); x.printA(); B y = new B(); y.printA(); y.printB(); } A B

6 KEYWORD “FINAL” For break extends class 6 class A { int a = 1;}
class B extends A { int b = 2; } final class C extends B { int c = 3; } class Inherit2 { public static void main(String args[]){ C z = new C(); System.out.println(z.a+z.b+z.c); } 6

7 REFERENCE class A {int x;} class B {int y;} A a = new A();
B b = new B(); a b x y x

8 Try it! 1 1, 2 class A { int x = 1;} class B extends A { int y = 2; }
class Inherit3 { public static void main(String args[]) { A a = new A(); System.out.println(a.x); B b = new B(); System.out.println(b.x + “,” + b.y); b.x--; // b = a; a = b; } 1 1, 2

9 Package class โดยปรกติจะจัดเก็บต่อหนึ่งไฟล์ .class อยู่แล้วเมื่อตอน compile โปรแกรม เป็นแหล่งจัดเก็บ class ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันไว้ที่เดียวกัน ใน package หนึ่งสามารถมี class ไม่จำกัด ใน package สามารถมี subpackage อีกเท่าใดก็ได้ ปรกติที่เราจัดเก็บไฟล์จาวาไว้ใน ไดเรกทอรี่ Myjava ดังนั้นเรียกได้ว่าไฟล์ได้อยู่ใน package Myjava

10 Packages Standard Packages ใน JDK 1.2.x อยู่ในไฟล์ rt.jar และ i18n.jar ซึ่งอยู่ใน C:\JDK1.2x\JRE\LIB java.applet java.net java.awt java.rmi java.beans java.security java.io java.sql java.lang java.util java.math

11 Package เราสามารถใช้ class จาก package อื่นได้โดยการ import ไว้ที่ส่วนหัวโปรแกรม เช่น import java.awt.Button; import java.awt.Graphics; import javax.swing.JApplet; import java.awt.*;

12 Keyword จัดเก็บไฟล์ไว้ที่
เราใช้ keyword “package” ในการระบุว่า class ของเราอยู่ใน package ใด package myPackage; public class A { public void print() { System.out.println(“This’s class A”); } จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ C:\Myjava\myPackage

13 Package สามารถเรียกใช้ class A ได้ 2 แบบ คือ class PackageTest1{
public static void main(String args[]){ new myPackage.A().print(); } import myPackage.A; class PackageTest2{ public static void main(String args[]){ new A().print(); }

14 Scope of Visibility in Extended Classes
Accessible to public protected default private Same class, Same Package Sub class, Same package Other class, Same package Sub class, Other package Other class, Other package

15 Same Class, Same Package
package p1; Class One { public String pub = “pub”; protected String pro = “pro”; String def = “def”; private String pri = “pri”; public void print() { System.out.println(pub+pro+def+pri); }

16 Sub Class, Same Package package p1; Class SubCsameP extends One {
public void print() { System.out.println(pub+pro+def); }

17 Other Class, Same Package
package p1; Class OtherCsameP extends One { public void print() { One o = new One(); System.out.println(o.pub+o.pro+o.def); }

18 Sub Class, Other Package
package p1; Class SubCotherP extends p1.One { public void print() { System.out.println(pub+pro); }

19 Other Class, Other Package
package p1; Class OtherCotherP { public void print() { p1.One o = new p1.One(); System.out.println(o.pub); }

20 Constructor Chaining เมื่อมีการสร้าง instance ของคลาสลูกขึ้น constructors ของคลาสบรรพบุรุษทั้งฟมก จะถูกทำงาน class A {A() {System.out.println(“A”);}} class B extends A { B() {System.out.println(“B”);} } Class ConstructorChain { public static void main(String args[]) { new B();} A B

21 Super Reference 1 2 class A { int a;
void print() { System.out.println(a);} } class B extends A { B(int x, int y){super.a = x; this.a = y;} void print() { super.print(); System.out.println(a);} class Super1{ public static void main(String args[]){ B b = new B(1,2); b.print(); 1 2

22 Super Reference ใช้ keyword ว่า “super” แทน class ที่ inherite เพื่อใช้ในการอ้างถึง member ของ super class ในการอ้าง super จะหมายถึงตัว data member ตัวแรกที่เจอในสายของบรรพบุรุษ เช่น A B C int x Ext A Ext B int x This.x Super.x

23 Super Constructors class A { A() { System.out.println(‘A’);}
A(char c) { System.out.println(c); } } class B extends A { B() { // super(‘a’); System.out.println(‘B’); class SuperConstructor { public static void main(String args[]){new B();}

24 Shadowing ถ้าเรากำหนด data member ในคลาสลูกมีชื่อเหมือนกับ data member ในคลาสแม่ ชื่อของลูกจะบัง(shadow)ชื่อในคลาสแม่ class A {int x = 1;} class B extends A {float x = 2.0f;} class shadowing { public static void main(String args[]) { B b = new B(); System.oout.println(b.x); }

25 overriding ถ้าเรากำหนด method ในคลาสลูกมี signature เหมือนกับ method ในคลาสแม่ พฤติกรรมของลูกจะลบล้าง(override)พฤติกรรมในคลาสแม่ class A {void print() {print.out.println(‘A’);}} class B extends A { void print() {print.out.println(‘B’); } class Overriding { public static void main(String args[]) { new B().print();


ดาวน์โหลด ppt JAVA PROGRAMMING PART IV.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google