งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 5.1 แบ่งระดับการลงโทษเป็น 2 ระดับ โทษสถานเบา : โทษสถานหนัก : ตามมาตรา โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท กฎหมายให้ผู้ฝ่าฝืนเลือกเสียค่าปรับได้ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนไม่ต้องถูกนำคดีขึ้นสู่ศาล ● ได้แก่กรณีฝ่าฝืน มาตรา 18, 19, 25 (5), 26 วรรคหนึ่ง, 28 ● มีโทษตามมาตรา 34, 35, 36, 38, 40 โทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลแต่เพียงประการเดียว ไม่สามารถเสียค่าปรับได้ ● ได้แก่กรณีฝ่าฝืน มาตรา 25 (1-3) (6-12), 9 (8), 26 วรรค สอง, 29, 30, 31 ● มีโทษตามมาตรา 37, 39, 41 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

2 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 5.2 การเปรียบเทียบคดี มาตรา 43 บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเปรียบเทียบได้ ในการใช้อำนาจคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำแทนได้ การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกร. กำหนด คือ  กรุงเทพฯ อธิบดีกรมการค้าภายใน มีอำนาจ ● ปรับสถานเดียว ● ปรับหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป มีอำนาจ ● ปรับสถานเดียว  จังหวัดอื่น ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจ ● ปรับสถานเดียว ข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป มีอำนาจ ● ปรับสถานเดียว ***เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

3 5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 5.3 การดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด (สินค้าน้ำตาลทราย) พฤติกรรม การกระทำความผิด ฐานความผิด/ข้อหา อัตราโทษ อายุความ ๑.ไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้า ไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก น้ำตาลทราย ตามข้อ ๓. ตามประกาศ กกร. เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี ๒๕๕๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๑ (ม. ๒๘) ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ม. ๔๐) ๑ ปี ๒. แสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรง กับราคาที่จำหน่าย (ยกเว้น จำหน่ายต่ำ กว่าราคาที่แสดง) แสดงราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายไม่ตรงกับราคาที่จำหน่าย เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ ตามประกาศ กกร. ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๑ (ม.๒๘) ๑ ปี ๓. จำหน่ายสินค้าสูงกว่าราคาที่กำหนด จำหน่ายน้ำตาลทราย สูงกว่าราคาที่กำหนด ตามข้อ ตามประกาศ กจร. ลว (ม. ๒๕) จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.๓๗) ๑๐ ปี ๔. จำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควร จงใจทำให้ราคาน้ำตาลทรายสูงเกินสมควร (ม. ๒๙) จำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.๔๑) ๕. กักตุนสินค้า หรือปฏิเสธการ จำหน่าย หรือประวิงการจำหน่าย หรือการส่ง มอบสินค้าควบคุม ไม่นำน้ำตาลทรายออกจำหน่ายหรือเสนอขายตามปกติ ปฏิเสธหรือประวิงการจำหน่าย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ม. ๓๐) จำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google