งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 โดย ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

3 ขอบเขตการวิจัย 1. ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 2. ศึกษาเฉพาะการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตในปีการศึกษา 2551 เท่านั้น

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการเข้าศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการเข้าศึกษา หมายถึง การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยพิจารณาองค์ประกอบ ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ด้านอาจารย์และบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้ประชาสัมพันธ์ ด้านบริการและสวัสดิการ

5 ประชากรในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2551 และเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารนันทนาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ จำนวนทั้งสิ้น 3,600 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

7 ผลการวิจัย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 62.80 สถานศึกษา ประเภทของการสอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ร้อยละ 37.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.19 ภาคกลาง ร้อยละ 14.66 การคัดเลือก / สอบโดยตรงของมหาวิทยาลัยรังสิต ร้อยละ 63.36 การคัดเลือก / โดยการใช้ผลแอดมิดชั่น ร้อยละ 27.06 การคัดเลือกโดยโควตาทุนเรียนดี ร้อยละ 9.08

8 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551
ผลการวิจัย ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551

9

10

11 ผลการวิจัย ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551

12

13 ด้านวิชาการ

14 ด้านผู้สอน

15

16 ด้านการประชาสัมพันธ์

17 ด้านบริการและสวัสดิการ


ดาวน์โหลด ppt สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google