งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก

2 GDP Growth Rate (%) ของโลก
โดย IMF คาดการณ์ว่า GDP ของโลกปี 2012 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 Source: International Monetary Fund (IMF)

3 ปริมาณสำรองน้ำมันของโลก
ปริมาณสำรองน้ำมันของโลกปี 2010 อยู่ที่ระดับ 1,383 พันล้านบาร์เรล BP Statistical Review of World Energy © BP 2011

4 ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของโลก
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของโลกปี 2010 อยู่ที่ระดับ 187 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร BP Statistical Review of World Energy © BP 2011

5 ปริมาณสำรองถ่านหินของโลก
ปริมาณสำรองถ่านหินของโลกปี 2010 อยู่ที่ระดับ 860,938 ล้านตัน BP Statistical Review of World Energy © BP 2011

6 การใช้พลังงานของโลกแยกรายชนิดเชื้อเพลิง
การใช้พลังงานของโลกปี 2010 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 โดยมีการใช้น้ำมันมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 และการใช้ถ่านหินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง BP Statistical Review of World Energy © BP 2011

7 สัดส่วนการใช้พลังงานของโลกในแต่ละทวีป
ปัจจุบันทวีปเอเชียมีการใช้พลังงานมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 38 ของโลก โดยเป็นการใช้ถ่านหินมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 67 ของโลก BP Statistical Review of World Energy © BP 2011

8 ระยะเวลาที่สามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่างๆ ได้ ณ ปี 2010
R/P Ratios ของโลก น้ำมัน ปี ก๊าซธรรมชาติ ปี ถ่านหิน ปี BP Statistical Review of World Energy © BP 2011

9 สถานการณ์ ด้านพลังงานของอาเซียน

10 GDP Growth Rate (%) ประเทศ 2010 2011 อินโดนีเซีย 6.2 6.5 มาเลเซีย 7.2
5.1 ฟิลิปปินส์ 7.6 3.7 ไทย * 7.8 0.1 เวียดนาม 6.8 5.9 บรูไน 2.6 1.9 พม่า 5.3 5.5 กัมพูชา 6.0 6.1 ลาว 7.9 8.3 สิงคโปร์ 14.8 4.9 อาเซียน 4.5 ประเทศ 2010 2011 จีน 10.4 9.2 ญี่ปุ่น 4.4 -0.7 เกาหลี 6.3 3.6 ออสเตรเลีย 2.5 2.0 นิวซีแลนด์ 1.2 1.4 อินเดีย 10.6 7.2 * ไทย คาดการณ์ GDP 2012 อยู่ที่ร้อยละ Source: International Monetary Fund (IMF)

11 ปริมาณสำรองปิโตรเลียมภายในประเทศมีจำกัด
ปริมาณสำรอง* พิสูจน์แล้ว ยังไม่ได้พิสูจน์ รวม ใช้ได้ (ปี) Proved Reserve (P1) Probable Reserve (P2) Possible Reserve (P3) น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 197 462 247 906 16 คอนเดนเสท 245 335 130 710 22 ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ลบ.ฟุต) 10,589 11,479 6,387 28,455 27 ถ่านหิน 1,181 826 - 2,007 110 * ปริมาณ ณ สิ้นปี 2553

12 การใช้พลังงานของอาเซียน ปี 2010
รวม 459 Mtoe กลุ่มประเทศอาเซียน มีการใช้พลังงานทั้งหมด 459 Mtoe โดยประเทศอินโดนีเซีย มีการใช้พลังงานมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 รองลงมาเป็นประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ Source : ERIA research project report 2011

13 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของอาเซียน ปี 2010
อาเซียน มีสัดส่วนการใช้น้ำมันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 ของการใช้ทั้งหมด รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆ ตามลำดับ Source : ERIA research project report 2011

14 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2010
ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในขณะที่ ประเทศมาเลเซีย บรูไน และพม่า ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และลาว เป็นประเทศเดียวที่ใช้พลังน้ำเป็นเชื้อเพลิงหลัก Source : ERIA research project report 2011


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google