งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0

1 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2553 2554 2555 2556 ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 2557 2557* น้ำมันดิบ 751,467 977,374 1,119,338 1,072,221 365,219 358,448 14.5 -4.2 -1.9 น้ำมันสำเร็จรูป 66,835 94,279 124,171 138,501 43,616 70,897 31.7 11.5 62.5 ก๊าซธรรมชาติ 84,481 93,493 116,325 111,911 33,276 30,314 24.4 -3.8 -8.9 ถ่านหิน 39,361 42,336 46,702 39,714 9,535 15,481 10.3 -15.0 62.4 ไฟฟ้า 8,157 13,860 15,440 18,546 4,387 5,919 11.4 20.1 34.9 LNG  - 15,993 24,023 34,827 13,510 13,806 50.2 45.0 2.2 รวม 950,300 1,237,336 1,445,999 1,415,720 469,544 494,866 16.9 -2.1 5.4 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

2 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2553 2554 2555 2556 ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557 2557* น้ำมันดิบ 26,107 38,926 51,531 29,115 13,267 5,578 32.4 -43.5 -58.0 น้ำมันสำเร็จรูป 231,864 278,257 344,384 342,208 102,321 95,478 23.8 -0.6 -6.7 ไฟฟ้า 4,087 4,140 5,223 4,424 2,023 2,115 26.2 -15.3 4.5 รวม 262,058 321,322 401,138 375,747 117,611 103,170 24.8 -6.3 -12.3 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

3 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2553 2554 2555 2556 ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 2557* 2557 น้ำมันสำเร็จรูป 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325,898 446,892 461,672 7.4 1.1 3.3 ไฟฟ้า 474,671 471,604 524,392 537,695 176,635 172,104 11.2 2.5 -2.6 ก๊าซธรรมชาติ 68,724 97,666 122,509 121,005 38,564 39,531 25.4 -1.2 ลิกไนต์/ถ่านหิน 29,738 31,273 31,607 26,096 7,264 8,093 -17.4 11.4 พลังงานทดแทน 129,370 119,673 118,276 118,529 43,644 45,315 0.2 3.8 รวม 1,809,170 1,940,797 2,107,811 2,129,223 712,999 726,716 8.6 1.0 1.9 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

4 มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2553 2554 2555 2556 ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557 2557* เบนซิน 249,036 271,490 298,487 304,451 97,567 105,305 9.9 2.0 7.9 ธรรมดา 91 154,621 184,308 210,016 121,836 38,444 43,752 13.9 -42.0 13.8 พิเศษ 94,415 87,182 88,471 182,615 59,123 61,553 1.5 106.4 4.1 ก๊าด 572 496 484 390 134 130 -2.4 -19.4 -3.3 ดีเซล 522,176 565,081 625,259 624,213 215,414 217,246 10.6 -0.2 0.9 เครื่องบิน 176,736 193,917 183,075 197,243 67,459 70,709 -5.6 7.7 4.8 น้ำมันเตา 54,500 57,057 60,069 50,131 18,227 16,662 5.3 -16.5 -8.6 LPG 103,648 132,542 143,653 149,470 48,091 51,621 8.4 4.0 7.3 รวม 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325,898 446,892 461,672 7.4 1.1 3.3 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

5 เปรียบเทียบราคาพลังงาน
Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557 *ราคาขายปลีกเฉลี่ย **เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF)


ดาวน์โหลด ppt อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google