งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด ครั้งที่ 8/2553 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 8/2553 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 ของสถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP) 3.2 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน IT1-IT7 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการประชุมรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน PMQA กระทรวงพลังงาน รอบ 11 เดือน วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน เวลา น. ชั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 8/2553
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 8/2553

5 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 เกณฑ์การตรวจประเมิน PMQA หมวด 4 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP) ตามไฟล์โปรแกรมการตรวจประเมิน (Excel)

6 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.2 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) ตัวชี้วัดของหมวด 4 1. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นฯ (ผู้รับผิดชอบ : สนพ.) --> เชื่อมโยงกับ IT1 (คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT1 – IT3 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT4 4. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ (ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงาน KM ของทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT7

7 ผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน สรุปผลแบบสอบถาม ระบบฐานข้อมูล ตอบตัวชี้วัดที่ 2 (บุคคลภายในองค์กร) เว็บไซต์ ตอบตัวชี้วัดที่ 3 (บุคคลภายนอกองค์กร) สป.พน. ชธ. ธพ. พพ. สนพ.

8 IT1 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
95% 95% เฉลี่ย 95% IT1(1) แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา (สนพ./สป.พน.) (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดย สนพ. และสป.พน. ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์แล้ว) IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน (ทุกกรม) (จัดทำตัวชี้วัดปีงบประมาณ และปี 2553 (รอบ 6 เดือน) เรียบร้อยแล้ว โดยจะปรับปรุงค่าคะแนนรอบ 12 เดือนอีกครั้งก่อนการประเมิน)

9 IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
100% 100% 100% 100% เฉลี่ย 100% IT2(3) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(4) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.) IT2(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) (ทุกระบบสามารถใช้งานได้จริงแล้ว)

10 IT3(7) พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.)
100% 100% เฉลี่ย 100% IT3(7) พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) IT3(8) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) (ทั้งสองระบบสามารถใช้งานได้จริงแล้ว)

11 IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
100% เฉลี่ย 100% IT4(9) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และสืบค้นได้ (ธพ.) (นำข้อมูลและงานบริการที่พัฒนาใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บริการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว) *ส่วนที่ดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนพัฒนาองค์การ คือ สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง เป็นขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายใน ก.ย.53

12 IT5(10) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.)
100% 100% เฉลี่ย 100% IT5(10) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) IT5(11) แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.) (ทั้งสองระบบสามารถใช้งานได้จริงแล้ว)

13 IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
80% เฉลี่ย 80% IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (สป.พน.)

14 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยงาน ประกาศใช้นโยบายความมั่นคงระดับกรม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สป.พน. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ชธ. ธพ. X พพ. สนพ.

15 IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) (ทุกกรม)
เฉลี่ย 100% 100% KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ (สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล (สป.พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล (ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง (พพ.) KM5 : Global Warming (สป.พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเบียม (ชธ.) IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) (ทุกกรม) (คัดเลือก KM เพื่อตรวจประเมิน 3 องค์ความรู้แล้ว ได้แก่ KM1 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ : สนพ KM3 น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล : ธพ. และ KM4 การส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง : พพ. )

16 หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ
เฉลี่ย 96% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 80% รอบเวลา IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 เฉลี่ย 8 เดือน 80% 71% 95% 50% 70% 35% 69% 67% 9 เดือน 90% 100% 92.5% 87% 10 เดือน 98.8% 75% 93% 11 เดือน 96%

17 สรุปเอกสารหลักฐานการตรวจประเมิน
เอกสารหลักฐานตรวจประเมินตาม ADLI เอกสารสรุปความสำคัญของฐานข้อมูล (ครบถ้วนแล้ว)

18  IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT1(1)
ปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา แบบวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่นำมาจัดทำฐานข้อมูลใหม่ (ฝ่ายเลขาฯ) IT1(2) ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด และค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับกระทรวง-กรม ปี (ฝ่ายเลขาฯ) IT2 ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (ฝ่ายเลขาฯ) IT2(3) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (สนพ.) สรุปผลความต้องการปรับปรุงฐานข้อมูล ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT2(4) ฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.) สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ แผนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

19  IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT2(5)
ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) คู่มือการใช้งานระบบ ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT2(6) ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) IT3 ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (ฝ่ายเลขาฯ) IT3(7) ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) IT3(8) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.)

20  IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT4(9)
แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย (ธพ.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ผลการวิเคราะห์ ทบทวน ข้อมูลและงานบริการในปีที่ผ่านมา ผลการคัดเลือกข้อมูล และงานบริการที่จะพัฒนาใหม่ พร้อมแนวทางการพัฒนาข้อมูลและงานบริการนั้น เอกสาร/หลักฐานที่ต้อง มีทุกกรม ตัวอย่างแบบสอบถามที่นำขึ้นเว็บไซต์ (ฝ่ายเลขาฯ) สรุปผลแบบสอบถาม และผลการคัดเลือกข้อมูลหรืองานบริการที่จะพัฒนาใหม่ พร้อมแนวทางการพัฒนาข้อมูลหรืองานบริการ (ถ้ามี) (ทุกกรม) แสดงผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ฝ่ายเลขาฯ)

21  IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT5(10)
ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) แนวทางในการปรับปรุงระบบ คู่มือ/แผนเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง IT5(11) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวง คู่มือการใช้งานระบบ ตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน หลักฐานแสดงการใช้งานระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

22 คณะทำงานดำเนินการแล้ว
IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป. สนพ. ธพ. พพ. ชธ. IT6 (12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม) เอกสารแสดงการทบทวนนโยบายความมั่นคงฯระดับกรม (รายงานการประชุม) นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกระทรวงที่ CIO/CEO อนุมัติ นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกรมที่ CIO/CEO อนุมัติ เอกสารที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรในการดำเนินการด้านความมั่นคงฯ อย่างชัดเจน X รายละเอียดระบบสารสนเทศทั้งหมดในองค์กร IT Contingency Plan (อย่างน้อยต้องมีกรณี ไฟไหม้ และโดนเจาะระบบ) ผลการซักซ้อมตาม IT Contingency Plan - ระบบที่คัดเลือกมาเพื่อแสดง Access Right ที่ถูกต้องทันสมัย อย่างน้อย 1 ระบบ คณะทำงานดำเนินการแล้ว

23 X  IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป. สนพ. ธพ. พพ. ชธ. IT6 (12)
แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม) (ต่อ) แผนบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย ประเด็น ได้แก่ - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ back up X - มีการ back up - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้recovery - มีการ recovery - มี anti virus - มี firewall - มีไฟฟ้าสำรอง - มีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าห้อง server

24  IT เอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT7(13)
แผนการจัดการความรู้ (สนพ. ฝ่ายเลขาฯ) สรุปผลการทบทวนองค์ความรู้ (รายงานการประชุม) รายงานองค์ความรู้ที่สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการคัดเลือกองค์ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน เกณฑ์การวัดผลสำเร็จ (KPI) (วัดจากหมวด 7) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย การจำแนกองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO หลักฐานที่แสดงว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมเป้าหมาย ≥90% รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

25 สรุปความสำคัญของฐานข้อมูล
IT สรุปความสำคัญของฐานข้อมูล สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT2(3) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(4) ฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ) IT2(5) ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(6) ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) IT3(7) ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) IT3(8) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) IT5(10) ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) IT5(11) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.)

26 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2553


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google