งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่า Ft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่า Ft."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่า Ft

2 กกพ. ในการประชุม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
ความเป็นมา มีมติเห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี โดยให้นำค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในปัจจุบัน จำนวน บาทต่อหน่วย ไปรวมในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปัจจุบัน และให้ประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 2 ปี และให้มีการทบทวนในปี 2556 เพื่อประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และเห็นชอบให้นำวงเงินบางส่วนของค่าใช้จ่ายจากการลงทุนที่ต่ำกว่าแผนของการ ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในช่วงปี จำนวน 1, ล้านบาท มาปรับลดค่า Ft ขายปลีกสำหรับการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2554 เท่ากับ สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า กกพ. ในการประชุม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 จาก มติ กกพ. ดังกล่าวส่งผลให้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1.1 ปรับฐานค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (Base Fuel Cost: BFC) ให้สอดคล้องกับค่า Ft ขายปลีกที่ รวมไว้ในค่าไฟฟ้าฐานจำนวน สตางค์/หน่วยขายปลีก มีผลให้ค่า BFC ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไปเท่ากับ สตางค์/หน่วยขายส่ง 1.2 ค่า Ft ใหม่จะปรับปรุงทุกๆ 4 เดือน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของการไฟฟ้า คือค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตาม นโยบายของรัฐ  / ที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับค่าไฟฟ้าฐานใหม่ โดยให้ส่งผ่านค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ ไฟฟ้า

3 หลักการคำนวณค่า Ft 2.1 ค่า Ft ขายปลีก: คำนวณจากค่าใช้จ่ายในด้านค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ในงวด 4 เดือนข้างหน้า (งวดปัจจุบัน) เทียบกับ ค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณในค่าไฟฟ้าฐาน รวมกับ ค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริงต่างจากที่เรียกเก็บ สะสมในงวด 4 เดือนที่ผ่านมา (AF) หารด้วยประมาณการหน่วยขายปลีกในงวดปัจจุบัน 2.2   ค่า Ft ขายส่งให้ กฟน. และ กฟภ. :  Ft ขายส่งให้ กฟน. คำนวณจากค่า Ft ขายปลีกคูณประมาณการหน่วยขายปลีก ที่ กฟน. ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน หักค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐของ กฟน. หารด้วยประมาณการหน่วยขายส่งที่ กฟผ. ขายให้ กฟน.  สำหรับ Ft ขายส่งให้ กฟภ. ก็คำนวณในทำนองเดียวกัน

4


ดาวน์โหลด ppt ค่า Ft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google