งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.energy.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2553

4 http://www.energy.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7)

5 http://www.energy.go.th - 5 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1สนพ.(1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา สนพ./ สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย สนพ. (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และ กฎระเบียบด้านพลังงาน และการติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC สนพ.

6 http://www.energy.go.th - 6 - รหัสเจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT3สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ ธพ. (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สนพ. IT4ธพ.(9) IT4แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงและสืบค้นได้ ธพ. IT5สป.พน.(10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. (11) IT5 แผนการการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทนสป.พน. IT6สป.พน./ สนพ. (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7สนพ.(13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - (14) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - (15) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)

7 http://www.energy.go.th - 7 - เอกสารหน้า 14

8 http://www.energy.go.th - 8 - การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล กิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เป็น ธรรม ส่งเสริมแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครอง ความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาพลังงาน ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการผลิตไบโอดีเซล 100% และเอทานอล ข้อมูลผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย

9 http://www.energy.go.th - 9 - เอกสารหน้า 15

10 http://www.energy.go.th - 10 - ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 25492550255125522553 มิติที่ 1 มิติด้าน ประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้าน คุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้าน ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการ พัฒนาองค์กร

11 http://www.energy.go.th - 11 - เอกสารหน้า 16

12 http://www.energy.go.th - 12 - เอกสารหน้า 19

13 http://www.energy.go.th - 13 - เอกสารหน้า 21

14 http://www.energy.go.th - 14 - เอกสารหน้า 25

15 http://www.energy.go.th - 15 - นโยบายความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  Acceptable use Policy  Wireless Policy  Firewall Policy  E-mail Policy  Internet Security Policy  Access control Policy  IDS/IPS Policy

16 http://www.energy.go.th - 16 - เอกสารหน้า 26-27

17 17 1. รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงาน (CKO กระทรวงพลังงาน) 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รองประธานคณะทำงาน (sponsor หมวด 4) 3. รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน คณะทำงาน และรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( CKO หน่วยงาน) 4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คณะทำงาน 5. ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะทำงาน 6. ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน คณะทำงาน 7. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงาน 8. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะทำงานและเลขานุการ - คำสั่งกระทรวงพลังงาน เลขที่ 11 /2553 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน

18 18 รายชื่อคณะทำงานฯ 1. นายเมตตา บันเทิงสุขประธานคณะทำงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ CKO กระทรวงพลังงาน 2. นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองประธานคณะทำงาน รอง ผอ.สนพ. และ sponsor หมวด 4 3. นางอธิชา สงวนรุ่งวงศ์ คณะทำงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 4. นางสุนทรี วิลาทอง คณะทำงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 5. นางจิราภา อุคคกิมาพันธุ์คณะทำงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 6. นางสาวพรพิมล ธรรมนูญคณะทำงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 7. นายปิยวัฒน์ จงสนองทรัพย์ คณะทำงาน กรมธุรกิจพลังงาน 8. นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ คณะทำงาน กรมธุรกิจพลังงาน 9. นายจรินทร์ บุญปัญญารักษ์ คณะทำงาน กรมธุรกิจพลังงาน 10. นางสาววิไลรัตน์ รุ้งกำธรธรรม คณะทำงาน กรมธุรกิจพลังงาน 11. นางพูนสุข ฐาปนโสภณ คณะทำงาน กรมธุรกิจพลังงาน 12. นางสาวศิริวรรณ เหล่าวานิชคณะทำงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 13. นางรุ่งอรุณ ปิ่นประเสร็ฐคณะทำงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 14. นายสุชาลี สุมามาลย์ คณะทำงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 15. นางสาววันวิสาข์ แก้วทอง เลขานุการคณะทำงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

19 19 จำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง หน่วยงาน สป. พน. พพ.ธพ.ชธ.สนพ. 1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 2 2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้ มีราคาที่เป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ----- 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน 22 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง 2 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 12 32222 11

20 20 รายชื่อองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวง องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 1. เสริมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย (1) KM 2: การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) เหตุผลที่เลือก การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นโครงการวางแผนระยะยาว จึงควรมี การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ สนพ. ได้คัดเลือกเป็น องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณนี้ สนพ. ได้นำเสนอประเด็นความก้าวหน้าผลการศึกษาและการเตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของปีที่ 2 ของ การศึกษา (2551-2553) ถ้าหากเจ้าหน้าที่ในกระทรวงพลังงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทำให้ไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและ ทัศนคติที่ดีในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แก่ประชาชน สนพ. 2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล กิจการ พลังงานให้มีราคาที่ เป็นธรรม ส่งเสริม ให้เกิดการแข่งขัน รวมทั้ง คุ้มครองด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภค - 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา พลังงานทดแทน KM3: เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion) (2) KM 4: เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ เหตุผลที่เลือก กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์รู้นี้ไปใช้ประโยชน์ ได้หลายกลุ่ม สป.พน.

21 21 รายชื่อองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พน. องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนาพลังงาน ทดแทน KM 5: ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ (NG) KM 6: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล (3) เหตุผลที่เลือก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำหนด นโยบายและแผน มาตรการ ชนิด และคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลในอนาคต ธพ. 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และประหยัด พลังงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง KM 7: การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน KM 8: การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เงื่อนไข : ให้ พพ. ส่งชื่อ KM ใหม่ โดย พพ. ได้ส่ง KM ใหม่ เรื่อง องค์ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการและ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พพ. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้ พลังงานควบคู่ไปกับ การดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 9: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (4) เหตุผลที่เลือก - เป็นวัตถุประสงค์ของกระทรวงพลังงาน - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงพลังงานด้านผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และนำองค์ความรู้นี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป สป.พน. KM 10: โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชธ. KM 11: ผลประโยชน์ของรัฐที่ได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม (5) เหตุผลที่เลือก - เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ด้านการ จัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐจากกิจการปิโตรเลียมเกี่ยวกับค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้และ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ - เพื่อลดการต่อต้านธุรกิจปิโตรเลียมจากประชาชนในพื้นที่

22 http://www.energy.go.th - 22 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 13.30 น.

23 http://www.energy.go.th - 23 -... จบการประชุม...


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google