งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2549 2550 2551 2552 ม.ค.-มิ.ย. การใช้ 1,545 1,604 1,618 1,663 1,792 การผลิต 765 794 850 895 990 การนำเข้า (สุทธิ) 978 998 942 904 1,000 การนำเข้า / การใช้ (%) 63 62 58 54 56   อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  1.6 3.8 0.9 2.8 8.4 3.7 7.1 5.2 10.7 การนำเข้า(สุทธิ) -0.2 2.0 -5.6 -4.0 9.2 GDP (%) 5.1 4.9 2.5 -2.2 10.6

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2549 2550 2551 2552 2553 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,545 1,604 1,618 1,663 1,792 น้ำมัน 674 667 634 643 662 ก๊าซธรรมชาติ 579 615 648 682 771 ถ่านหิน 140 180 199 205 216 ลิกไนต์ 108 99 101 98 100 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 44 43 36 35 42 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  1.6 3.8 0.9 2.8 8.4 -2.3 -1.0 -5.0 1.4 2.0 2.3 6.2 5.4 5.2 17.0 30.9 28.5 10.6 2.9 5.8 -14.0 -7.8 2.4 -3.4 -2.0 35.2 -2.5 -17.4 -1.1 11.5

4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร 2550 2551 2552 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,336.8 7,120.6 7,524.4 3,641.4 1.6 -2.9 5.6 -4.4 ธรรมดา 91 4,711.6 4,311.4 4,291.6 2,187.5 3.3 -8.4 -0.4 1.4 พิเศษ 2,625.2 2,809.2 3,232.8 1,453.8 -1.1 7.0 15.0 -12.1 -แก๊สโซฮอล์ 1,518.5 2,468.2 3,055.7 1,403.1 28.1 62.5 23.8 -9.8 - เบนซิน95 1,106.7 341.0 177.1 50.7 -24.7 -69.1 -48.0 -48.5 ก๊าด 18.2 15.7 17.6 8.8 -7.5 -13.7 12.5 9.4 ดีเซล 18,709.7 17,643.0 18,465.3 9,448.3 1.8 -5.7 4.6 เครื่องบิน 4,931.8 4,636.5 4,431.5 2,333.7 9.1 -5.9 6.9 น้ำมันเตา 4,221.5 3,287.3 2,730.9 1,367.8 -27.8 -22.1 -16.9 6.8 LPG* 5,812.4 6,828.4 6,894.3 3,686.0 14.5 17.4 0.9 13.1 รวม 41,030.4 39,531.4 40,063.9 20,485.9 0.01 -3.6 1.3 2.2 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

5 การใช้น้ำมันเบนซิน หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2550 19.8 20.5 19.5 20.6 19.9 20.0 19.6 20.1 20.2 2551 19.4 18.7 18.6 18.0 19.0 18.9 22.0 19.2 2552 21.5 21.0 21.4 21.1 20.3 20.4 21.2 2553 19.3 20.6* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -8.9 0.5 -6.3 -4.3 -8.1 1.4 1.3 -3.6 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -7.7 8.1 -5.3 1.2 -4.5 6.4 0.2 *เบื้องต้น

6 การใช้เบนซิน95 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2550 3.6 3.8 3.4 3.1 2.9 3.0 2.8 2.7 2.3 2.1 2551 1.8 1.7 1.5 1.3 0.9 0.7 0.6 0.5 1.2 2552 0.4 2553 0.3 0.2 0.1 0.1* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -22.8 -16.2 -48.3 -52.0 -68.3 -76.2 -74.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -7.0 4.1 -19.2 -15.8 -38.7 -21.9 -4.7 *เบื้องต้น

7 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ก.ค. 2553
Gasohol 91 (E10) Gasohol 91 (E10) U 91 U 91 Regular U-91 Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 8.10 4.10

8 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-ก.ค. 2553
Gasohol 95 (E10) 93% U 95 3% Gasohol 95 (E20) 4% Gasohol 91 (E10) U 91 Regular U-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Unite : ML/Day 0.26 7.42 0.34

9 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2550 3.4 3.7 3.6 4.0 4.1 4.6 5.1 5.3 5.8 6.3 7.0 4.8 2551 7.1 7.7 8.3 8.1 8.4 8.6 9.9 10.3 10.7 11.3 12.8 8.0 9.2 2552 12.6 12.4 12.5 12.0 12.1 11.7 12.7 12.2 2553 11.6 11.4 12.1* 11.9 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -7.5 -1.2 -7.9 -4.1 -8.5 1.4 0.1 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 4.9 -5.7 -4.5 6.7 -1.0 *เบื้องต้น

10 ยอดจำหน่ายเบนซินพิเศษ และราคา Gasohol 95 (E10) ปี 2550-2553 (ก.ค.)
U 95

11 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ NGV หน่วย : ตัน/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2550 389 451 509 525 542 597 624 685 746 824 934 1,014 520 654 2551 1,143 1,297 1,437 1,581 1,747 1,999 2,311 2,548 2,723 2,966 3,008 3,010 1,647 2,150 2552 3,246 3,687 3,832 3,503 3,713 3,936 3,967 4,165 4,193 4,262 4,427 4,659 3,698 3,968 2553 4,290 4,768 4,896 4,590 4,646 5,035 5,007 4,747 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 32.2 29.3 27.8 31.0 25.1 27.9 26.2 28.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -7.9 11.1 2.7 -6.2 1.2 8.4 -0.6 *เบื้องต้น

12 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ LPG ในภาคขนส่ง หน่วย : พันตัน/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2550 45.3 42.7 47.7 46.0 47.2 46.9 49.4 48.6 48.0 49.0 48.5 52.5 46.5 2551 52.3 50.5 56.7 55.4 59.9 66.4 80.6 78.6 73.3 74.9 67.2 60.6 64.7 2552 55.8 53.9 57.8 54.5 54.8 55.1 56.1 53.7 56.0 54.7 58.0 2553 55.3 52.4 54.4 54.1 56.9 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -0.9 -2.8 -5.2 -0.2 -3.8 -1.3 3.3 -1.6 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -4.7 4.6 -0.7 0.7 5.2 *เบื้องต้น

13 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้น้ำมันดีเซล หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2549 52.0 54.5 55.7 52.1 52.4 49.1 46.3 46.2 45.6 46.1 51.0 51.2 51.7 50.2 2550 52.9 53.5 55.3 50.3 48.3 50.1 47.8 48.2 50.8 51.9 51.1 2551 52.5 54.7 53.7 49.9 45.4 40.2 42.8 42.5 45.0 46.8 49.8 2552 55.4 51.4 53.6 48.6 47.5 46.7 46.5 50.6 2553 50.5 55.2 50.1* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -8.9 7.4 3.7 -2.3 -4.3 3.39 5.40 0.3 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -8.7 9.3 -1.4 -5.1 -0.8 -1.8 -0.48 *เบื้องต้น

14 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 5 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2549 0.05 0.06 0.09 0.14 0.11 0.10 0.19 0.33 0.12 2550 0.47 0.67 0.89 1.07 1.28 1.51 1.67 1.79 1.93 2.10 3.11 4.04 1.08 1.72 2551 4.92 5.33 7.51 8.46 9.67 10.65 9.71 10.78 11.82 13.18 14.44 17.27 8.05 10.33 2552 19.31 19.97 21.89 23.58 25.48 24.22 23.51 22.33 21.23 21.09 21.48 23.84 22.59 22.34 2553 21.71 22.31 21.55 20.29 19.63 19.19 18.88* 20.49 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 12.4 11.7 -1.6 -14.0 -23.0 -20.7 -19.7 -9.3 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -8.9 2.7 -3.4 -5.8 -3.3 -2.2 *เบื้องต้น

15 ยอดจำหน่าย และราคาไบโอดีเซลบี 5 ปี 2550-2553 (ก.ค.)

16 ส่วนต่างราคาดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซลบี 5
ยอดจำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว ไบโอดีเซลบี 5 และส่วนต่างราคาดีเซลหมุนเร็วและไบโอดีเซลบี 5 ปี (ก.ค.) ส่วนต่างราคาดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซลบี 5 ดีเซลหมุนเร็ว ไบโอดีเซลบี 5

17 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้ LPG รายสาขา หน่วย : พันตัน 2550 2551 2552 (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2553 2553* อุปทาน 4,469 4,803 5,217 2,413 2,844 8.6 17.8 100.0 - การผลิต 4,351 4,463 2,245 2,064 2.6 -8.1 72.6 - นำเข้า 452 753 168 780 66.6 364.3 27.4 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 4,393 4,810 5,223 2,422 2,910 20.1 - การใช้ 4,116 4,788 5,208 2,415 2,897 8.8 20.0 ครัวเรือน 1,884 2,124 2,231 1,061 1,177 5.0 10.9 40.6 อุตสาหกรรม 602 658 586 252 370 -11.0 46.8 12.8 รถยนต์ 572 776 666 333 325 -14.1 -2.4 11.2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 807 903 1,289 575 785 42.8 36.5 27.1 ใช้เอง 251 328 435 194 240 32.5 23.9 8.3 - ส่งออก 278 21 15 7 13 -29.0 77.2 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) 76 -6 -8 -66 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

18 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน
จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล รวม ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) เบนซิน ดีเซล รวมต่อวัน (MMSCFD) 2549 22,782 2,589 25,371 2,516 1,430 3,946 10.8 78.3 38.9 117.2 2550 49,335 6,533 55,868 5,166 3,421 8,587 23.5 168.2 86.6 254.9 2551 104,553 23,182 127,735 13,416 14,873 28,289 77.0 444.7 381.2 825.9 2552 133,777 28,246 162,023 25,338 26,750 52,088 142.7 796.9 721.2 1,518 2553* 161,866 30,892 192,758 18,510 17,663 36,173 170.6 559.8 495.2 1,055 ทดแทนได้ 11.5% * ข้อมูลเดือน ม.ค.-ก.ค. ทดแทนได้ 4.3% ทดแทนได้ 6.4%

19 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ชนิด 2550 2551 2552 2553 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 5,466 5,305 5,606 2,713 -2.9 5.7 -4.4 ดีเซล 11,764 10,841 11,346 5,806 -7.8 4.7 -0.5 LPG 667 905 778 379 35.6 -14.1 -2.4 NGV 215 692 1,282 752 221.7 85.2 29.0 รวม 18,112 17,743 19,012 9,650 -2.0 7.1 0.1

20 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย: KTOE 2549 2550 2551 2552 2553* 2553*สัดส่วน(%) อัตราการ**เปลี่ยนแปลง (%) การใช้ลิกไนต์ 5,366 4,946 5,077 4,892 2,473 32 -3.6 -2.0 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 3,917 3,916 4,064 3,918 1,997 26 0.7 อุตสาหกรรม 1,449 1,030 1,013 974 476 6 -3.8 -11.6 การใช้ถ่านหิน 7,000 8,997 9,974 10,230 5,352 68 2.6 5.8 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 2,465 3,588 3,704 3,573 1,913 24 -3.5 1.1 4,535 5,409 6,270 6,657 3,438 44 6.2 8.7 รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 12,366 13,943 15,051 15,122 7,824 100 0.5 3.2 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

21 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2553
นำเข้าและแลกเปลี่ยน (1,588 MW) 5% EGAT (14,328 MW) 48% SPP (2,092 MW) 7% IPP (12,152 MW) 40% รวม 30,160 MW

22 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. ( Gross Peak Generation)
2553 10 พ.ค. 2553 24,630 MW 24 เม.ย. 2552 22,596 MW 2544 2545 2546 2547 2551 2549 2550 2552 2548 ตั้งแต่ปี 2552 เป็นข้อมูลประมาณการ

23 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
การผลิตพลังไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง 2551 2552 2553 ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) ก๊าซธรรมชาติ 104,386 105,930 58,619 70.9 1.5 16.3 ถ่านหินและลิกไนต์ 30,838 29,808 15,602 18.9 -3.3 1.2 น้ำมัน 1,013 493 287 0.4 -51.3 289.3 พลังน้ำ 6,951 6,966 3,476 4.2 0.2 -10.8 นำเข้า 2,784 2,451 3,198 3.9 -11.9 278.0 พลังงานหมุนเวียน 2,250 2,710 1,489 1.8 20.5 7.7 รวม 148,221 148,364 82,671 100 0.1 14.8

24 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2553
น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ 71% รวม 82,671 GWh

25 Power Generation by Producer
2010(6M) 2000 1990 EGAT, 44% EGAT, 69% EGAT, 98% IPP, 43% IPP, 18% Import, 2% Import & Oths, 3% Import & Oths, 4% SPP, 10% SPP, 9% รวม 44,765 GWh รวม 98,488 GWh รวม 82,671 GWh

26 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง 2550 2551 2552 2553 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มิ.ค.-มิ.ย. MEA 42,035 42,236 41,733 22,762 1.3 0.5 -1.2 12.0 PEA 87,755 89,303 90,165 49,755 5.4 1.8 1.0 14.8 ลูกค้าตรง EGAT 2,702 2,873 2,894 1,709 8.6 6.3 0.7 17.5 ทั้งประเทศ 132,492 134,412 134,793 74,226 4.1 1.5 0.3 14.0

27 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง สาขา 2550 2551 2552 2553 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มิ.ค.-มิ.ย. บ้านและที่อยู่อาศัย 27,960 28,692 30,258 17,214 5.5 14.6 ธุรกิจ 32,839 33,116 32,634 17,691 -1.5 13.2 อุตสาหกรรม 59,436 60,057 59,402 32,312 -1.1 13.9 เกษตรกรรม 268 288 316 245 9.9 21.9 อื่นๆ 11,990 12,259 12,183 6,764 -0.6 14.9 รวม 132,492 134,412 134,793 74,226 0.3 14.0

28 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2549 2550 2551 2552 2553* 2553 H1 H2* การใช้ 1,545 1,604 1,618 1,663 1,809 1,792 1,820 น้ำมัน 674 667 634 643 672 662 676 ก๊าซธรรมชาติ 579 615 648 682 778 771 783 ถ่านหิน 140 180 199 205 220 216 224 ลิกไนต์ 108 99 101 98 100 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 44 43 36 35 40 42 38  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  1.6 3.8 0.9 2.8 8.8 8.4 8.9 -2.3 -1.0 -5.0 1.4 4.5 2.0 6.3 2.3 6.2 5.4 5.2 14.1 17.0 11.3 30.9 28.5 10.6 2.9 7.3 5.8 -14.0 -7.8 2.4 -3.4 1.0 -2.0 6.5 35.2 -2.5 -17.4 -1.1 14.3 11.5 18.1 * ประมาณการ

29 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2550 2551 2552 2553* 2553 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1 H2* เบนซิน 7,337 7,121 7,524 7,553 3,641 3,912 5.6 0.4 -4.4 5.3 ดีเซล 18,710 17,643 18,465 18,827 9,448 9,379 4.6 2.0 -0.4 4.5 ก๊าด+เครื่องบิน 4,950 4,651 4,449 4,863 2,343 2,520 -4.3 9.3 7.0 11.5 น้ำมันเตา 4,222 3,287 2,731 2,862 1,368 1,494 -16.9 4.8 6.8 2.9 LPG** 5,812 6,828 6,894 7,611 3,686 3,925 0.9 10.4 13.1 7.9 รวม 41,030 39,531 40,064 41,716 20,486 21,230 1.3 4.2 2.2 6.0 * ประมาณการ **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

30 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง  เดือน 2552 2553 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 65,106 74,226 14.0 ก.ค.-ธ.ค. 69,687 74,220* 6.5* ม.ค.- ธ.ค. 134,793 148,446* 10.1* * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google