งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10)
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กำหนดการตรวจประเมินหมวด 4 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

3 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553
รหัส เจ้าภาพหลัก แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ทุกกรม IT2 (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า สนพ. / ชธ. / ธพ. IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน ธพ. / สนพ. IT4 ธพ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม IT5 สป.พน. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ธพ. / สป.พน. IT6 สป.พน./ ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 แผนการจัดการความรู้

4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 9/2553 (ครั้งที่ 9)

5 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 เอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจประเมิน (IT1-IT7)

6 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553
รหัส เจ้าภาพหลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา สนพ./ สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม / กระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

7 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
รหัส เจ้าภาพหลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT4 ธพ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ทุกกรม IT5 สป.พน. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน IT6 สป.พน./ สนพ. ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 แผนการจัดการความรู้ (13) IT7 KM1 : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์* (14) IT7 KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (15) IT7 KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล* (16) IT7 KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง* พพ. (17) IT7 KM5 : Global Warming (18) IT7 KM6 : รายได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม ชธ. หมายเหตุ : * คัดเลือกสำหรับการตรวจประเมิน

8 ผลการดำเนินงาน เฉลี่ย 100%

9 (คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง ความมั่นคง ด้านพลังงาน)
ตัวชี้วัดของหมวด 4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้ำหนัก เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 1. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 0.4 100% (คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง ความมั่นคง ด้านพลังงาน) 1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร 0.1 80% 86% 2 = ร้อยละ 65 3 = ร้อยละ 70 4 = ร้อยละ 75 5 = ร้อยละ 80 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 90% 4. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้

10 กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน
เฉลี่ย 86%

11 กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน
เฉลี่ย 90%

12 ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เป้าหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ เฉลี่ย 100% องค์ความรู้ ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน KM1 : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ (สนพ.) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม การดำเนินการตามแผนงานโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ระดับ 3 (จัดทำรายงานสรุปความพร้อมด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยบูรณาการจากผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะแล้วเสร็จ) ระดับ 5 (นำเสนอรายงานสรุป ความพร้อมด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อ รมว.พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล (ธพ.) ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทนประจำปี - สัดส่วนการใช้เอทานอล (ร้อยละ) - สัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (ร้อยละ) - สัดส่วนการใช้เอทานอล ร้อยละ 5.59 - สัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ร้อยละ 3.24 - สัดส่วนการใช้เอทานอล ร้อยละ 6.04 - สัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ร้อยละ 3.43 KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง (พพ.) ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ Energy Intensity (15.56 Ktoe/พันล้านบาท) (15.07 Ktoe/พันล้านบาท) ความสำเร็จร้อยละ 100 ความสำเร็จร้อยละ 100 ความสำเร็จร้อยละ 100

13 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แนวทางการดำเนินการและประเด็นการพิจารณา การดำเนินการ (ADLI) ของ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กำหนดการประชุมหมวด 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

14 ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google