งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุน (โครงการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุน (โครงการ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุน (โครงการ)
โครงการส่งเสริมการลงทุนประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน (BOI) ภายใต้ความร่วมมือกับ พพ. โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับ การสนับสนุน (โครงการ) การส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ซึ่งใช้พลังงานทดแทน ส.9/2547,ส.10/2547,ส.4/2548 14 การส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านจัดการพลังงาน (ESCO) ส.9/2547 18 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน 5/2548 10 รวม 42 เกิดผลประหยัด 2,387 ล้านบาท/ปี เกิดการลงทุน 8,514 ล้านบาท

2 จัดแบ่งตามจำนวนโครงการ
โครงการส่งเสริมการลงทุนประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน (BOI) ภายใต้ความร่วมมือกับ พพ. จัดแบ่งตามจำนวนโครงการ

3 การแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุน
แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต ปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้รายได้และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ เขต 1 : 6 จังหวัด ในนิคม ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 1 ปี นอกนิคม ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 1 ปี

4 การแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุน
เขต 2 : 12 จังหวัด ในนิคม ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 7 ปี ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 1 ปี นอกนิคม ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 1 ปี

5 การแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุน
เขต 3 : 36 จังหวัด ในนิคม ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 5 ปี ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุน นอกนิคม ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 5 ปี หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุน

6 การแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุน
เขต 3 : 22 จังหวัด (รายได้ต่ำ) ในนิคม ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 5 ปี ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุน

7 ภาพรวมมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพ
จัดแบ่งตามจำนวนโครงการ

8 ภาพรวมมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพ
จัดแบ่งตามขนาดการลงทุน 2.4% 4% 0.2% 0.4% 0.2% 0.4%

9 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพ แบ่งตามเขตส่งเสริมการลงทุน
เขต 1 จัดแบ่งตามจำนวนโครงการ % เขต 2 เขต 3

10 จัดแบ่งตามจำนวนโครงการ
เขต 1 เปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 87 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ร้อยละ 50 หม้อไอน้ำ ร้อยละ 29 เขต 2 เปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 57 ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ร้อยละ 29 เขต 3 เปลี่ยน/อุปกรณ์/เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ร้อยละ 49 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ร้อยละ 34 ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ร้อยละ 25

11 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพ แบ่งตามเขตส่งเสริมการลงทุน
จัดแบ่งตามขนาดการลงทุน เขต 3 % เขต 1 เขต 2

12 จัดแบ่งตามขนาดการลงทุน
เขต 1 เปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 30.5 เปลี่ยน/อุปกรณ์/เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ร้อยละ 25.2 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ร้อยละ 15.1 เขต 2 เปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 26.1 เปลี่ยน/อุปกรณ์/เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ร้อยละ 23.1 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ร้อยละ 19.8 เขต 3 เปลี่ยน/อุปกรณ์/เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ร้อยละ 65.1 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ร้อยละ 19.7 หม้อไอน้ำ ร้อยละ 5.9

13 ภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

14 ภาพรวมกลุ่มอาคารที่มีศักยภาพ

15 การนำเสนอ ประเภท หน่วย Existing ก.ย. 52 เป้าหมาย ปี 54 ปี 65
เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว พลังงานธรรมชาติ พลังงานลม (Wind) MW 5.13 115 800 109.87 794.87 2. พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) 2.1 ผลิตไฟฟ้า 37.6 55 500 17.4 462.4 2.2 ผลิตน้ำร้อน ktoe 0.5 5 38 4.5 37.5 3. พลังน้ำ (Hydro) 67 165 325 98 258 พลังงานชีวภาพ ชีวมวล (Bio-mass) 4.1 ผลิตไฟฟ้า 1,644 2,800 3,700 1,156 2,056 4.2 ผลิตความร้อน Ktoe 3,071 3,660 6,760 589 3,689 5. ก๊าซชีวภาพ (Bio-gas) 5.1 ผลิตไฟฟ้า 79.6 60 120 +19.6 40.4 5.2 ผลิตความร้อน 201 470 600 269 399 6. ขยะ (Municipal Solid Waste-MSW) 6.1 ผลิตไฟฟ้า 5.6 78 160 72.4 154.4 6.2 ผลิตความร้อน 1.09 15 35 13.91 33.91 เชื้อเพลิงชีวภาพ 7. เอทานอล (Ethanol) ลล/ว 1.2 3.0 9 1.8 7.8 8. ไบโอดีเซล (Bio-Diesel 1.5 รวมไฟฟ้า 1,839 3,273 5,605 3,766.07 รวมความร้อน 3,274 4,150 7,433 876.41 4,159.41

16 พลังงานลม Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน
เป้าหมาย ไฟฟ้า MW Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการสามารขอใช้พื้นที่ สปก. หรือพื้นที่อ่อนไหว เช่นป่าสงวน และอุทยานได้ ตามแนวทางที่รัฐกำหนด กฟผ. ขยาย substation เพื่อแก้ปัญหาคอขวดของระบบส่ง เชิญธนาคารต่างๆ เยี่ยมชมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จของทาง พพ. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบการ เชิญ อปท./ชุมชน ที่สนใจลงทุนในกังหันลมขนาดเล็ก เยี่ยมชมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จของทาง พพ. ออกมาตรการส่งเสริมผู้ผลิตอุปกรณ์ภายในประเทศ

17 พลังงานแสงอาทิตย์ Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน
เป้าหมาย ไฟฟ้า 17.4 MW ความร้อน 4.5 ktoe Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน มาตรการส่งเสริม Roof-Top PV ในระดับครัวเรือน การศึกษา adder ที่เหมาะสม จัดตั้งระบบกลั่นกรองโครงการที่ยื่นขอ Adder ผ่านระเบียน VSPP ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เงินกู้ เช่น ส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO fund จัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ (MEPs - HEPs) และติดฉลาก

18 พลังงานน้ำ Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน
เป้าหมาย ไฟฟ้า 98 MW Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน สามารถขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่อ่อนไหว เช่น ป่าสงวน หรืออุทยานได้ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้า EIA เปิดให้ อปท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดหมู่บ้าน

19 ชีวมวล Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน
เป้าหมาย ไฟฟ้า 1,156 MW ความร้อน 589 ktoe Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้อง ลดกระแสต่อต้านจากชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนได้ตามแผน กฟภ./กฟผ. ขยายกำลังการรับซื้อไฟฟ้า ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เงินกู้ เช่น ขยายผลโครงการเงินทุนหมุนเวียน และ ESCO fund ลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตจากภาครัฐ

20 เป้าหมาย ความร้อน 269 ktoe
ก๊าซชีวภาพ เป้าหมาย ความร้อน 269 ktoe Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน ผลักดันให้ กฟภ. ขยายขนาดกำลังรับซื้อไฟฟ้า ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เงินกู้ เช่น ขยายผลโครงการเงินทุนหมุนเวียน และ ESCO fund ประชาสัมพันธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จเพื่อกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ลงทุน พัฒนาระบบ Programatic CDM รองรับการขยายผลโครงการก๊าซชีวภาพ

21 ขยะ Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน ลดขั้นตอนการขอใบอนุญาต
เป้าหมาย ไฟฟ้า 72.4 MW ความร้อน ktoe Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน ลดขั้นตอนการขอใบอนุญาต ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เงินกู้ เช่น ขยายผลโครงการเงินทุนหมุนเวียน และ ESCO fund ประชาสัมพันธ์โครงการที่ประสบความสำเร็จเพื่อกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ลงทุน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้อง ลดกระแสต่อต้านจากชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนได้ตามแผน แก้ไขปัญหาข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจาก พรบ. ร่วมทุน

22 เป้าหมาย ผลิตเพิ่ม 1.8 ลล./วัน
เอทานอล เป้าหมาย ผลิตเพิ่ม 1.8 ลล./วัน Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นการใช้แก๊สโซฮอล E20 และ E85 เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจาก 3.5 เป็น 4.5 ตัน/ไร่/ปี และอ้อยจาก 11.8 เป็น 15.0 ตัน/ไร่/ปี ส่งเสริมให้โรงงานลดต้นทุนหรือสร้างมูลค่าจากของเสียจากการผลิตเอทานอล พิจารณาเพิ่มส่วนต่างราคาขายและค่าการตลาดน้ำมัน E20 และ E85 เพิ่มจำนวนสถานีบริการ E20 และ E85 มีเจ้าภาพบริหารจัดการ Demand-Supply เพื่อสร้างสมดุล โดยใช้กลไกราคาและเปิดให้มีการส่งออกที่สะดวกมากขึ้น

23 ไบโอดีเซล Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน
เป้าหมาย ผลิตเพิ่ม 1.5 ลล/วัน Action Plan ด้านส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก (ปัจจุบัน 4 ล้านไร่) เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านไร่/ปี และมีพันธุ์ปาล์มที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น ปรับราคาการตลาด B5 ให้สูงกว่า B2 พิจารณาขยับ B2 เป็น B3 และประกาศบังคับใช้ B5 ทั่วประเทศในที่สุด มาตรการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ไบโอดีเซล >B20 ในเรือประมง การใช้ไบโอดีเซล B10 ในรถยนต์ การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในอุตสาหกรรม โอเลโอเคมี


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุน (โครงการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google