งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2550 2551 2552 2553 ม.ค.-มิ.ย. การใช้ 1,604 1,618 1,663 1,783 1,898 การผลิต 794 850 895 989 1,028 การนำเข้า (สุทธิ) 998 952 922 1,002 1,068 การนำเข้า / การใช้ (%) 62 59 55 56   อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  3.8 0.9 2.8 7.2 5.8 3.7 7.1 5.2 10.6 3.9 การนำเข้า(สุทธิ) 2.0 -4.6 -3.2 8.7 GDP (%) 4.9 2.5 -2.3 7.8 2.9

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2550 2551 2552 2553 2554 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,604 1,618 1,663 1,783 1,898 น้ำมัน 667 634 643 652 685 ก๊าซธรรมชาติ 615 648 682 784 832 ถ่านหิน 180 199 205 211 228 ลิกไนต์ 99 101 98 109 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 43 36 35 44 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  3.8 0.9 2.8 7.2 5.8 -1.0 -5.0 1.4 1.5 3.4 6.2 5.4 5.2 15.0 7.9 28.5 10.6 2.9 3.1 4.1 -7.8 2.4 -3.4 0.7 8.7 -2.5 -17.4 -1.1 5.7

4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร 2551 2552 2553 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2554 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,120.6 7,524.4 7,416.8 3,679.8 -2.9 5.6 -1.4 1.0 ธรรมดา 91 4,311.4 4,291.6 4,509.2 2,336.6 -8.4 -0.4 5.0 6.8 พิเศษ 2,809.2 3,232.8 2,907.6 1,343.3 7.0 15.0 -10.0 -7.6 -แก๊สโซฮอล์ 2,468.2 3,055.7 2,831.0 1,323.9 62.5 23.8 -7.3 -5.6 -เบนซิน95 341.0 177.1 76.6 19.4 -69.1 -48.0 -56.7 -61.7 ก๊าด 15.7 17.6 15.3 6.1 -13.7 12.5 -13.5 -30.5 ดีเซล 17,643.0 18,465.3 18,480.1 9,771.3 -5.7 4.6 0.1 3.4 เครื่องบิน 4,636.5 4,431.5 4,711.7 2,588.7 -5.9 -4.4 6.3 10.9 น้ำมันเตา 3,287.3 2,730.9 2,615.2 1,194.9 -22.1 -16.9 -4.2 -12.8 LPG* 6,828.4 6,894.3 7,587.3 4,024.8 17.4 0.9 10.0 9.1 รวม 39,531.4 40,063.9 40,826.2 21,265.6 -3.6 1.3 1.9 3.8 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

5 การใช้น้ำมันเบนซิน หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ส.ค. -ธ.ค. 2551 19.4 20.0 19.5 20.1 18.7 18.6 18.0 19.0 18.9 19.9 22.0 19.1 2552 21.5 21.0 21.4 21.1 20.3 20.4 19.6 21.2 20.8 20.6 2553 20.2 19.3 20.5 2554 21.3 19.8 19.7  19.9 20.3* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 4.3 0.8 -0.8 1.7 2.0 0.9 -3.8 -0.2 0.6 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -5.0 4.5 -6.8 3.8 -4.2 5.3 -4.8 *เบื้องต้น

6 การใช้เบนซิน95 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ส.ค. -ธ.ค. 2551 1.8 1.7 1.5 1.3 0.9 0.7 0.6 0.5 1.1 2552 0.4 2553 0.3 0.2 0.1 2554 0.1*  0.1* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -69.7 -69.3 -69.9 -66.8 -40.4 -21.2 -29.3 -8.6 -56.7 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -29.7 5.4 -21.0 -6.9 10.0 3.3 -13.6 24.9 *เบื้องต้น

7 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ส.ค. 2554
Gasohol 91 (E10) Gasohol 91 (E10) U 91 U 91 Regular U-91 Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 7.64 5.23

8 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-ส.ค. 2554
Gasohol 95 (E10) 91% U 95 1% Gasohol 95 (E20) 8% Gasohol 91 (E10) U 91 Regular U-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 0.10 6.67 0.61 0.02

9 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ส.ค. -ธ.ค. 2551 7.1 7.7 8.3 8.1 8.4 8.6 9.9 10.3 10.7 11.3 12.8 8.2 9.2 2552 12.6 12.4 12.5 12.0 12.1 11.7 12.7 12.3 12.2 2553 11.6 11.4 11.9 11.8 2554 12.9 12.2  12.5* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.5 5.0 6.0 7.8 5.3 2.4 2.5 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -3.7 4.4 -4.8 5.2 -4.0 3.7 -2.4 -2.3 *เบื้องต้น

10 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 95 E10 และแก๊สโซฮอล 95 E20 ปี 2551-2554 (ก.ค.)
Gasohol 95 E10 U-95 Gasohol 95 E20

11 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ NGV หน่วย : ตัน/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ก.ค. -ธ.ค. 2551 1,143 1,297 1,437 1,581 1,747 1,999 2,311 2,548 2,723 2,966 3,008 3,010 1,647 2,150 2552 3,246 3,687 3,832 3,503 3,713 3,936 3,967 4,165 4,193 4,289 4,427 4,659 3,698 3,970 2553 4,290 4,768 4,884 4,582 4,647 5,025 4,989 5,032 5,281 5,365 5,686 5,847 4,740 5,034 2554 5,771 6,394 6,451 5,992 6,612 6,841 6,732* 6,399* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 34.5 34.1 32.1 30.8 42.3 36.1 34.9 35.0 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -1.3 10.8 0.9 -7.1 10.4 3.5 -1.6 *เบื้องต้น

12 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ LPG ในภาคขนส่ง หน่วย : พันตัน/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2551 52.3 50.5 56.7 55.4 59.9 66.4 80.6 78.6 73.3 74.9 67.2 56.9 64.7 2552 55.8 53.9 57.8 54.5 54.8 55.1 56.1 53.7 56.0 54.7 58.0 55.5 2553 55.3 52.4 54.4 54.1 57.5 57.6 60.8 66.5 2554 66.7 62.0 69.5 70.0 77.4 78.1* 70.7* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 20.7 18.3 26.8 28.7 44.2 44.4 30.5 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 0.3 -7.1 12.1 0.8 10.6 0.9 *เบื้องต้น LPG รวมโพรเพน และบิวเทน

13 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้น้ำมันดีเซล หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -ส.ค. -ธ.ค. 2550 52.9 53.5 55.3 52.4 50.3 48.3 50.1 47.8 48.2 50.8 51.9 51.1 2551 52.5 54.7 53.7 49.9 45.4 40.2 42.8 42.5 45.0 46.8 48.9 2552 55.4 51.4 53.6 48.6 47.5 46.7 46.5 49.1 50.6 2553 50.5 55.2 54.5 51.6 51.2 46.2 46.3 52.8 51.0 2554 53.3 55.0 54.4  47.7* 52.6* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 3.7 -3.5 1.0 7.1 6.2 6.5 0.3 3.2 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -2.5 1.8 0.5 -1.6 -8.4 -2.8 *เบื้องต้น

14 ยอดจำหน่าย และราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2551-2554 (ก.ค.)
ยอดจำหน่าย และราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี (ก.ค.) เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และอุทกภัยเริ่มคลี่คลาย ปริมาณ ฤดูฝนและน้ำท่วม รัฐบาล ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 53 ฤดูฝน และราคาน้ำมันปรับตัวสูง ฤดูฝน และราคา น้ำมันปรับตัวสูง ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงตามราคาน้ำมันดิบโลก ราคา Biodiesel-B 5 HSD

15 ส่วนต่างราคา HSD และ Biodiesel-B5
ยอดจำหน่าย และส่วนต่างราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซลบี 5 ปี (ส.ค.) ส่วนต่างราคา HSD และ Biodiesel-B5 HSD Biodiesel-B5 หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ 1 ก.พ. 54 เริ่มเปลี่ยนสัดส่วนการผสม Biodiesel จาก B3 เป็น B2 2. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 54 จำหน่ายน้ำมัน B3 เกรดเดียวทั่วประเทศ

16 อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2551 2552 2553 (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2554 2554* อุปทาน 4,803 5,217 6,061 2,901 3,435 16.2 18.4 100.0 - การผลิต 4,351 4,463 4,412 2,064 2,756 -1.1 33.5 80.2 - นำเข้า 452 753 1,649 838 679 118.9 -18.9 19.8 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 4,810 5,223 5,968 2,849 3,412 14.3 19.7 - การใช้ 4,788 5,208 5,943 2,837 3,405 14.1 20.1 ครัวเรือน 2,124 2,231 2,435 1,177 1,286 9.2 9.3 37.8 อุตสาหกรรม 658 586 769 370 389 31.3 5.1 11.4 รถยนต์ 776 666 680 325 424 2.1 30.5 12.4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 903 1,289 1,592 724 1,116 23.5 54.0 32.8 ใช้เอง 328 435 466 240 191 7.1 -20.7 5.6 - ส่งออก 21 15 25 13 7 63.3 -49.0 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -6 94 52 23 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

17 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน
จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล รวม ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) เบนซิน ดีเซล รวมต่อวัน (MMSCFD) 2550 49,335 6,533 55,868 5,166 3,421 8,587 23.5 168.2 86.6 254.9 2551 104,553 23,182 127,735 13,416 14,873 28,289 77.0 444.7 381.2 825.9 2552 133,777 28,246 162,023 25,338 26,750 52,088 142.7 796.9 721.2 1,518 2553 191,233 34,435 225,668 34,781 31,315 66,096 181.1 1,042.1 888.0 1,930.1 2554* 237,104 38,135 275,239 27,008 21,720 48,728 229.8 822.4 607.3 1,429.7 ทดแทนได้ 16.0% * ข้อมูลเดือน ม.ค.-ก.ค. ทดแทนได้ 5.1% ทดแทนได้ 8.4%

18 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ชนิด 2551 2552 2553 2554 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 5,305 5,606 5,526 2,742 5.7 -1.4 1.1 ดีเซล 10,802 11,401 11,291 5,970 5.5 -1.0 3.5 LPG 905 778 794 494 -14.1 2.1 30.5 NGV 692 1,282 1,623 1,013 85.2 26.6 34.8 รวม 17,705 19,067 19,234 10,219 7.7 0.9 6.3

19 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สาขา 2549 2550 2551 2552 2553 2554* ผลิตไฟฟ้า 2,257 2,346 2,423 2,435 2,728 2,555 โรงแยกก๊าซ 527 572 583 599 652 886 อุตสาหกรรม 291 347 361 387 478 550 รถยนต์ (NGV) 11 24 77 143 181 228 รวม 3,086 3,288 3,444 3,564 4,039 4,219 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ หน่วย : % สาขา 2549 2550 2551 2552 2553 2554* ผลิตไฟฟ้า 73 71 70 68 61 โรงแยกก๊าซ 17 16 21 อุตสาหกรรม 9 11 12 13 รถยนต์ (NGV) 0.4 1 2 4 5 รวม 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

20 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย: KTOE 2550 2551 2552 2553 2554* 2554*สัดส่วน(%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ลิกไนต์ 4,946 5,077 4,892 4,927 2,699 32.4 0.7 8.7 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 3,916 4,064 3,918 3,964 2,195 26.3 1.2 9.9 อุตสาหกรรม 1,030 1,013 974 963 504 6.0 -1.2 3.4 การใช้ถ่านหิน 8,997 9,974 10,230 10,551 5,636 67.6 3.1 4.1 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,588 3,704 3,701 3,669 2,001 24.0 2.7 2.6 5,409 6,270 6,529 6,882 3,635 43.6 5.4 4.9 รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 13,943 15,051 15,122 15,478 8,335 100.0 2.4 5.5 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

21 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2554
นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,185 MW) 7% EGAT (14,998 MW) 48% SPP (2,182 MW) 7% IPP (12,082 MW) 38% รวม 31,447 MW

22 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation)
10 พฤษภาคม 2553 (24,630 MW) 24 พฤษภาคม 2554 (24,518 MW)

23 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง 2551 2552 2553 2554 ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) ก๊าซธรรมชาติ 104,460 106,344 118,438 55,188 67.9 11.4 -6.2 ถ่านหินและลิกไนต์ 30,838 29,808 29,764 16,261 20.0 -0.2 4.2 น้ำมัน 1,013 493 600 510 0.6 21.6 78.0 พลังน้ำ 6,951 6,966 5,347 3,051 3.8 -23.2 -12.2 นำเข้า 2,784 2,451 7,254 5,007 6.2 195.9 56.6 พลังงานหมุนเวียน 2,149 2,265 2,247 1,200 1.5 -0.8 -3.6 รวม 148,221 148,364 163,668 81,227 100.0 10.3 -1.8

24 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2554
น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ รวม 81,227 GWh

25 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง 2551 2552 2553 2554 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA 42,236 41,733 45,060 22,006 0.5 -1.2 8.0 -3.3 PEA 91,146 91,720 102,470 51,291 2.5 0.6 11.7 0.1 ลูกค้าตรง EGAT 2,139 1,727 1,771 833 0.9 -19.2 -2.6 ทั้งประเทศ 135,520 135,181 149,301 74,129 1.8 -0.3 10.5 -0.9

26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง GWh  2551 2552 2553 2554 (ม.ค.-มิ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 28,691 30,257 33,216 16,098 -6.5 22 กิจการขนาดเล็ก 13,730 14,342 15,586 7,631 -4.2 10 ธุรกิจ 21,052 21,341 23,005 11,584 0.9 16 อุตสาหกรรม 64,148 60,874 67,952 34,290 2.7 46 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 4,392 4,677 5,049 2,324 -6.8 3 เกษตรกรรม 281 318 335 215 -12.1 0.3 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 1,777 1,843 2,034 1,048 4.8 1.4 อื่นๆ 1,449 1,530 2,123 940 -11.8 1.3 รวมทั้งสิ้น 135,520 135,181 149,301 74,129 -0.9 100

27 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2550 2551 2552 2553 2554* 2554 H1 H2* การใช้ 1,604 1,618 1,663 1,783 1,898 1,897 1,900 น้ำมัน 667 634 643 652 675 685 664 ก๊าซธรรมชาติ 615 648 682 784 848 832 863 ถ่านหิน 180 199 205 211 226 228 224 ลิกไนต์ 99 101 98 104 107 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 43 36 35 46 45 48  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  3.8 0.9 2.8 7.2 6.6 5.8 7.3 -1.0 -5.0 1.4 1.5 3.4 3.5 3.3 6.2 5.4 5.2 15.0 8.1 7.9 8.3 28.5 10.6 2.9 3.1 6.8 4.0 9.7 -7.8 2.4 -3.4 0.7 7.1 8.7 5.5 -2.5 -17.4 -1.1 27.7 57.8 * ประมาณการ

28 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2551 2552 2553 2554* 2554 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1 H2* H1* เบนซิน 7,121 7,525 7,417 7,502 3,696 3,807 -1.4 1.2 1.5 0.8 ดีเซล 17,643 18,465 18,480 19,018 9,771 9,248 0.1 2.9 3.4 2.4 ก๊าด+เครื่องบิน 4,652 4,449 4,727 5,154 2,595 2,559 6.2 9.0 10.8 7.3 น้ำมันเตา 3,287 2,731 2,615 2,437 1,195 1,242 -4.2 -6.7 -12.6 -0.2 LPG** 6,828 6,894 7,587 8,213 4,025 4,188 10.0 8.2 9.1 รวม 39,531 40,064 40,826 42,324 21,281 21,043 1.9 3.7 3.9 3.5 * ประมาณการ **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

29 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง  เดือน 2553 2554* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 82,671 81,227 -1.8 ก.ค.-ธ.ค. 80,997 81,992 1.2 ม.ค.- ธ.ค. 163,668 163,219 -0.3 * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google