งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร
พันตันน้ำมันดิบ, ล้านหน่วย, พันคน พันล้านบาท การใช้ไฟฟ้า(ล้านหน่วย) รายได้ประชาชาติ(พันล้านบาท) ประชากร(พันคน) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้น้ำมันสำเร็จรูป(พันตันน้ำมันดิบ) ที่มา: สศช. สนพ. พพ.

2 สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าน้ำมัน ต่อมูลค่าการนำเข้าสินค้า
ที่มา: ธปท. สนพ.

3 สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงาน ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(ณ ราคาตลาด)
ที่มา: สศช. สนพ.

4 สัดส่วนมูลค่าการใช้พลังงาน ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(ณ ราคาตลาด)
ที่มา: สศช. สนพ.

5 สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงาน : การนำเข้า-ส่งออกรวมและดุลการค้า
พันล้านบาท -731 -756 3% 3% -275 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ดุลการค้า -111 593 320 -275 -731 -756 นำเข้าพลังงาน(%) 20% 17% 16% 18% 19% นำเข้าน้ำมัน(%) 14% 15% 2% 16% 16% 257 -111 15% 2% 432 593 2% -6 18% 14% -315 2% 2% 2% 17% 16% 3% 73 14% 15% 187 149 132 14% 280 12% 308 474 11% 11% -118 13% -421 -357 9% 10% -232 6% 8% 8% -231 -209 -233 6% -255 7% -146 8% 8% -110 -34 10% -8 8% 7% 12% 12% ที่มา: ธปท. สนพ.

6 Energy Elasticity (Yearly)
2011 Heavy Flood in Thailand Tom Yum Kung Crisis Hamburger Crisis * Final Energy Demand Including Renewable Energy * Source: NESDB, DEDE

7 Energy Elasticity (Moving AVG. 5 Years)
* Final Energy Demand Including Renewable Energy * Source: NESDB, DEDE


ดาวน์โหลด ppt การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google