งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗

2 หน่วยงานราชและรัฐ ร่วมใจประหยัดพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชและรัฐ ร่วมใจประหยัดพลังงาน ให้หน่วยงานราชและรัฐ เป็นผู้นำใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดงบประมาณด้านสาธารณูปโภค ปี ๒๕๔๖ ลง ๕% +นำเงินที่เหลือจ่ายไปเป็นรางวัลได้ วาระแห่งชาติ: ให้หน่วยงานราชและรัฐเป็นผู้นำประหยัดพลังาน “เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์” “สงครามอเมริกากับอิรัก” “ราคาน้ำมันสูง” ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ให้ส่วนราชการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๕% + ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางวินัย

3 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงกันยายน ๒๕๔๖
สรุปผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงกันยายน ๒๕๔๖ ผล (๒๕๔๔-๒๕๔๕) (๒๕๔๕-๒๔๖) ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน หน่วยงาน ใช้ลดลง ๐-๕ ๙ ๔ ๔ ๖ ใช้ลดลง > ๕ ๔ ๑๑ ๑๓ ๒๐ ใช้เพิ่มขึ้น ๒๙ ๒๐ ๓๖ ๑๘ รวม ๔๒ ๓๕ ๕๓ ๔๔ ข้อมูลไม่ครบ ๒๔๒ ๒๔๙ ๑๓๓ ๑๓๑ รวมทั้งสิ้น ๒๘๔ ๒๘๔ ๑๘๖ ๑๗๕ > ๑๐% ๓ หน่วยงาน > ๑๐% ๑๐ หน่วยงาน ไม่รายงาน ๙๘ หน่วย ไม่รายงาน ๑๐๙ หน่วย เหตุผลที่ไม่รายงาน ไม่สามารถลดใช้พลังงานได้ และเกรงจะได้รับโทษทางวินัย เข้าใจว่ารัฐตัดงบประมาณไป ๕% แล้ว และไม่จำเป็นต้องรายงาน

4 หน่วยงานที่ประหยัดพลังงาน
ในปี ๒๕๔๖ มากกว่า ๕% เทียบกับปี ๒๕๔๔ (ปีฐาน) น้ำมัน กรมประมง สำนักงานฯ ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กระประปานครหลวง องค์การสะพานปลา กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมไปรษณีย์โทรเลข สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด โรงงานไพ่ กองทัพบก ไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุม กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ กรมการพัฒนาชุมชน กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การรับส่งสินค้าฯ การนิคมอุตสาหกรรมฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานกองทุนฯ สวนยาง คมนาคม สาธารณสุข มหาดไทย ก.เกษตร

5 หน่วยราชการที่ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ได้มากที่สุด
๒๙.๕๑% น้ำมัน ๑๙.๘๒% kWh ลิตร ๒๘,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๕๔๔ ๒๕๔๔ ๒๒,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๒๕๔๖ ๒๕๔๖ สำนักงานนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดล้อม กรมประมง ต.ค ก.ย ต.ค ก.ย (ผลต่างปริมาณการใช้รวมตลอดปี ๒๕๔๖-ปี ๒๕๔๔) / ปริมาณการใช้ปี ๒๕๔๔

6 ป้องกันการรั่วไหลในสำนักงาน
แนวทาง ใช้พลังงาน ด้านไฟฟ้า: ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศา ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ขึ้น-ลงชั้นเดียว ใช้บันไดแทนใช้ลิฟต์ ด้านน้ำมัน: รถยนต์ที่ใช้น้ำมันออกเทน ให้บังคับใช้ ๙๑ ไปทางเดียวกัน ใช้รถคันเดียวกัน วางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง ดูแล ตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอ ป้องกันการรั่วไหลในสำนักงาน

7 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงกันยายน ๒๕๔๖
สรุปผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงกันยายน ๒๕๔๖ ไม่มีหน่วยงานใดสามารถนำเงินที่เหลือไปจัดสรรเป็นรางวัลได้ เพราะต้องใช้หนี้สาธารณูปโภคที่ค้างไว้ก่อน ข้อจำกัดที่หน่วยงานไม่สามารถลดใช้พลังงาน ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย เชิงรุกของรัฐทำให้ต้องทำงานล่วงเวลา เพิ่มเวลาให้บริการกับประชาชนในวันเสาร์-อาทิตย์ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและรถราชการเพิ่มมากขึ้นด้วย ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖

8 ผลการหารือกับสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ๘ มิ.ย ๔๗
สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณปี ๒๕๔๗ งวด ๔ ไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้ว จึงไม่สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละหน่วยงานลงร้อยละ ๑๐ ได้ ค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถราชการ ให้ สนพ. รวบรวมจำนวนรถยนต์และงบประมาณค่าใช้จ่าย เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบกลางมาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

9 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลด ppt คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google