งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ม.ค.-พ.ย. สัดส่วน (%) ดีเซล 59.5 60.2 61.5 59.4 55.7 55.1 52.5 51.0 53.7 58.0 57.1 100.0 เบนซิน 22.1 22.2 22.7 22.9 22.8 22.4 22.5 23.0 21.3 22.0 เบนซินธรรมดา 11.0 9.2 9.3 9.6 9.0 9.5 9.4 42.1 - เบนซิน 91* 3.0 0.3 0.2 0.0 1.5 - แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) 8.0 8.8 9.1 40.6 เบนซินพิเศษ 11.1 13.0 13.4 13.6 13.3 13.2 13.5 12.3 12.8 57.9 - เบนซิน 95 1.0 1.7 1.8 1.9 1.6 7.6 - แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) 7.9 8.7 8.5 8.3 7.8 37.2 - แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) 2.1 2.3 2.6 2.5 2.7 2.9 11.5 - แก๊สโซฮอล์ 95 (E85) 0.4 0.5 0.6

2 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2552 55.4 51.4 52.5 52.9 53.6 48.6 47.5 46.7 46.5 49.1 55.3 50.6 2553 50.5 55.2 54.5 51.6 51.2 50.3 48.9 46.2 46.8 46.3 52.8 53.7 2554 52.4 53.3 55.0 54.4 53.5 49.6 50.0 48.4 57.8 2555 54.6 58.5 59.0 57.4 58.2 56.7 53.1 53.4 58.4 59.2 55.8 2556 59.5 60.2 61.5 59.4 55.7 55.1 51.0 58.0 57.1 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 8.9 3.0 4.2 3.4 5.5 -1.7 3.5 -1.5 -0.2 -0.7 2.1 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 56 0.5 1.2 -3.4 -9.4 -1.2 -4.6 -2.9 5.2 8.2

3 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2554-2556 (พ.ย.)
2555 2556 30 เม.ย. 56 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.9 บาทต่อลิตร 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ บาท/ลิตร 9 ม.ค.56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 1.10 บาท/ลิตร ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 13 ต.ค. 55 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 0.10 บาท/ลิตร ไบโอดีเซล ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝนและ อุทกภัยครั้งใหญ่ 8 มี.ค. 56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.8 บาทต่อลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% 28 ก.ย.ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 0.20 บาท/ลิตร ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 18 ส.ค. 55 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเหลือ 0.00 บาท/ลิตร และชดเชยดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 7 ก.พ. 56 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.3 บาทต่อลิติ ดีเซลหมุนเร็ว ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5%

4 ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ต.ค. 2552 21.5 21.0 21.4 21.1 20.3 20.4 19.9 20.0 20.1 19.6 21.2 20.7 2553 19.5 20.2 19.3 20.6 20.5 2554 21.3 19.8 19.7 20.8 18.6 18.5 2555 20.9 22.3 23.6 2556 22.1 22.2 22.7 22.9 22.8 22.4 22.5 23.0 22.0 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 8.2 6.3 9.9 11.8 11.7 6.1 9.8 10.6 4.9 4.4 1.8 7.7 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 56 -6.1 0.4 2.2 1.0 -0.6 -1.5 0.3 2.4 -7.6 3.6 3.1

5 ต.ค.-พ.ย.54 เกิดวิกฤตอุทกภัย
ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล และราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย ปี (พ.ย.) 2554 2555 2556 ราคาน้ำมัน เบนซินเฉลี่ย ปรับราคาน้ำมันเบนซินลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 12 ก.พ. 56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุกประเภท 0.5 บาท/ลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของเบนซิน 1 บาท/ลิตร ม.ค.55 รัฐบาลเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซินและแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 1 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 1 มกราคม 2556 ยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 12 ธ.ค. 55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุกประเภท 0.5 บาท/ลิตร ต.ค.-พ.ย.54 เกิดวิกฤตอุทกภัย เบนซิน หมายเหตุ : เบนซิน หมายถึงเบนซิน 91 และเบนซิน แก๊สโซฮอล หมายถึง แก๊สโซฮอล 91 E10, 95 E10, 95 E20 และ 95 E85

6 การใช้น้ำมันเบนซิน พ.ย. 2556
Regular Premium Gasoline Regular Premium U-91 Gasohol 91 (E10) U-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 0.00 9.52 1.63 8.00 3.03 0.55

7 สัดส่วนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล พ.ย. 2556
ล้านลิตร/วัน เบนซิน แก๊สโซฮอล U-91 U-95 91 E10 95 E10 95 E20 95 E85 0.00 1.63 9.52 8.00 3.03 0.55

8 ส่วนต่างราคา เบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล 91
ยอดจำหน่าย และส่วนต่างราคาจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล 91 ปี (พ.ย.) 2554 2555 2556 ส่วนต่างราคา เบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล 91 ส.ค. 54 สัดส่วนการใช้ เบนซิน 91 เพิ่มขึ้น ในขณะที่แก๊สโซฮอลเริ่มลดลงจากการปรับโครงสร้างราคาเบนซิน เบนซิน 91 ม.ค. 56 ยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 แก๊สโซฮอล 91 ตั้งแต่ ก.ย.54-ก.พ.55 ส่วนต่างราคา เบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล 91 เฉลี่ยอยู่ที่ 3 บาท/ลิตร หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ไม่มีการจำหน่ายเบนซิน 91 ภายในประเทศ

9 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 95 E10 และแก๊สโซฮอล 95 E20 ปี 2554-2556 (พ.ย.)
2555 2556 แก๊สโซฮอล 95 E10 แก๊สโซฮอล 95 E20 เบนซิน 95

10 ยอดจำหน่ายแก๊สโซฮอลและราคาเฉลี่ย ปี 2554- 2556 (พ.ย.)
ยอดจำหน่ายแก๊สโซฮอลและราคาเฉลี่ย ปี (พ.ย.) 2554 2555 2556 ราคาเฉลี่ย แก๊สโซฮอล ส.ค. 54 สัดส่วนการใช้ แก๊สโซฮอลเริ่มลดลงจากการปรับโครงสร้างราคาเบนซิน 21 ก.ค.ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของแก๊สโซฮอล์ 91 และ95 ลงเหลือ 1.00 และ 2.60 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล ธ.ค. 54 น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย และลดการจัดเก็บเงิน 95 E10 เข้ากองทุน ทำให้การใช้ แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น 5 มี.ค.เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของแก๊สโซฮอล์ และ E20 ลง 0.5 บาท/ลิตร หมายเหตุ : ราคาเฉลี่ยแก๊สโซฮอล หมายถึง ราคาเฉลี่ยแก๊สโซฮอลทุกชนิด

11 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก
หน่วย : KTOE 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (ม.ค.-พ.ย.) สัดส่วน (%) การเปลี่ยนแปลง (%) 2554 2555 เบนซิน 5,526 5,462 5,741 5,583 25.9 -1.2 5.1 7.4 ดีเซล 11,454 11,638 12,471 11,561 53.6 1.6 7.2 1.8 LPG 794 1,073 1,238 1,886 8.8 35.3 15.3 66.8 NGV 1,623 2,068 2,498 2,522 11.7 27.5 20.8 10.3 รวม 19,396 20,242 21,947 21,552 100.0 4.4 8.4 7.9

12 ยอดจำหน่าย LPG NGV ภาคขนส่ง และราคาเฉลี่ยเบนซินและดีเซล ปี 2554-2556 (พ.ย.)
2555 2556 ราคาเฉลี่ยเบนซิน ราคาเฉลี่ยดีเซล NGV LPG หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ราคาเฉลี่ยเบนซิน หมายถึง ราคาเฉลี่ยเบนซิน 95 เนื่องจากไม่มีการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ภายในประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google