งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2551 2552* 2552 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4* การใช้ 1,618 1,656 1,660 1,677 1,596 1,540 1,601 1,680 1,641 1,682 การผลิต 850 882 802 897 873 828 888 899 876 867 การนำเข้า (สุทธิ) 942 925 1,094 988 890 796 886 944 919 945 การนำเข้า / การใช้ (%) 58 56 66 59 52 54  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  0.9 2.1 2.7 4.3 -0.2 -3.4 -3.6 0.2 2.8 9.3 7.1 3.5 1.6 11.7 8.3 6.7 10.8 0.3 4.8 การนำเข้า(สุทธิ) -5.6 -1.8 12.1 -2.6 -16.7 -15.1 -19.0 -4.5 3.3 18.7 GDP (%) 2.6 -3.0 6.0 5.3 3.9 -4.2 -7.1 -4.9 -2.8 * เบื้องต้น

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
GDP น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ 2551 2552* 2552 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4* การใช้ 1,618 1,656 1,660 1,677 1,596 1,540 1,601 1,680 1,641 1,682 น้ำมัน 634 640 683 652 582 618 661 637 615 651 ก๊าซธรรมชาติ 648 675 622 669 685 616 624 695 696 ถ่านหิน 199 208 209 181 175 210 204 218 ลิกไนต์ 101 100 102 108 96 98 106 99 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 36 33 45 38 30 29 44 32 * เบื้องต้น

4 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2548 2549 2550 2551 2552* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 644,933 753,783 715,789 1,002,667 620,269 -5.0 40.1 -38.1 น้ำมันสำเร็จรูป 55,680 62,350 48,317 26,745 15,586 -22.5 -44.6 -41.7 ก๊าซธรรมชาติ 62,827 77,843 78,901 88,414 87,641 1.4 12.1 -0.9 ถ่านหิน 15,422 18,896 29,656 36,456 37,716 56.9 22.9 3.5 ไฟฟ้า 7,114 8,294 7,414 4,540 3,581 -10.6 -38.8 -21.1 รวม 785,976 921,166 880,078 1,158,822 764,793 -4.5 31.7 -34.0 *เบื้องต้น

5 มูลค่าการส่งออกพลังงาน
หน่วย: ล้านบาท  ชนิด 2549 2550 2551 2552* อัตราการเปลี่ยนแปลง ( %) น้ำมันดิบ 56,835 45,812 56,575 27,640 -19.4 23.5 -51.1 น้ำมันสำเร็จรูป 160,926 159,077 260,384 176,796 -1.1 63.7 -32.1 ไฟฟ้า 1,730 2,107 2,253 2,864 21.8 6.9 27.1 รวม 219,491 206,995 319,212 207,300 -5.7 54.2 -35.1 * เบื้องต้น

6 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 7.6%
2548 2549 2550 2551 2552* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 828 829 804 812 874 -3.0 0.9 7.6 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 53.88 65.41 70.54 101.44 57.54 7.8 43.5 -48.5 มูลค่า (พันล้านบาท) 645 754 716 1,003 620 -5.0 40.1 -38.2 * เบื้องต้น

7 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน ชนิด 2549 2550 2551 2552* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 124 126 122 131 -0.4 1.6 -2.9 6.4 ธรรมดา 91 79 81 74 89 4.5 3.3 -8.4 19.1 พิเศษ 46 45 48 42 -7.9 -1.1 7.0 -13.0 -แก๊สโซฮอล์ 20 26 40 83.4 28.1 62.5 -6.7 -95 25 19 6 2 -34.3 -24.7 -69.1 -59.1 ก๊าด 0.3 0.2 -7.4 -7.5 -13.7 -20.3 ดีเซล 317 322 303 316 -6.2 1.8 -5.7 4.0 เครื่องบิน 78 85 80 76 5.2 9.1 -5.9 -4.9 น้ำมันเตา 101 73 56 -5.6 -27.8 -22.1 -19.5 LPG** 87 100 117 120 16.2 14.5 17.4 รวม 707 679 688 -1.6 -0.1 -3.6 1.0 * เบื้องต้น **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

8 ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2549 19.5 20.1 20.3 19.6 19.7 19.2 19.1 19.4 20.7 20.5 19.8 2550 20.6 19.9 20.0 2551 18.7 18.6 18.0 19.0 18.9 22.0 2552 21.5 21.0 21.4 21.1 20.4 22.2* 20.8* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 10.4 5.3 9.7 5.2 12.7 8.9 12.9 4.8 5.6 3.9 -1.0 0.9 6.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -2.5 -2.0 1.6 -0.6 -3.6 0.3 -2.3 0.6 0.5 -1.9 11.0 *เบื้องต้น

9 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2549 3.4 3.5 3.6 3.7 2550 4.0 4.1 4.6 5.1 5.3 5.8 6.3 7.0 4.8 2551 7.1 7.7 8.3 8.1 8.4 8.6 9.9 10.3 10.7 11.3 12.8 9.2 2552 12.6 12.4 12.5 12.0 12.1 11.6 12.8* 12.2* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 77.4 61.4 63.5 50.7 54.4 42.8 40.6 21.1 15.9 2.4 0.4 32.2 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -1.1 -1.7 1.1 -0.7 0.2 -3.7 0.3 -0.6 -0.2 0.9 9.4 *เบื้องต้น

10 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. 2549 52.0 54.5 55.7 52.1 52.4 49.1 46.3 46.2 45.6 46.1 51.0 51.2 50.2 2550 52.9 53.5 55.3 50.3 48.3 50.1 47.8 48.2 50.8 51.9 51.1 2551 52.5 54.7 53.7 49.9 45.4 40.2 42.8 42.5 45.0 46.8 2552 55.4 51.4 53.6 48.6 47.5 46.7 46.5 49.4 52.1* 50.3* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.6 -1.9 -4.0 -1.5 7.3 7.2 18.1 9.0 9.3 -0.8 4.0 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -7.3 2.1 0.8 1.2 -9.2 -2.4 -1.7 -0.4 2.2 3.9 7.0 *เบื้องต้น

11 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. 2549 0.048 0.054 0.055 0.090 0.135 0.115 0.103 0.092 0.095 0.110 0.190 0.326 0.118 2550 0.469 0.670 0.889 1.072 1.285 1.505 1.667 1.793 1.934 2.101 3.109 4.042 1.718 2551 4.916 5.330 7.512 8.455 9.666 10.650 9.709 10.782 11.824 13.183 14.440 17.270 10.327 2552 19.314 19.973 21.890 23.584 25.482 24.217 23.514 22.331 21.231 21.087 21.719 21.669* 22.172* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 292.9 274.7 191.4 178.9 163.6 127.4 142.2 107.1 79.6 60.0 50.4 50.3 114.7 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 11.8 3.4 9.6 7.7 8.0 -5.0 -2.9 -4.9 -0.7 3.0 0.2 *เบื้องต้น

12 ความต้องการ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2551 2552* 2552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน Q1 Q2 Q3 Q4 Q4* อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 4,810 5,198 1,147 1,267 1,389 1,395 9.5 8.0 0.4 5.7 3.2 24.3 - การใช้ 4,788 16.3 8.6 1.8 5.9 3.3 24.7 100.0 ครัวเรือน 2,124 2,209 529 532 576 572 12.7 4.0 5.2 3.0 3.6 4.3 43.0 อุตสาหกรรม 658 583 119 133 160 171 9.3 -11.4 -32.0 -18.4 -6.9 16.0 11.4 รถยนต์ 776 666 168 165 35.6 -14.1 5.1 -9.1 -29.1 -16.8 13.0 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 903 1,311 252 322 361 376 11.9 45.2 24.5 31.1 19.7 147.3 ใช้เอง 328 428 79 115 127 107 30.2 -8.8 27.3 53.1 55.9 8.3 - ส่งออก 21 -92.3 -99.6 -99.5 -100.0 * เบื้องต้น

13 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 2548 2549 2550 2551 2552* 2552สัดส่วน(%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ผลิตไฟฟ้า 2,242 2,257 2,346 2,423 2,458 69 3.6 1.4 โรงแยกก๊าซ 491 527 572 583 599 17 2.3 2.7 อุตสาหกรรม 258 291 347 361 381 11 4.2 5.5 NGV 6 24 77 141 3 229.4 83.1 รวม 2,997 3,086 3,288 3,444 3,579 100 5.0 4.0 *เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

14 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2551 2552* 2552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q4* MEA 42,236 41,733 9,689 10,638 10,965 10,435 0.5 -1.2 -7.0 -3.6 0.0 6.2 PEA 89,303 89,973 20,479 22,845 23,768 22,880 1.8 0.8 -1.1 1.9 9.7 ลูกค้าตรง EGAT 2,873 2,783 711 744 662 705 6.3 -3.1 -7.5 -1.7 -5.1 8.5 ทั้งประเทศ 134,412 134,489 30,879 34,227 35,395 34,021 1.5 0.1 -1.9 1.1 8.6 * เบื้องต้น

15

16 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2548 2549 2550 2551 2552p 2553f การใช้ 1,520 1,545 1,604 1,618 1,656 1,711 น้ำมัน 689 674 667 634 640 651 ก๊าซธรรมชาติ 566 579 615 648 675 702 ลิกไนต์/ถ่านหิน 232 248 279 301 308 317 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 33 44 43 36 41 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  4.8 1.6 3.8 0.9 2.1 3.3 0.4 -2.3 -1.0 -5.0 0.7 1.7 9.2 2.3 6.2 5.4 4.0 4.1 8.4 6.9 12.8 7.7 2.5 2.9 2.4 35.2 -2.5 -17.4 -7.5 23.8

17 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2548 2549 2550 2551 2552p 2553f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 7,248 7,215 7,337 7,121 7,580 7,624 -2.9 6.4 0.6 ดีเซล 19,594 18,371 18,710 17,643 18,350 18,899 -5.7 4.0 3.0 ก๊าด+เครื่องบิน 4,314 4,538 4,950 4,651 4,420 4,761 -5.9 -5.0 7.7 น้ำมันเตา 6,205 5,851 4,222 3,287 2,644 2,501 -22.1 -19.6 -5.4 LPG* 4,364 5,074 5,812 6,828 6,939 6,793 17.4 1.6 -2.1 รวม 41,725 41,050 41,030 39,531 39,932 40,578 -3.6 1.0 1.7 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

18 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG
หน่วย : พันตัน 2548 2549 2550 2551 2552p 2553f - การใช้ 3,099 3,518 4,116 4,788 5,198 5,976 ครัวเรือน 1,604 1,721 1,884 2,124 2,209 2,287 อุตสาหกรรม 450 511 602 658 583 612 รถยนต์ 303 459 572 776 666 567 feedstock 720 708 807 903 1,311 2,066 ใช้เอง 22 119 251 328 428 444 - การผลิต 4,177 4,167 4,469 4,803 4,341 - การนำเข้า  - 452 766 1,635 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 11.8 13.5 17.0 16.3 8.6 15.0 6.0 7.3 9.5 12.7 4.0 3.5 2.1 13.6 17.8 9.3 -11.4 5.0 34.5 51.6 24.7 35.6 -14.1 -14.9 21.5 -1.7 14.0 11.9 45.2 57.6 - 434.1 111.3 31.1 30.2 3.8 * เบื้องต้น

19 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ชนิด 2548 2549 2550 2551 2552p 2553f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ผลิตไฟฟ้า 2,242 2,257 2,346 2,423 2,458 2,463 3.6 1.4 0.2 โรงแยกก๊าซ 491 527 572 583 599 919 2.3 2.7 53.4 อุตสาหกรรม 258 291 347 361 381 443 4.2 5.5 16.4 NGV 6 11 24 77 141 191 229.4 83.1 35.5 รวม 2,997 3,086 3,288 3,444 3,579 4,016 5.0 4.0 12.2 *เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google