งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนบนเส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนบนเส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนบนเส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สรุปบทเรียนบนเส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ

2 ตัวอย่างบทเรียน :การพัฒนาองค์กร
ที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองเข็มมุ่งปี เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร/สมาชิกทุกระดับในองค์กร ผู้ใช้บริการรวมถึงชุมชน

3 กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์การใช้จักรยานในโรงพยาบาล
อบรมให้ความรู้ สวนสุขภาพ รณรงค์การใช้จักรยานในโรงพยาบาล

4 กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง
ประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน “พลังงานมีจำกัด ช่วยประหยัด ใช้คุ้มค่า” ของนายกิตติเดช ถาดไธสงค์ (นายช่างเทคนิค งานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) คัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง ในการประหยัดพลังงาน นางมณี ด้วงมั่ง (พนักงานทั่วไป ประจำหอผู้ป่วยหญิง)

5 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๏โครงการจิตอาสา ๏ ร่วมปลูกต้นไม้ภายในโรงพยาบาล เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ๏ โครงการตลาดนัดมูลฝอย

6 ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
ส่งผลให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Eco-Hospital Award ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก : 25 เม.ย. 2556

7 แผนพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ส่งบุคลากรศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบโรงพยาบาล ภายในอาคาร แผนระยะยาว THAILAND ENERGY AWARD

8 สรุปผลการดำเนินงานบนเส้นทาง การพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมานำมา
สู่ความภาคภูมิใจขององค์กร

9 ผลงานและความภาคภูมิใจ
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO : 12 ก. ค2545 บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดีเยี่ยม : ปี 2552 รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ระดับดี : 20 พ.ค 2553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) : 27 ธ.ค 2553 มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม : 28 ก.ค 2554 รางวัลชมเชยสถานพยาบาลในดวงใจส.น.ง.ประกันสังคม: 2554

10 ผลงานและความภาคภูมิใจ
รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA):29 พ.ย 2554 ร.พ.ที่มีคุณภาพการดูแลรักษาดีเด่น HIV/AID ระดับเขต กรุงเทพมหานคร ของ สปสช. ปี 2554 และ ปี 2555 9. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การพัฒนาระบบบริการโครงการ เฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

11 ผลงานและความภาคภูมิใจ
10. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง : 31 ส.ค 2555 11. มาตรฐานวิชาชีพสมาคมเทคนิคการแพทย์ : 23 พ.ย 2555 12. ชนะเลิศ เรื่องเล่าการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษา HIV ดีเด่น ระดับเขตกรุงเทพมหานคร ของ สปสช. : ปี 2555 13.หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนบนเส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google