งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
นายสุขุม คุณากรธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

2 กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
นางสาวกรสุภา นิตย์วิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางพิมพ์พรรณ ลัทธิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวพรวิภา พันธ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางปทิตตา ศาสตรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวพัชราภร แก้วพะโละ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวนรีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายณรงค์ แก้วแพร่ เจ้าพนักงานขับรถยนต์ ส1

3 กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางวาสนา พรหมอยู่ นักวิชาการสถิติชำนาญการ นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายสมชาย ทิศาภรณ์พงศ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ นางสาววรมณี ปทุมชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการการ นางสาวสุวณีย์ รัตนไตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสถิตย์ ศักดิ์ดานุวงศ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google