งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ

2 ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.
น้ำหนัก : ร้อยละ Line Staff Line & Staff 5 7 6 2 สำนักงานเขต -

3 องค์ความรู้ คือ แนวคิด ความรู้
คำอธิบาย องค์ความรู้ คือ แนวคิด ความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ แนวปฏิบัติหรือรูปแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานกับต่างประเทศ

4 การวัดความสำเร็จ กำหนดการวัดความสำเร็จของการดำเนินการออกเป็น 8 ขั้นตอน

5 ขั้นตอน คะแนน (ร้อยละ) 10
การวิเคราะห์ ความรู้* ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง * 1) การฝึกอบรม/ดูงาน ตปท. ปี 2555 – 2556 2) แลกเปลี่ยนข้ามหน่วยงานปี 2556 3) ดูงานในประเทศปี 2556 * ต้องเป็นโครงการที่หน่วยงานจัดเอง 10

6 ขั้นตอน คะแนน (ร้อยละ)
2. การกำหนดแผนงาน/โครงการตามที่ได้วิเคราะห์ 10 3. การวัดผลการดำเนินการ ผลงานที่ทำได้ X 100 เป้าหมายตามตัวชี้วัด * ตัวชี้วัดหลายตัวให้หาค่าเฉลี่ยของผลรวมของผลงานก่อน 30 / 30

7 ขั้นตอน คะแนน (ร้อยละ)
4. การจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 10 5. จัดเก็บความรู้ไว้ให้คนในหน่วยงานภายในมุม/แหล่งเรียนรู้ 5 6. การกระจายความรู้ให้หน่วยงานอื่นทราบ

8 ขั้นตอน คะแนน (ร้อยละ)
7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 10 8. การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนความพึงพอใจที่ได้ X 20 คะแนนเต็ม (ความพึงพอใจ) * ต้องใช้แบบสอบถามของสำนักงาน ก.ก. 20

9 เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ 70 75 80 85 90

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google