งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

2 น้ำหนักคะแนน Line Staff Line & Staff ร้อยละ 4

3 11. การจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 13. การประเมินคุณภาพการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 15 โอน รับ 12. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามที่กำหนด 5 เลี่ยง ลด 11. การจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 5 10. การจัดการความเสี่ยง 10 9. การนำความเสี่ยงไปประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ 10 8. การจัดลำดับความเสี่ยง 5 7. การค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 10 6. การระบุความเสี่ยงเพิ่มเติม 5 5. การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 5 4. การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในและการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน 10 3. การระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง 10 2. การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5 1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 5

4 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2555
ภาคผนวก ก ตาราง R3 แบบ ปย. 1 ดี พอใช้ ปรับปรุง ภาคผนวก ข ตาราง R1 ตาราง R2 ตาราง R4 ตาราง R4-1 รับ โอน ลด เลี่ยง แบบ ปย. 2

5 1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และสัมพันธ์กัน ของข้อมูล 2
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และสัมพันธ์กัน ของข้อมูล การนำไปปฏิบัติจริง ตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง R 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) การประเมิน คุณภาพ

6 สวัสดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มพัฒนางานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร หรือ โทร. 1372


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google