งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเครือข่าย โรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7 21 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเครือข่าย โรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7 21 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเครือข่าย โรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7 21 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

2 HRO SENSITIVITY TO OPERATION PREOCCUP ATION WITH FAILURE DEFERENC E TO EXPERTISE RESILIEN CE RELUCTA NCE TO SIMPLIFY

3 บริหารจัดการความเสี่ยงให้ ครอบคลุมและฉับไว ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย - ไม่ยอมให้ผิดพลาด - เตรียมพร้อมอยู่เสมอ - ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง - พร้อมเปลี่ยนแปลง

4 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง บริหารทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ สร้างองค์กรแห่งความสุข

5 S - STANDARD บริการได้ มาตรฐานและปลอดภัย - SERVICE SMILE การบริการด้วย รอยยิ้ม M - MORAL จริยธรรม ข้าราชการ - MONETARY TRANSPARENCY ข้าราชการใส สะอาด I - IT สารสนเทศ - INNOVATION นวัตกรรม L - LEAN การขจัดความสูญ เปล่า - LOVING ORGANNIZATION องค์กรที่มีความ รัก E - ENERGY/ ENVIROMENT การอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - EDUCATION การศึกษา

6


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเครือข่าย โรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 7 21 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google