งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.3 ร้อยละผลการปฏิบัติงานตาม แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาดของกรุงเทพมหานคร 4.3 การดำเนินการของเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน 4.4 ร้อยละของความสำเร็จของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.3 ร้อยละผลการปฏิบัติงานตาม แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาดของกรุงเทพมหานคร 4.3 การดำเนินการของเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน 4.4 ร้อยละของความสำเร็จของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.3 ร้อยละผลการปฏิบัติงานตาม แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาดของกรุงเทพมหานคร 4.3 การดำเนินการของเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน 4.4 ร้อยละของความสำเร็จของ การสร้างเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม

2 3.3 ร้อยละของผลการปฏิบัติงาน ตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาดของกรุงเทพมหานคร  แผนกลยุทธ์การสร้างราชการ ใสสะอาดของ กทม. มีตัวชี้วัด ทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละ หน่วยงานจะปฏิบัติตามตัวชี้วัด จำนวนไม่เท่ากัน จำนวนตัวชี้วัดที่ ดำเนินการ จำนวนตัวชี้วัดที่ รับผิดชอบ X 10 0 = ผลการ ปฏิบัติงาน ตามแผนกล ยุทธ์ ฯ วิธีคำนวณ

3 4.3 การดำเนินการของเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ / แก้ไข ส่วนที่ 2 การพิจารณาจำนวน เรื่องร้องเรียนฯ

4  พิจารณาจากเรื่องร้องเรียนที่ได้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง / ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ส่วนที่ 1 ความมีประสิทธิภาพใน การตรวจสอบหรือแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

5 จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ดำเนินการครบตาม ระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเรื่อง ร้องเรียนทั้งหมด X 10 0 = ผลของความ มี ประสิทธิภาพ ฯ

6 ส่วนที่ 2 การพิจารณาจำนวน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ส่วนที่ 2 การพิจารณาจำนวน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  พิจารณาจาก “ จำนวน เรื่องร้องเรียน ” เกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน ซึ่งปรากฏตัวผู้ ถูกกล่าวหา หรือมีการ กล่าวหาโดยหน่วยงานของ รัฐ

7 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของ จำนวนเรื่องร้องเรียน ( จากสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริต ฯ ของ หน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง ) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของ จำนวนเรื่องร้องเรียน ( จากสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริต ฯ ของ หน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง ) คือ 1 เรื่องต่อจำนวนอัตรากำลัง 200 คน ( หน่วยงานที่มีอัตรากำลัง ไม่เกิน 200 คน ให้คิดเป็น 200 คน ) คือ 1 เรื่องต่อจำนวนอัตรากำลัง 200 คน ( หน่วยงานที่มีอัตรากำลัง ไม่เกิน 200 คน ให้คิดเป็น 200 คน )

8 วิธีการคำนวณ 1. คำนวณหาเรื่องร้องเรียนที่เกินเกณฑ์ มาตรฐานตามข้อ 1 โดยใช้อัตรากำลัง ของหน่วยงานหารด้วย 200 บวกด้วย 1 กำหนดให้เป็น A1. คำนวณหาเรื่องร้องเรียนที่เกินเกณฑ์ มาตรฐานตามข้อ 1 โดยใช้อัตรากำลัง ของหน่วยงานหารด้วย 200 บวกด้วย 1 กำหนดให้เป็น A 2. จำนวนเรื่องร้องเรียน ทั้งหมดของ หน่วยงานในปีงบประมาณนั้น2. จำนวนเรื่องร้องเรียน ทั้งหมดของ หน่วยงานในปีงบประมาณนั้น กำหนดให้เป็น B กำหนดให้เป็น B 3. นำ B-A เพื่อหาส่วนต่างของ B และ ผลต่างที่ได้ กำหนดให้เป็น C3. นำ B-A เพื่อหาส่วนต่างของ B และ ผลต่างที่ได้ กำหนดให้เป็น C ( หากส่วนต่างมีผลเป็นบวก ไม่ต้อง คำนวณต่อในขั้นตอนที่ 4 และ 5( หากส่วนต่างมีผลเป็นบวก ไม่ต้อง คำนวณต่อในขั้นตอนที่ 4 และ 5 และให้ถือว่าหน่วยงานไม่ได้คะแนนใน ส่วนที่ 2 ) และให้ถือว่าหน่วยงานไม่ได้คะแนนใน ส่วนที่ 2 )

9 วิธีการคำนวณ 4. คำนวณหาค่าคะแนนของเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง โดยนำคะแนนเต็ม (2 คะแนน ) หาร ด้วย A กำหนดให้เป็น D4. คำนวณหาค่าคะแนนของเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง โดยนำคะแนนเต็ม (2 คะแนน ) หาร ด้วย A กำหนดให้เป็น D 5. คำนวณหาผลคะแนนที่หน่วยงานจะได้ คือ C X D5. คำนวณหาผลคะแนนที่หน่วยงานจะได้ คือ C X D ( ก่อนนำมาคูณ ให้เปลี่ยนค่า C เป็นบวก ก่อน ) ( ก่อนนำมาคูณ ให้เปลี่ยนค่า C เป็นบวก ก่อน )

10 ตัวอย่างที่ 1 หน่วยงาน ก. มีอัตรากำลัง 575 คน หน่วยงาน ก. มีอัตรากำลัง 575 คน และมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในรอบปี จำนวน 5 เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในรอบปี จำนวน 5 เรื่อง ขั้นตอนที่ 1 นำ 575 หารด้วย 200 บวกด้วย 1 เท่ากับ 3.87 กำหนดเป็น A ขั้นตอนที่ 1 นำ 575 หารด้วย 200 บวกด้วย 1 เท่ากับ 3.87 กำหนดเป็น A ขั้นตอนที่ 2 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง กำหนดเป็น B ขั้นตอนที่ 2 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง กำหนดเป็น B ขั้นตอนที่ 3 นำค่า A ลบกับ ค่า B คือ 5 – 3.87 = 1.13 ขั้นตอนที่ 3 นำค่า A ลบกับ ค่า B คือ 5 – 3.87 = 1.13 หากส่วนต่างของค่า B-A ในขั้นตอนที่ 3 มีผล เป็นบวก ไม่ต้องคำนวณต่อ หากส่วนต่างของค่า B-A ในขั้นตอนที่ 3 มีผล เป็นบวก ไม่ต้องคำนวณต่อ ในขั้นตอนที่ 4 และ 5 และให้ถือว่า หน่วยงาน ก. ไม่มีคะแนนในส่วนที่ 2 ในขั้นตอนที่ 4 และ 5 และให้ถือว่า หน่วยงาน ก. ไม่มีคะแนนในส่วนที่ 2

11 ตัวอย่างที่ 2 หน่วยงาน ข. มีอัตรากำลัง 2,583 คน มีเรื่อง ร้องเรียนฯ ในรอบปี จำนวน 5 เรื่อง หน่วยงาน ข. มีอัตรากำลัง 2,583 คน มีเรื่อง ร้องเรียนฯ ในรอบปี จำนวน 5 เรื่อง ขั้นตอนที่ 1 นำ 2,583 หารด้วย 200 บวกด้วย 1 เท่ากับ 13.91 กำหนดเป็น A ขั้นตอนที่ 1 นำ 2,583 หารด้วย 200 บวกด้วย 1 เท่ากับ 13.91 กำหนดเป็น A ขั้นตอนที่ 2 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง กำหนดเป็น B ขั้นตอนที่ 2 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง กำหนดเป็น B ขั้นตอนที่ 3 นำค่า A ลบกับ ค่า B คือ 5 – 13.91 = -8.91 กำหนดเป็น C ขั้นตอนที่ 3 นำค่า A ลบกับ ค่า B คือ 5 – 13.91 = -8.91 กำหนดเป็น C ขั้นตอนที่ 4 นำค่าคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน หารด้วยค่า A = 0.14 ขั้นตอนที่ 4 นำค่าคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน หารด้วยค่า A = 0.14 กำหนดเป็น D กำหนดเป็น D ขั้นตอนที่ 5 คำนวณหาผลคะแนนที่ หน่วยงานจะได้รับ คือ ขั้นตอนที่ 5 คำนวณหาผลคะแนนที่ หน่วยงานจะได้รับ คือ นำค่า C X ค่า D = 8.91 X 0.14 = 1.24 นำค่า C X ค่า D = 8.91 X 0.14 = 1.24 ดังนั้น หน่วยงาน ข. ได้คะแนน ในส่วนที่ 2 เท่ากับ 1.24 ดังนั้น หน่วยงาน ข. ได้คะแนน ในส่วนที่ 2 เท่ากับ 1.24

12 องค์ประกอบการจัดกิจกรรม 3 ประการ องค์ประกอบการจัดกิจกรรม 3 ประการ 1. จัดกิจกรรมไปรับฟังธรรม สถาน ปฏิบัติธรรม ที่วัด หรือสถานปฏิบัติ ธรรม หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม1. จัดกิจกรรมไปรับฟังธรรม สถาน ปฏิบัติธรรม ที่วัด หรือสถานปฏิบัติ ธรรม หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม 2. จัดกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ พ. ศ.2555 รวม 9 ครั้ง2. จัดกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ พ. ศ.2555 รวม 9 ครั้ง 3. เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรในสังกัด3. เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรในสังกัด โดยบุคลากรทุกคนของหน่วยงานต้อง เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง โดยบุคลากรทุกคนของหน่วยงานต้อง เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง 4.3.3 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ฯ

13 4.3.3 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการ สร้างเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ฯ 4.3.3 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการ สร้างเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ฯ เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จำนวนการจัด กิจกรรมของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 จำนวนครั้งที่บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt 3.3 ร้อยละผลการปฏิบัติงานตาม แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาดของกรุงเทพมหานคร 4.3 การดำเนินการของเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน 4.4 ร้อยละของความสำเร็จของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google