งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet
ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.

2 แผนบริหารและพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ.....
แผนบริหารและพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ..... ส่วนราชการ/กรม กระทรวง จัดทำ/ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่......เดือน พ.ศ......

3 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร กำลังคนของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย โครงสร้างส่วนราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรอบอัตรากำลัง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ) กำลังคนจริง ตำแหน่งว่าง สภาพกำลังคนในปัจจุบัน (ประชากร) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้างและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร กำลังคนของส่วนราชการ

4 ส่วนที่ ๒ การทบทวนบทบาทภารกิจ
ส่วนที่ ๒ การทบทวนบทบาทภารกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมข้าราชการ ใน 5 ปี P E S T วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารราชการ ใน 5 ปี P E S T การเปลี่ยนบทบาทภารกิจในอนาคต 5 ปี หลัก รอง สนับสนุน ทบทวนบทบาทภารกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐ

5 ส่วนที่ ๓ การทบทวนกำลังคน
ภารกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลง 1 ภารกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลง 2 ภารกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลง 3 สรุปอัตรากำลังที่ต้องการ/จำเป็นเพื่อรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวน คุณภาพ สรุปอัตรากำลังที่มีอยู่หรือจะมีในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) สรุปกำลังคน พอเพียง ขาด เกิน ระบุภารกิจของส่วนราชการที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงใน ปี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความ ต้องการกำลังคนในอนาคต ของส่วนราชการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกำลังคนที่มี ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ ของส่วนราชการ

6 ส่วนที่ ๔ มาตรการในการบริหารและพัฒนากำลังคน
กำลังคนขาด กำลังคนเกิน กำลังคนที่ต้องการ ประเภท/ตำแหน่ง จำนวน คุณภาพ การเกลี่ยกำลังคน การเตรียมความพร้อม แผนทดแทนอัตรากำลัง แผนสร้างความต่อเนื่อง/ ทดแทนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาข้าราชการ การเตรียมกำลังคนโดยทุนการศึกษา/อบรม สรุปความต้องการกำลังคนในอนาคต ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร กำลังและพัฒนากำลังคนของส่วนราชการ

7 ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนากำลังคน
มาตรการ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย /ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคน การพัฒนาบุคลากร การศึกษาอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การบริหารผู้มีสมรรถนะสูง ฯลฯ

8 Development Methods Intervention for Development Preferences,
Assessment Center Job Rotation Career Counseling Special Project Assignment Off-site Training Program Self Study Community of Practice (CoP) Job Enlargement/Enrichment Shadowing Mentoring Apprentice Training CBT On-the-Job Training Coaching Preferences, Corporate Culture, Actual Possibilities Intervention for Development Development through Work Job Rotations Shadowing/Coaching CoP Activities Challenges Training & Development Source : Hunseok Oh (Department of Education, Seoul National University, Korea)

9 ส่วนที่ ๖ แผนการพัฒนากำลังคนโดยการศึกษาและอบรม
ความต้องการกำลังคน ปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาที่ต้องการ การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน การขอรับการจัดสรรทุนฝึกอบรมระยะสั้น ทุนพัฒนาผู้บริหาร ทุนฝึกอบรมระยะสั้น การขอรับการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ เช่น ตามความต้องการของส่วนราชการ ตามความจำเป็นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ฯลฯ สรุปความต้องการกำลังคนในอนาคตและ ช่วงเวลาที่คาดว่าจะต้องการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ พัฒนากำลังคนของส่วนราชการ

10 ตัวอย่างการวางแผนกำลังนในตำแหน่งสำคัญ
ทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน Workforce Plan พันธกิจในอนาคต สิ่งท้าทาย ปัญหาอุปสรรค Demand Supply Gap สายงาน/ตำแหน่ง จำนวน คุณภาพ Talent Review Process Key Position ___________________

11 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา
Job Profile ของ Key Position Personal Profile ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง ( Key Expected Result ) Spec Delphi Outside view Key Process ความท้าทายของหน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา อายุงาน ประสบการณ์ เงื่อนไขการเข้าดำรงตำแหน่ง

12 ตัวอย่างการประเมินบุคคลเพื่อการพัฒนา
เครื่องเมือการประเมิน ผลงาน สมรรถนะ ศักยภาพหรือพฤติกรรมอื่น สมรรถนะ ผลงาน การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรมาเข้าสู่ Succession ฐานข้อมูลรับคัดสรร

13 การพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการดำรงตำแหน่งสำคัญ
การพัฒนาตามผลการประเมิน การมอบหมาย IDP Group การหมุนเวียนคนตามเส้นทางความก้าวหน้า การพัฒนา ที่หลากหลาย อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน: Workforce Planning and Development Worksheet ดร.สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google