งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) ฝ่ายบริการและ ฝึกอบรม

2 2/30 Kasetsart University หัวข้อที่นำเสนอ หน้าที่ / การดำเนินงานในฝ่าย ผลงานโดยสรุป สถิติ / รายละเอียด การดำเนินงาน

3 3/30 Kasetsart University งานฝ่ายบริการและฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม แบ่งงาน ออกเป็น 3 งาน ได้แก่ งานฝึกอบรม งานฝึกอบรม อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ นิสิต อาจารย์ บุคคลทั่วไป ประสานงานหลักงานสัมมนาทางวิชาการ วิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงาน ให้บริการใช้สถานที่ห้องฝึกอบรม / ยืม เครื่องคอมพิวเตอร์ งานศูนย์บริการมัลติมีเดีย งานศูนย์บริการมัลติมีเดีย จัดทำ web มหาวิทยาลัย / สำนักฯ / Ku e-Magazine / OCS Archive / คอมพิวเตอร์สัมพันธ์ ให้บริการมัลติมีเดีย ถ่ายภาพ พิมพ์โปสเตอร์ แปลงวีดีโอ ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ให้บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการนิสิตใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ อาคาร Kasetsart IT Square ให้บริการพิมพ์งาน

4 4/30 Kasetsart University ผลงานโดยสรุป งานฝึกอบรม งานฝึกอบรม ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้มีการสัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง คือ ICTEd2008 และ Netday2008 มีผู้เข้าร่วม งานประมาณ 600 คน ให้บริการห้องอบรม/สัมมนา 20 หน่วยงาน เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ โครงการ ICDC 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้มีการสัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง คือ ICTEd2008 และ Netday2008 มีผู้เข้าร่วม งานประมาณ 600 คน ให้บริการห้องอบรม/สัมมนา 20 หน่วยงาน เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ โครงการ ICDC 1 ครั้ง

5 5/30 Kasetsart University ผลงานโดยสรุป ( ต่อ ) งานบริการมัลติมีเดีย งานบริการมัลติมีเดีย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปรับปรุง web www.ku.ac.th ทุก วัน ปรับปรุง web สำนักฯ ให้ทันสมัย ให้บริการถ่ายภาพ 281 คน การเรียนการสอนทางไกล 7 วิชา 208 ชั่วโมง ถ่ายทอดสดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่าน web 6 ครั้ง พิมพ์โปสเตอร์/พิมพ์สี/แปลงวิดีโอ/สำเนาซีดี 21 ครั้ง จัดทำ Ku e-Magazine 24 เรื่อง จัดทำคอมพิวเตอร์ สัมพันธ์ 3 ฉบับ ถ่ายภาพกิจกรรมสำนักและแปลงเป็น digital เก็บไว้ 68 กิจกรรม ช่วยต้อนรับแขกดูงาน สำนักฯ 7 หน่วยงาน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปรับปรุง web www.ku.ac.th ทุก วัน ปรับปรุง web สำนักฯ ให้ทันสมัย ให้บริการถ่ายภาพ 281 คน การเรียนการสอนทางไกล 7 วิชา 208 ชั่วโมง ถ่ายทอดสดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่าน web 6 ครั้ง พิมพ์โปสเตอร์/พิมพ์สี/แปลงวิดีโอ/สำเนาซีดี 21 ครั้ง จัดทำ Ku e-Magazine 24 เรื่อง จัดทำคอมพิวเตอร์ สัมพันธ์ 3 ฉบับ ถ่ายภาพกิจกรรมสำนักและแปลงเป็น digital เก็บไว้ 68 กิจกรรม ช่วยต้อนรับแขกดูงาน สำนักฯ 7 หน่วยงานwww.ku.ac.th

6 6/30 Kasetsart University ผลงานโดยสรุป ( ต่อ ) งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้ให้บริการนิสิตใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ อาคาร KITS ตั้งแต่ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 ถึง 23.30 น. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 208 เครื่อง จำนวนชั่วโมงจอภาพ ให้บริการ 87,988 ชั่วโมง-จอภาพ จำนวนผู้ใช้บริการคิดซ้ำ 14,877 คน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้ให้บริการนิสิตใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ อาคาร KITS ตั้งแต่ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 ถึง 23.30 น. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 208 เครื่อง จำนวนชั่วโมงจอภาพ ให้บริการ 87,988 ชั่วโมง-จอภาพ จำนวนผู้ใช้บริการคิดซ้ำ 14,877 คน

7 7/30 Kasetsart University ผลงานโดยสรุป ( ต่อ ) การร่วมดำเนินการในคณะทำงานต่างๆ ของสำนัก ฯ ได้แก่ การร่วมดำเนินการในคณะทำงานต่างๆ ของสำนัก ฯ ได้แก่ คณะทำงานสัมมาทิฐิ คณะทำงานสัมมาทิฐิ คณะทำงาน 5 ส. คณะทำงาน 5 ส. คณะทำงาน KM คณะทำงาน KM คณะทำงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 คณะทำงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

8 8/30 Kasetsart University สถิติ / รายละเอียด การ ดำเนินงาน ที่รายงาน ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. รวม ( ช. ม.) 1 รายวิชาที่เปิดให้บริการ การเรียนการสอนทางไกล ( รายวิชา / ชั่วโมง ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 รายวิชาที่เปิดให้บริการ จำนวน 7 วิชา 1. สิงแวดล้อมเทคโนโลยีและ ชีวิต 12 24 2. บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจ โรงแรมและท่องเที่ยว 12 24 3. สุขภาพเพื่อชีวิต 24 48 4. หลักการสอบบัญชี 16 32 5. การควบคุมอัตโนมัติ 12 24 6. ทฤษฏีการบัญชี 16 32 7. ธุรกิจระหว่างประเทศ 12 24 รวม 208

9 9/30 Kasetsart University สถิติ / รายละเอียด การ ดำเนินงาน ( ต่อ ) ที่รายงาน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม 2 การให้บริการงาน มัลติมีเดีย โปสเตอร์ ( จำนวนครั้ง / แผ่น ) - จำนวนครั้ง 4106 - จำนวนแผ่น 123015 พิมพ์สี ( จำนวนครั้ง / แผ่น ) - จำนวนครั้ง 35311 - จำนวนแผ่น 498663 ถ่ายภาพ ( จำนวนครั้ง / แผ่น ) - จำนวนครั้ง 5315375281 - จำนวนแผ่น 7202,0881,0083,816 แปลงข้อมูล จำนวนเรื่อง ) - จำนวนครั้ง 0101 - จำนวนเรื่อง 0101

10 10/30 Kasetsart University สถิติ / รายละเอียด การ ดำเนินงาน ( ต่อ ) วันที่เวลาเรื่องสถานที่ สถิติ รวม 2008-12-0110.00-12.00 การบรรยายพิเศษในโครงการพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดิน ปี 2551 หัวข้อ จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข โดย พระสุรศักดิ์ สุรญาโณ ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล 81 2008-11-119.00-12.00 สัมมนาวิชาการ Netday 2008 Green IT : Network go Green ก้าวสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล 12 2008-10-289.00-12.00 โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง สุขใดจะเท่า ถ้าเรา ค้นพบสัจธรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำธรรมะมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดย พระมหาสมปอง ตาละปุตโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ 465 2008-10-079.00-12.00 การเตรียมความพร้อมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร สารนิเทศ 50 ปี 696 2008-10-039.00-16.30 30 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมสร้าง ร่วมสรรค์ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัย ห้องปรชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร สารนิเทศ 50 ปี 101 2008-12-0408.00-12.00 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล 82 3 การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย

11 11/30 Kasetsart University สถิติ / รายละเอียด การ ดำเนินงาน ( ต่อ ) ที่รายงานต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม 4การให้บริการห้องอบรม - จำนวนหน่วยงาน ห้อง 101 3 3 4 10 - จำนวนชั่วโมง 98 30 33 161 - จำนวนคน ( คิดซ้ำ ) 700 350 410 1,460 - จำนวนหน่วยงาน ห้อง M22 2 2 4 8 - จำนวนชั่วโมง 18 24 12 54 - จำนวนคน ( คิดซ้ำ ) 130 90 95 315 - จำนวนหน่วยงาน ห้อง M23 - - 2 2 - จำนวนชั่วโมง - - 9 9 - จำนวนคน ( คิดซ้ำ ) - - 18

12 12/30 Kasetsart University สถิติ / รายละเอียด การ ดำเนินงาน ( ต่อ ) ที่รายงานต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม 5 การจัดประชุม / สัมมนา วิชาการ การจัดประชุม / สัมมนา วิชาการ ( คน ) 250 405 - 655 6 การให้บริการเครื่อง คอมพิวเตอร์ การให้บริการเครื่อง คอมพิวเตอร์ ( อาคาร KITS) - จำนวน ชม. จอภาพ 26,072 36,668 25,248 87,988 - จำนวนผู้ใช้บริการ ( คิดซ้ำ ) 5,210 5,525 4,142 14,877

13 13/30 Kasetsart University


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 (1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google