งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมความ คิดเห็น ภาคประชาชน แรงงาน และ ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมความ คิดเห็น ภาคประชาชน แรงงาน และ ผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมความ คิดเห็น ภาคประชาชน แรงงาน และ ผู้บริโภค

2 สถานการณ์ฉลากสารเคมีในปัจจุบัน การตกแต่งฉลาก และบรรจุภัณฑ์ทำให้ รู้สึกว่าสารนั้นปลอดภัย ประชาชนคุ้นเคยกับฉลากปัจจุบันถึงแม้จะ ยังค่อนข้างสับสน เนื้อหาในฉลากไม่น่าอ่าน เพราะเข้าใจยาก ตัวเล็กเนื้อหามาก ชาวบ้านไม่เข้าใจเนื้อหาในฉลาก การโฆษณาสินค้าทำให้เข้าใจว่าสารเคมี บางชนิดปลอดภัย – แสดงคำเตือนไม่ชัดเจน – กฎหมายควบคุมมีหลายฉบับ 2

3 ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบ GHS มีความรู้ต่อระบบ GHS ค่อนข้างน้อย สัญลักษณ์ Pictogram บางตัวไม่สื่อ ความหมาย ภาพ Pictogram ที่เป็นรูปคนสื่อ ความหมายในทางบวก รู้สึกว่าระบบ GHS มีความแตกต่าง / ขัดแย้ง กับความเข้าใจเดิม ถ้าหากต้องใช้ระบบ GHS อยากให้นำ ระบบเดิมที่ดีกว่ามาประยุกต์ร่วมกัน คำที่ใช้เป็นสัญลักษณ์บอกอันตราย ไม่ รุนแรงเท่าเดิม เช่น จาก “ พิษ ร้ายแรง เปลี่ยนเป็น อันตราย ” 3

4 ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบ GHS ( ต่อ ) การนำระบบนี้มาใช้มีสิ่งที่ต้องทำประกอบ หลายอย่าง เช่น – ทำวิจัยว่าประชาชนจะสามารถเข้าใจการ สื่อสารระบบ GHS หรือไม่ พร้อมทั้งการเสนอ แนวทางในการทำความเข้าใจ – ต้องรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่าง กว้างขวางต่อเนื่อง – ถ้าสัญลักษณ์ หรือฉลากใดทำให้เกิดความ สับสนต้องเสนอเข้าสู่ GHS subcommittee 4

5 ทำความเข้าใจกับ ภาคประชาชน ต้องใช้โครงการใด ระยะสั้น 2549-2551 –Harmonize หน่วยงาน ให้ได้องค์ความรู้และ ทิศทางเดียวกัน – วางแผนด้านการสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจ ง่าย และถูกต้อง – ให้ความรู้ที่เข้าใจง่าย ตรงเป้าหมาย และ กว้างขวาง กับทุกภาคส่วน – เสริมเนื้อหาในหลักสูตร และเพิ่มศักยภาพ บุคคลากรทางการศึกษา ระยะยาว หลังปี 2551 – ให้ความรู้ที่เข้าใจง่าย ตรงเป้าหมาย และ กว้างขวาง กับทุกภาคส่วน – สร้างระบบ Social Monitor 5

6 บทบาทของภาคประชาสังคมร่วมกับ รัฐ 1) กำหนดนโยบาย – มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสะท้อน ต้นทุนแฝง เช่น การเก็บภาษี หรือการใช้ หลัก PPP – ผู้นำเข้า / ผู้ผลิตต้องมีระบบประกันความเสี่ยง จากความเสียหายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และอุบัติภัย ที่มีปัญหาจากระบบ GHS – ผู้นำเข้า / ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ระบบ GHS จนถึงการประชาสัมพันธ์ – ภาครัฐต้องบูรณาการการทำงานของ หน่วยงานให้ได้ โดยเฉพาะ กฎหมาย / ตีความ การบังคับใช้ และการปฏิบัติงาน 6

7 บทบาทของภาคประชาสังคมร่วมกับ รัฐ ( ต่อ ) 2) การพัฒนาเครือข่าย - เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดิม ได้แก่ ผู้บริโภค แรงงาน เกษตร - คณะกรรมการที่กำหนดนโยบาย GHS ต้องมา จากทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงอัตราส่วนที่เท่า เทียมกัน 77

8 บทบาทของภาคประชาสังคมร่วมกับ รัฐ ( ต่อ ) 3) การเชื่อมต่อระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐ - จัดการประชุมทุกภาคส่วนเพื่อติดตามการ ดำเนินงาน / เสนองานวิจัยเป็นประจำ - จัดการประชุมเฉพาะภาคประชาชนเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นเป็นประจำ - สร้างช่องทางการรับข้อมูลที่ชัดเจน เช่น ช่อง ทางการร้องเรียนผ่าน อย. ที่เบอร์ 1556 8

9 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การระดมความ คิดเห็น ภาคประชาชน แรงงาน และ ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google