งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการปรับเวลาของประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤศจิกายน 2545

2 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ
รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน /ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ การปรับเวลาประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ / สังคม จากการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง

3 ตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ
พื้นที่สำรวจ ครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้ง กทม. หน่วยตัวอย่าง สัมภาษณ์ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ : อุตสาหกรรม ธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก โรงแรม ภัตตาคาร ธนาคาร สถาบันการศึกษา ตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน

4 ความหมายเรื่องการปรับเวลาประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
เปลี่ยนตั้งเวลานาฬิกาประเทศไทยใหม่ ถ้าเวลาประเทศไทย น. ปรับเวลาใหม่จะเป็น น.

5 ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเวลาประเทศไทย ให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
ร้อยละ 80 66.0 57.0 เข้าใจ 60 43.0 ไม่เข้าใจ 40 34.0 20 ประชาชน ผู้ประกอบการ

6 การทราบเวลาของประเทศไทยแตกต่างกับเวลาของประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ อยู่ 1 ชั่วโมง ร้อยละ 80 73.8 61.9 ทราบ 60 ไม่ทราบ 38.1 40 26.2 20 ประชาชน ผู้ประกอบการ

7 ผลประโยชน์ต่อตลาดเงิน ตลาดทุน หากปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
ร้อยละ 80 66.2 60 52.4 40 34.3 21.2 12.6 20 13.3 ประชาชน ผู้ประกอบการ มากถึงปานกลาง น้อยถึงน้อยมาก ไม่มีความเห็น

8 ผลกระทบต่อครัวเรือน การทำงาน การเดินทางไปทำงาน ความเป็นอยู่ในครอบครัว
13.2% 21.9% 16.8% ดีขึ้น 12.6% เท่าเดิม 15.0% แย่ลง 51.9% 13.6% ไม่มีความเห็น 55.0% ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การทำงาน 15.1% 14.8% 16.9% 15.9% 10.5% 50.8% 18.5% 57.5%

9 ผลกระทบต่อธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ ลูกค้า และการให้บริการ ดีขึ้น
9.0% 14.3% 9.2% 31.4% เท่าเดิม 7.8% 56.0% แย่ลง 50.4% 21.9% ไม่มีความเห็น บุคลากรในองค์กร 25.4% 9.5% 14.8% 50.3%

10 ความเห็นเรื่องการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
ร้อยละ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 80 ไม่มีความเห็น 60 41.4 42.8 40.2 40 30.7 27.9 20 17.0 ประชาชน ผู้ประกอบการ

11 ความเห็นของประชาชนเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง รายภาค
ไม่ ไม่มี ภาค รวม เห็นด้วย เห็นด้วย ความเห็น 100.0 41.4 30.7 27.9 ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร 100.0 28.8 34.4 36.8 กลาง (ไม่รวม กทม.) 100.0 38.5 32.7 28.8 เหนือ 100.0 44.3 31.0 24.7 ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 47.6 28.1 24.3 ใต้ 100.0 40.5 29.1 30.4

12 เหตุผลสำคัญที่ไม่เห็นด้วยในการปรับเวลาประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
ประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้มากก่อน % มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต % ควรเปลี่ยนเวลาเฉพาะหน่วยงานที่มีผลกระทบ 11.6% ผู้ประกอบการ ควรศึกษาผลดี ผลเสียให้รอบคอบก่อน % มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต % ควรเปลี่ยนเวลาเฉพาะหน่วยงานที่มีผลกระทบ %

13 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องการปรับเวลา ประเทศไทยให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
ประชาชน เห็นด้วย % เข้าใจ 16.5% ไม่เข้าใจ % ไม่เห็นด้วย % เข้าใจ 10.6% ไม่เข้าใจ % ไม่มีความเห็น 27.9% เข้าใจ % ไม่เข้าใจ 21.0% ผู้ประกอบการ เห็นด้วย % เข้าใจ 20.2% ไม่เข้าใจ % ไม่เห็นด้วย % เข้าใจ 16.6% ไม่เข้าใจ % ไม่มีความเห็น 17.0% เข้าใจ 6.2% ไม่เข้าใจ 10.9%


ดาวน์โหลด ppt ฝ สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google