งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55
การดำเนินการด้านวัตถุเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55

2 การดำเนินการด้านวัตถุเสพติด
1. ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น 2. การดำเนินการ e-Logistic 3. การประสานเครือข่ายการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง เกี่ยวกับวัตถุเสพติดและสารตั้งต้นเพื่อพัฒนาระบบการควบคุม

3 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
เป้าหมาย 56 ผลงาน 55 1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 97 99.28 2. ร้อยละของรายงานการกระจายวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบ 95 97.74 3. ร้อยละของการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุเสพติด 100 87.16

4 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายร้อยละ 97 สถานที่ครอบครอง/ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 และจำหน่าย/ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท2,3 ตามกฎหมายกำหนด (สถานพยาบาลรัฐและเอกชน / ร้านขายยา รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายสารระเหย) รายงานผ่านระบบ e-Inspection ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

5 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย รายงานผ่าน e-Inspection โดยเข้าระบบผ่านทาง website กองควบคุมวัตถุเสพติด

6 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย กรอก username – Password ของแต่ละจังหวัด (แจกในที่ประชุมอยู่ในซองเอกสารสีน้ำตาล)

7 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย เลือกรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น

8 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย เลือกเดือนที่ต้องการรายงาน

9 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย กรอกผลการดำเนินการของเดือนนั้น ๆ โดยหากมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องการดำเนินการอื่น ๆ และเลือกมาตราที่ผู้รับอนุญาตกระทำผิดด้วย

10 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น

11 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
2. ร้อยละของรายงานการกระจายวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบ เป้าหมายร้อยละ 95 ตรวจสอบรายงานที่ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รายงานต่อ อย. โดยทาง อย. ได้ส่งรายงานให้ สสจ. ทาง ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน (ล่าไปประมาณ 3-4 เดือน) รายงานผ่านระบบ e-Inspection ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

12 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
2. ร้อยละของรายงานการกระจายวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบ รายงานผ่าน e-Inspection โดยเข้าระบบผ่านทาง website กองควบคุมวัตถุเสพติด

13 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
2. ร้อยละของรายงานการกระจายวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบ เลือกรายงานผลการตรวจสอบรายงานการกระจายฯ

14 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
2. ร้อยละของรายงานการกระจายวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบ เลือกปี และเดือนที่ต้องการรายงาน

15 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
2. ร้อยละของรายงานการกระจายวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบ กรอกผลการดำเนินการของเดือนนั้น ๆ โดยหากมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องรายละเอียด

16 ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
3. ร้อยละของการรายงานข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุเสพติด เป้าหมายร้อยละ 100 รายงานผลการตรวจสอบ สถานพยาบาลรัฐและเอกชน ร้านขายยา ร้านค้า รายงานการกระจายวัตถุเสพติด 1 เดือน ต้องรายงานทั้ง 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รายงานผลการควบคุม ตัวยาและสารตั้งต้น ส่วนที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการกระจาย

17 การดำเนินการ e - Logistic
ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาลเอกชน ใบอนุญาตจำหน่าย / ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ภาครัฐ เหตุผลที่เริ่มจากใบอนุญาตทั้งสองประเภทนี้ก่อน เนื่องจาก สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้อรอให้มีใบอนุญาตยาก่อนในระบบ ใบอนุญาตมีจำนวนไม่มาก ทำให้การนำเข้าข้อมูลสามารถทำได้ไม่ยาก ประโยชน์ที่จะได้รับ อย. จะนำข้อมูลมาจัดทำ “ระบบสืบค้นผ่านเว็บไซต์” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการขายไปยังสถานพยาบาล เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้นก่อนเกิดการรั่วไหล

18 การดำเนินการ e - Logistic
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนารายงายข้อมูลการกระจายผ่านระบบออนไลน์ ปี 55 เริ่มรายงาน Pseudoephedrine สูตรเดี่ยว ปี 56 ขยายไปยังตัวยาอื่น ๆ ให้ครอบคลุม กรณี Pseudoephedrine (เดี่ยว / ผสม) จังหวัดสามารถดูรายงานการกระจายได้ realtime ผ่าน FDA reporter กรณีตัวยาอื่น ๆ (Diazepam / Lorazepam / Alprazolam / ยาสูตรผสม Codeine จังหวัดสามารถดูรายงานการกระจายได้ realtime ผ่าน e-Logistic ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 56

19 การประสานงานเครือข่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเฝ้าระวังฯ เพื่อสร้างมาตรฐานในการเฝ้าระวังฯ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายนำร่อง 4 ภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน ครั้งที่ 4 จังหวัดภาคกลาง

20 Thank You


ดาวน์โหลด ppt กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google