งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมนาเรื่อง “ เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ. ศ. 2550” หัวข้อบรรยาย ประโยชน์ของข้อมูลจากสำมะ โนอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมนาเรื่อง “ เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ. ศ. 2550” หัวข้อบรรยาย ประโยชน์ของข้อมูลจากสำมะ โนอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมนาเรื่อง “ เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ. ศ. 2550” หัวข้อบรรยาย ประโยชน์ของข้อมูลจากสำมะ โนอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม สสว.

2 ประโยชน์ที่ สสว. จะได้รับจากจากสำมะโน อุตสาหกรรม พ. ศ. 2550 สสว. มีหน้าที่ส่งเสริม SME ให้เพิ่มจำนวน ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ช่วยแก้ปัญหา และ ช่วยการเติบโต สู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ข้อมูลที่ได้ จะนำมาปรับปรุงจากฐานข้อมูล เดิมเพื่อการจัดทำแผนส่งเสริม SME นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดสรรทรัพยากร และปรับโครงสร้าง

3 SME มีจำนวน 2.2 ล้านราย 99.5% ของวิสาหกิจรวม ขนาดกลาง 9927 ราย, ขนาดย่อม 2,229,353 ราย เพิ่มขึ้น 39,685 รายในปี 2548 โครงสร้าง 30.6% ภาคการผลิต, ภาคบริการ 25.8%, ค้าปลีก 25.2%, ค้าส่ง 8.4% และอื่นๆ 10% ภาคผลิต ประกอบด้วยกลุ่มอาหาร 20.5% เครื่อง แต่งกาย 16.1% กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ 10.6 % และ อื่นๆ 43.8% กทม 30.1% ภาคกลาง 9.6% ตะวันออก 5.8% เหนือ 17.3% ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.9% ภาคใต้ 8.5% ดูสัดส่วนในแต่ละภาค ดูการเติบโตในแต่ละกลุ่ม ย่อยของแต่ละภาค

4 ดูการจ้างงาน 11,791,096.. ใน SME 8.89 ล้านแรงงานหรือ 75.4% ดูอัตราการเพิ่ม ดูการจ้างงานในสาขา และในพื้นที่ GDP รวม 7.1 ล้านล้าน ได้จาก SME 39% ขยายตัว 3-4% มูลค่าส่งออก SME 30%

5 Data ตัวเลข Information ข้อมูล Knowledge ความรู้ Wisdom ปัญญา

6 สสว ได้อะไรจากข้อมูล ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ วางแผน จัดทำแผน แม่บท ข้อมูลเพื่อการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและ แก้ปัญหา ข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลเพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ข้อมูลเพื่อศึกษาโอกาสและเตือนภัย

7 ขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม สสว.


ดาวน์โหลด ppt สัมนาเรื่อง “ เราได้อะไรจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ. ศ. 2550” หัวข้อบรรยาย ประโยชน์ของข้อมูลจากสำมะ โนอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google