งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

802 การใช้บัญชีเขตแจงนับและแผนที่ในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 11 การใช้บัญชีเขตแจงนับและแผนที่ในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 802

803 หัวข้อ การใช้บัญชีเขตแจงนับ ความหมาย ประโยชน์ การใช้แผนที่ ประเภท

804 การใช้บัญชีเขตแจงนับ
หมายถึงอาณาบริเวณที่กำหนดขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานสำมะโนหรือการสำรวจด้วยตัวอย่าง บัญชีเขตแจงนับ หมายถึงบัญชีแสดงปริมาณงานและพื้นที่การปฏิบัติงาน

805 การใช้บัญชีเขตแจงนับ
ประโยชน์ ใช้ในการวางแผน และบริหารจัดการด้านทรัพยากรต่างๆ ใช้ในการมอบหมายงานให้พนักงานแจงนับ

806 บัญชีเขตแจงนับ EA สำหรับเสนอผลล่วงหน้า แสดงที่ตั้ง ของเขตแจงนับ
แสดงที่ตั้ง ของเขตแจงนับ สดมภ์ 18 ใช้ บันทึกข้อความ ต่างๆ เช่น จำนวน วัด / โรงเรียน เป็น ต้น สดมภ์ เป็น ข้อมูลที่ได้จากแบบ สปค.1 เพื่อใช้ในการวาง แผนการปฏิบัติงาน สดมภ์ 16 – 17 ใช้ บันทึกชื่อ พนักงาน แจงนับ และ เจ้าหน้าที่วิชาการ สดมภ์ 2 – 6 เป็น พื้นที่ปฏิบัติงาน และเขตแจงนับที่ได้รับมอบหมาย

807 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
เป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น บ้าน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ร้านค้า ฯลฯ ในอาณาบริเวณที่กำหนด

808 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ เพื่อทราบตำแหน่งที่ตั้ง และขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบขอบเขตการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน

809 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
ประเภทของแผนที่ แผนที่คุมเขต แผนที่เขตแจงนับ แผนที่พิเศษ 809

810 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
แผนที่คุมเขต 810

811 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
แผนที่เขตแจงนับ 811

812 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
รหัสเขตแจงนับ หมายถึง เลขประจำเขต ซึ่งในแต่ละเขตแจงนับ (EA) จะประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 3 หลัก โดยเขียนด้วยดินสอสีม่วง อยู่ภายในวงกลมสีม่วง 008 812

813 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
แผนที่พิเศษ หมายถึง แผนที่ ที่จัดทำขึ้นเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เช่น แผนที่ริมเขตเทศบาล แผนที่ส่วนขยาย แผนที่ย่อขนาด เป็นต้น 813

814 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
แผนที่พิเศษ 814

815 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
แผ่นปะ 815

816 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน 1. ก่อนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
นำแผนที่ EA ตรวจสอบกับแผนที่คุมเขต ตรวจสอบขอบเขตของ EA ที่แสดงไว้ในแผนที่กับความเป็นจริง หากมีความคลาดเคลื่อน ให้รายงานตามลำดับขั้น 816

817 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
2. ขณะปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แผนที่เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน โดยยึดขอบเขตปฏิบัติงานตามแผนที่ แต่อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ยึดตามที่มีอยู่จริงในภูมิประเทศ ให้ทำเครื่องหมาย * ตรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน พร้อมวัน เดือน ปี กำกับ พร้อมเขียนลูกศรแสดงทิศทาง 817

818 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
2. ขณะปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 2 พ.ค. 56 1 พ.ค. 56 818

819 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
3. หลังการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน ในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่งแผนที่เขตแจงนับคืน เมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 819

820 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
หลักการอ่านแผนที่ ทิศ เหนือ ตะวันตก ตะวันออก ใต้ 820

821 การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
หลักการอ่านแผนที่ ระยะในแผนที่ มาตราส่วน = ระยะจริงในภูมิประเทศ เช่น แผนที่แจงนับ มาตราส่วน 1: 2,000 วัดได้ 5 ซ.ม. ในแผนที่จะได้เท่ากับ 100 เมตร ในภูมิประเทศจริง 821


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google