งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Food and drug administration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Food and drug administration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Food and drug administration
Cosmetic safety ‘57 Food and drug administration

2 โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ร้อยละของเครื่องสำอางที่วางจำหน่าย % เป็นเครื่องสำอางที่ถูกต้อง แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย 1.จำนวนสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางที่ ราย/จังหวัดได้รับการตรวจสอบ แจ้งเตือน 2.จำนวนตัวอย่างเครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยงที่ ตัวอย่าง/จังหวัด ไม่ซ้ำกับที่เคยประกาศผลวิเคราะห์แล้ว ได้รับการสุ่มเก็บตรวจวิเคราะห์

3 โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 3. จำนวนสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางที่ ราย/จังหวัด เฝ้าระวังไม่ให้วางจำหน่ายเครื่องสำอาง ผิดกฎหมาย 4.จำนวนสถานเสริมสวย/คลินิกเสริม ราย/จังหวัด ความงามที่ได้รับการตรวจสอบ 5.จำนวนครั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้ง/จังหวัด ให้ความรู้ผู้บริโภค

4 งบประมาณที่สนับสนุน จังหวัดละ 30,000 บาท
ค่าตรวจวิเคราะห์จัดสรรให้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์โดยตรง

5 นิยาม “เครื่องสำอางถูกต้อง”
คำอธิบายตัวชี้วัด ร้อยละของเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายเป็นเครื่องสำอางที่ถูกต้อง นิยาม “เครื่องสำอางถูกต้อง” ไม่เป็นเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้ ไม่เป็นเครื่องสำอางที่มีรายชื่อตามประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย เครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง เป้าหมาย ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางในจังหวัด

6 คำอธิบาย ร้อยละของเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายเป็นเครื่องสำอางที่ถูกต้อง
เกณฑ์การพิจารณา A= จำนวนเครื่องสำอางทั้งหมดที่สำรวจในจังหวัด B= จำนวนเครื่องสำอางที่ไม่ถูกต้อง สูตรการคำนวณ (A-B) x100 A


ดาวน์โหลด ppt Food and drug administration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google