งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล Data Directory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล Data Directory"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูล Data Directory

2 วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานสถิติของประเทศ
ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติ ของประเทศ ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประสานงานในการจัดทำข้อมูลสถิติที่ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

3 ประเภทของผู้ใช้งาน - ผู้ใช้ทั่วไป มีสิทธิการใช้ข้อมูลเฉพาะ
Administrator เจ้าหน้าที่บริหารระบบ General User - ผู้ใช้ทั่วไป มีสิทธิการใช้ข้อมูลเฉพาะ การสืบค้นข้อมูล - หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ร่วมใช้ ระบบฐานข้อมูล Data Directory มีสิทธิในการ สืบค้นข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล

4 การใช้ระบบฐานข้อมูล Data Directory
ทำการ log in เข้าสู่ NSO Web Portal ก่อนเข้าสู่ระบบ ผู้ต้องการใช้ระบบฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูล สามารถสมัครเป็นสมาชิกที่ website ของ สสช. ผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงาน สามารถสืบค้นข้อมูลและบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลได้ โดย ติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารระบบของ สสช. เพื่อให้รหัสผ่านเข้าระบบฐานข้อมูล

5 ข้อแนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูล Data Directory
โครงสร้างของระบบเป็นการทำงานแบบ tree Web Browser ที่เหมาะกับการใช้งานควรเป็น Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูหน้าจอเมื่อกดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดง Data Directory ให้ set ที่ tools  internet options  Security ใน Trusted site ให้ระบุชื่อ site เป็น

6 การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Data Directory

7 หน้าจอระบบฐานข้อมูล Data Directory

8 การสืบค้นโครงการตามหน่วยงาน
click

9 การสืบค้นโครงการตามหน่วยงาน (ต่อ)
เลือกปีงบประมาณ คลิกปุ่ม ค้นหา

10 การสืบค้นโครงการตามหน่วยงาน (ต่อ)
จำนวนโครงการของหน่วยงาน จำนวนโครงการทั้งหมด

11 การสืบค้นโครงการตามหน่วยงาน (ต่อ)
เลือกรายชื่อโครงการ เลือก แสดงข้อมูล

12 DATA DIRECTORY

13 DATA DIRECTORY (ต่อ) Link Web Site

14 เข้าสู่การบันทึกข้อมูล/ค้นหาและแก้ไข
สืบค้นข้อมูลผังรวมสถิติ เลือก บันทึกข้อมูล/บริหารจัดการระบบ

15 วิธีการบันทึกข้อมูล วิธีการบันทึกมี 3 วิธี คือ 1. บันทึกแบบ online
2. Download การบันทึกแบบ offline 3. Download แบบฟอร์ม excel ส่งกลับมา ทาง **ท่านสามารถเลือกวิธีการบันทึกแบบใดแบบหนึ่ง

16 เข้าสู่การบันทึกข้อมูล

17 การบันทึกข้อมูล โครงการปีที่ดำเนินการ

18 การบันทึกข้อมูล (ต่อ)

19 การบันทึกข้อมูล (ต่อ)
ปีงบฯ ที่ดำเนินการ ปีงบฯ ที่ค้นหา ค้นหาโครงการที่มีการบันทึกไว้ ค้นหาโครงการที่มีการบันทึกไว้ click

20 การบันทึกข้อมูล (ต่อ)
*บังคับกรอก

21 สาขาสถิติ 23 สาขา ด้านสังคม 1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
2. สถิติแรงงาน 3. สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน 4. สถิติด้านสุขภาพ 5. สถิติสวัสดิการสังคม 6. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย 7. สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 8. สถิติด้านสังคม และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

22 สาขาสถิติ 23 สาขา (ต่อ) ด้านเศรษฐกิจ สถิติการท่องเที่ยว
สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง สถิติอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สถิติพลังงาน สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ สถิติการขนส่ง สถิติการคมนาคม สถิติการท่องเที่ยว สถิติการเงิน การธนาคาร การประกันภัย และดุลการชำระเงิน สถิติการคลัง สถิติราคา สถิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิทธิบัตร สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ

23 สาขาสถิติ 23 สาขา (ต่อ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. สถิติอุตุนิยมวิทยา

24 การบันทึกข้อมูล (ต่อ)
บันทึกชื่อข้อมูลที่จัดเก็บ/จัดทำ Click

25 การบันทึกข้อมูล (ต่อ)
บันทึกรายการข้อมูลที่จัดเก็บ/จำแนก Click

26 1.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานสถิติ
การบันทึกข้อมูล (ต่อ) 1.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานสถิติ

27 2. จำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินงานสถิติ
การบันทึกข้อมูล (ต่อ) 2. จำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินงานสถิติ

28 การบันทึกข้อมูล (ต่อ)
โครงการปีที่ขอตั้ง

29 การค้นหาและแก้ไข

30 การค้นหาและแก้ไข (ต่อ)
เลือกปีงบประมาณ และเลือกเงื่อนไขอื่นๆ Click

31 การค้นหาและแก้ไข(ต่อ)
แก้ไขได้เฉพาะโครงการของเจ้าของโครงการ(หน่วยงานที่ log in)

32 การติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารระบบ
ติดต่อทีมงาน

33 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล Data Directory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google