งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา อุปสรรค  สถานที่ทำงานแยกจากกัน ทำให้ กำกับดูแล ประสานงานยาก  เจ้าหน้าที่ในกลุ่มตส.2 ขาดความ มั่นใจในการทำงาน ขาดขวัญ กำลังใจในการพิจารณาผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา อุปสรรค  สถานที่ทำงานแยกจากกัน ทำให้ กำกับดูแล ประสานงานยาก  เจ้าหน้าที่ในกลุ่มตส.2 ขาดความ มั่นใจในการทำงาน ขาดขวัญ กำลังใจในการพิจารณาผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหา อุปสรรค

3  สถานที่ทำงานแยกจากกัน ทำให้ กำกับดูแล ประสานงานยาก  เจ้าหน้าที่ในกลุ่มตส.2 ขาดความ มั่นใจในการทำงาน ขาดขวัญ กำลังใจในการพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ ต้องสังกัด / รายงานการทำงานทั้งกลุ่ม ตส.2 และกองผลิตภัณฑ์  ไม่มีงานพัฒนาระบบ ปัญหา อุปสรรค

4  มีเจ้าหน้าที่ธุรการเพียง 1 คน ไม่ เพียงพอ  งานด้านอาหารมีปริมาณมาก ทำ ให้ผลงานกลุ่มส. กลุ่มวอ. ทำไม่ทัน ตามกำหนด / เป้าหมาย  สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆยังต้อง พึ่งกองผลิตภัณฑ์ ปัญหา อุปสรรค

5 แผนงาน ปีงบประมาณ 2547

6 อาหา ร กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลุ่ม 3,500 - ผลิตภัณฑ์อาหาร เป้าหมายได้มาตรฐาน รายการ ไม่น้อยกว่า 80 % ไม่น้อยกว่า 80 % 2. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการที่ 1,200 - สถานประกอบการ ดำเนินการ ถูกต้อง 75% ราย ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ

7 อาหาร กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 3. ตรวจสอบฉลาก ฉลากถูกต้องครบถ้วน 4,000- รายการ รายการ 4. โครงการเฝ้าระวัง ลดอันตรายที่เกิดจากการ 3- อาหารที่มี ใช้อาหารที่มีความ เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงสูง เสี่ยงสูง 5. พิจารณาดำเนินการผู้บริโภคได้รับทราบ ข้อมูล 150 - เรื่องร้องเรียนที่เป็นประโยชน์ในการ เรื่อง บริโภคผลิตภัณฑ์

8 เครื่องสำอ าง กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 1. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางกลุ่ม 1,000 2,014,250 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป้าหมายได้มาตรฐาน รายการ ไม่น้อยกว่า 80 % ไม่น้อยกว่า 80 % 2. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการที่ 1,200 150,000 สถานประกอบการ ดำเนินการ ถูกต้อง 75% ราย ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ

9 เครื่องสำอ าง กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 3. ตรวจสอบฉลาก ฉลากถูกต้องครบถ้วน 12,000 150,000 รายการ รายการ 4. โครงการเฝ้าระวัง ลดอันตรายที่เกิดจากการ 1 500,000 เครื่องสำอางที่มี ใช้เครื่องสำอางที่มีความ เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงสูง เสี่ยงสูง 5. พิจารณาดำเนินการผู้บริโภคได้รับทราบ ข้อมูล 50 91,000 เรื่องร้องเรียนที่เป็นประโยชน์ในการ เรื่อง บริโภคผลิตภัณฑ์

10 วัตถุ อันตราย กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่ม 230 556,000 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายได้มาตรฐาน รายการ ไม่น้อยกว่า 80 % ไม่น้อยกว่า 80 % 2. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการที่ 350 160,000 สถานประกอบการ ดำเนินการ ถูกต้อง 75% ราย ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ

11 วัตถุ อันตราย กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 3. ตรวจสอบฉลาก ฉลากถูกต้องครบถ้วน 80020,000 รายการ รายการ 5. พิจารณาดำเนินการ เรื่องร้องเรียนได้รับ 1020,000 เรื่องร้องเรียน การพิจารณาไม่น้อย เรื่อง กว่า 80 % กว่า 80 %

12 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา อุปสรรค  สถานที่ทำงานแยกจากกัน ทำให้ กำกับดูแล ประสานงานยาก  เจ้าหน้าที่ในกลุ่มตส.2 ขาดความ มั่นใจในการทำงาน ขาดขวัญ กำลังใจในการพิจารณาผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google