งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนบุคลากร Post marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนบุคลากร Post marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนบุคลากร Post marketing
เดิมนักวิชาการทั้งหมด 25 คน ธุรการ 1 คน รถเช่า 2 คัน จัดสรร ตส. 2 ดังนี้ นักวิชาการ 17 คน ธุรการ 1 คน รถเช่า 2 รถกองอีก 1 คัน รวม 3 คัน นักวิชาการและภาระกิจ Post ของกอง อ. ดังนี้ Post โฆษณา งานประมวลหลักฐานโฆษณา 4 คน ใบรับรองส่งออก ใบรับรองกาเฟอีน ตรวจ GMP Codex HACCP Showcase 4 คน

2 การดำเนินงาน - คณะกรรมการอาหาร 9 ครั้ง - อนุกรรมการ 6 ครั้ง
- คณะกรรมการอาหาร 9 ครั้ง - อนุกรรมการ 6 ครั้ง - ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขลงนามแล้ว 12 ฉบับ รอการลงนาม 4 ฉบับ - จัดประชุมร่างประกาศโฆษณาเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน ชา กาแฟ 8 ครั้ง

3 - แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร
- กระทรวงเกษตร - กระทรวงสาธารณสุข - ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร

4 ผลการตรวจ GMP ในเขตกรุงเทพมหานคร ต.ค. 45 - 6 พ.ค. 46
- รวม ราย

5 ปัญหาอุปสรรค 1 การวางแผนงาน 2 การปรับโครงสร้าง ของ กอง อ.
1 การวางแผนงาน 2 การปรับโครงสร้าง ของ กอง อ. 3 บุคลากรขาดขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน การพิจารณาความดีความชอบ ระบบอาหาร ความสำคัญมี 3 ส่วน ได้แก่ - การควบคุมผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาด - การควบคุมผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาด - การพัฒนาระบบ (งานนโยบายและแผน งานพัฒนามาตรฐาน งานสารสนเทศ งานต่างประเทศ งานสนับสนุน ฯ) 4 การดำเนินการสนับสนุน ตส.2 ได้แก่ - สำรวจสถานที่ผลิตอาหารเพื่อประชาสัมพันธ์และนำผู้บริหารตรวจจับกรณี กระทำผิด - งานประสาน กทม. - ประสานห้องปฏิบัติการเอกชน แผนเก็บตัวอย่าง เปิดซองประมูล จัดจ้าง เบิกจ่าย

6 แนวทางการดำเนินงานผลักดัน GMP กฎหมาย
1. จัดจ้างทีมที่ปรึกษาในกรณีสถานที่ผลิตอาหาร ไม่ผ่านแต่ผู้ประกอบการ มีความพร้อม 2. ประสาน กทม. ร่วมดำเนินการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคโดยจัดสรร งบประมาณ 3. ใช้สินบนนำจับร่วมกับการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ 4. เกียรติบัตร 5. ผู้บริหารระดับสูงร่วมตรวจจับ


ดาวน์โหลด ppt จำนวนบุคลากร Post marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google