งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและการพิจารณานำเข้ายา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและการพิจารณานำเข้ายา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและการพิจารณานำเข้ายา

2 การตรวจสอบนำเข้ายา สามารถเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบ
จำแนกชนิดของสินค้าได้ว่าเป็น ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพร หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ เป็นการนำเข้าโดยใบอนุญาตฯ

3

4 คำนิยาม ยาแผนปัจจุบัน หมายถึงยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์ ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือการบำบัดโรคสัตว์ซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เภสัชเคมีภัณฑ์ หมายถึง สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา

5 เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หมายถึง สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมี ทั้งที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนำมาใช้ประกอบในการผลิตเป็นยาสำเร็จรูป ฉลาก หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา เอกสารกำกับยา หมายรวมถึงกระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทำให้ปรากฏความหมาย รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับยา ที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา

6 ใบอนุญาตต่างๆ ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ย.2) สำหรับการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน เภสัชเคมีภัณฑ์ ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ย.บ.2) สำหรับการนำเข้ายาแผนโบราณ ยาสมุนไพร คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ น.ย.8) สำหรับการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน , (แบบ ย.บ.5) สำหรับการนำเข้ายาแผนโบราณ คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการวิจัย (แบบ น.ย.ม.1) เพื่อการวิเคราะห์ (แบบ น.ย.ม.2) เพื่อการจัดนิทรรศการ (แบบ น.ย.ม.3) เพื่อบริจาคเพื่อการกุศล (แบบ น.ย.ม.4) สำหรับการนำเข้ายาเพื่อบริจาคเพื่อการกุศล

7 การพิจารณาอนุญาตนำเข้ายา
1. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2. เพื่อใช้ในการเกษตร 3. เพื่อใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ สำหรับการ วิจัย การวิเคราะห์ 4. การนำเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทยและองค์การเภสัชกรรม

8

9 เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบ น.ย.ด. และรายการแนบท้าย น.ย.ด.
ใบอนุญาตนำสั่งยาฯ เอกสารมอบอำนาจให้กระทำการแทน เอกสารการนำเข้า ได้แก่ ใบขน, Invoice , Bill of Lading หรือ Airway Bill ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ตัวอย่างยา ฉลาก


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและการพิจารณานำเข้ายา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google