งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2546"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2546
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

2 งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่ายและผูกพัน คงเหลือ งบดำเนินงาน ,674, ,387, ,669.28 (89.28%) (10.72%) ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 46

3 1. ด้าน Post - marketing ผลการดำเนินงาน 1,638 704 420 300 300 140 119
69

4 ผลการตรวจ จำนวนที่ตรวจ ถูกต้อง ร้อยละ ตัวชี้วัด (วอ.)
จำนวนที่ตรวจ ถูกต้อง ร้อยละ ตัวชี้วัด (วอ.) สถานที่ ผลิตภัณฑ์ * ฉลาก , , โฆษณา * ผลวิเคราะห์ที่ได้รับ

5 สรุปงานค้างรวมร้อยละ 8.08 (235 / 2,908 ฉบับ)
2. ด้าน Pre- marketing 1,627 1,627 1,436 1,436 616 616 594 594 257 240 194 191 239 239 194 175 175 191 192 192 175 175 39 39 22 22 18 2 37 37 2 1 2 2 สรุปงานค้างรวมร้อยละ (235 / 2,908 ฉบับ)

6 3. GMP วัตถุอันตราย - จัดทำโครงการพัฒนาผู้ผลิตให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย - ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการรับรอง GMP รวม 13 ราย รออนุมัติ 2 ราย

7 4. พัฒนาการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์แทะ
- สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการประกอบการใช้รับจ้างฯ - จัดทำร่างมาตรฐานการประกอบการใช้รับจ้างฯ

8 5. งานโครงการวิจัยและพัฒนา
(1) โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี (2) โครงการศึกษาสถานการณ์และทบทวนสารกำจัดแมลง ที่มีความเสี่ยงสูง (3) โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้บริการใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์แทะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

9 - ทุกโครงการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2546
(4) โครงการศึกษาการจัดการภาชนะบรรจุและเศษเหลือ วัตถุอันตรายของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - จ้างเหมาทุกโครงการ - งบประมาณ 830,600.- บาท - ทุกโครงการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2546

10 6. พัฒนาระบบและการให้บริการ
 งานพัฒนาระบบและให้บริการด้านการอนุญาต - ตั้งแต่ 1 ก.ย. 46 ให้บริการ 27 รายการ  งานให้บริการผ่านระบบ e-submission - เริ่มให้บริการเดือนกรกฎาคม - ให้บริการ 5 รายการ

11 แผนงานในปีงบประมาณ 2547 งบดำเนินงาน 4,646,545 บาท เป้าหมาย งบประมาณ
งบดำเนินงาน 4,646,545 บาท เป้าหมาย งบประมาณ 1. การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ,800 เรื่อง ,000 2. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ,680 เรื่อง ,065,545 3. พัฒนาสถานประกอบการ (GMP/PCO) ราย ,000 4. ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงฯ เรื่อง ,000 5. จัดทำปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย เรื่อง ,000 6. ดำเนินการในเรื่องร้องเรียน เรื่อง ,000 7. ศึกษาวิจัยและพัฒนา โครงการ ,750,000

12 โครงการวิจัยและพัฒนา
1. โครงการทบทวนและพัฒนาระบบการควบคุมวัตถุอันตราย 2. โครงการศึกษาและประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสาร ลดแรงตึงผิว (surfactants) 3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและประสิทธิภาพในการทำงาน

13 พัฒนาการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์แทะ
GMP วัตถุอันตราย - เป้าหมาย 25 ราย - จัดทำโครงการพัฒนาผู้ผลิตให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย พัฒนาการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์แทะ - จัดทำมาตรฐานการประกอบการใช้รับจ้างฯ

14 งานที่ดำเนินการโดยกลุ่ม ตส. 2 ปีงบประมาณ 2547
1. เก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (230 รายการ) 2. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการวัตถุอันตราย (350 ราย) 3. ตรวจสอบฉลากวัตถุอันตราย (800 รายการ) 4. ดำเนินการในเรื่องร้องเรียน (ตัดโอนงบประมาณให้ 200,000 บาท ไม่รวมการเก็บตัวอย่าง)

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google